Hjem
icon

Full foreldrerett

En mor sitter i sengen sammen med sine to barn.

Å ha full foreldrerett innebærer at man har foreldreansvaret alene. Dersom foreldrene ikke var gift eller samboere da barnet ble født, vil det være mor som får foreldreansvar alene, med mindre noe annet er avtalt. Dersom foreldrene har hatt felles foreldreansvar, skal det mye til for at en av dem skal få full foreldrerett.

Dette får du vite om full foreldrerett:

Hvem har foreldreansvaret, og hva innebærer det?

Foreldre som er gift, eller som er samboere, vil automatisk få felles foreldreansvar for barnet. Ved et eventuelt samlivsbrudd vil foreldre fortsette å ha felles foreldreansvar, med mindre det er avtalt noe annet. Dersom foreldrene til barnet ikke er gift eller samboere, vil mor automatisk få foreldreansvar alene ved barnets fødsel. Foreldrene kan endre dette gjennom avtale. Dersom foreldrene ikke blir enige om hvordan foreldreansvaret skal fordeles, må de reise sak for domstolen.

Den eller de som har foreldreansvar plikter å gi omsorg og omtanke til barnet, samt oppdra og forsørge barnet. Dette innebærer at barnet har krav på blant annet kjærlighet, trygghet, oppmerksomhet og stell og pleie. Barneloven legger ingen føringer for hvordan denne omsorgen skal utøves, men dersom den er under et minstemål, vil barnevernet kunne gripe inn.

Et av ansvarsområdene i foreldreansvaret er å ta avgjørelser på vegne av barnet, som ivaretar barnets interesser og behov. Foreldrenes bestemmelsesrett vil begrenses i takt med at alderen og modenheten til barnet øker.

I barneloven står det at barnet ikke skal bli utsatt for vold, eller på noen annen måte bli behandlet slik at barnets helse blir skadet eller satt i fare. Dette gjelder både for fysisk og psykisk helse. Også vold i forbindelse med oppdragelse er forbudt.

Hva innebærer felles foreldreansvar?

Felles foreldreansvar innebærer at begge foreldrene skal være med i større avgjørelser om barnets personlige forhold. Dette gjelder blant annet i forbindelse med utstedelse av pass, endring av barnets navn, flytting til utlandet og større medisinske inngrep.

Hva vil det si å ha full foreldrerett?

Når du har full foreldrerett, innebærer dette at du står fritt til å bestemme over barnets personlige forhold på egenhånd. Du behøver da ikke å innhente samtykke fra den andre forelderen for å ta større avgjørelser.

Dersom foreldrene tidligere har hatt felles foreldreansvar, skal det mye til for at den ene forelderen skal få full foreldrerett. Et unntak er dersom den andre ikke ønsker å ta del i foreldreansvaret. Vedkommende kan ta si fra seg foreldreretten.


Hvis begge foreldrene imidlertid ønsker å ta del i foreldreansvaret for barnet, må den som ønsker å ha full foreldrerett reise sak for domstolen. Det vil da være nødvendig å vise til konkrete situasjoner hvor det er tydelig at det beste for barnet er dersom vedkommende har full foreldrerett. Retten vil da kunne frata den andre forelderen foreldreansvaret. Tilfeller hvor dette kan skje, er hvis det er vanskelig å samarbeide med den andre forelderen, dersom man ikke vet hvor vedkommende befinner seg, eller om de har meldt seg ut av barnets liv.

Når det tas avgjørelser om hvem som skal ha foreldrerett, vil barnets beste alltid være i fokus.

Har du spørsmål knyttet til full foreldrerett? Snakk med oss.

Andreas Poulsson

Advokat og partner

Familierett og arv

Har du spørsmål om full foreldrerett?

Kontakt oss