Hjem
icon

Full foreldrerett - Hva innebærer det?

En mor sitter i sengen sammen med sine to barn.

Å ha full foreldrerett innebærer at man har foreldreansvaret alene. Dersom foreldrene ikke var gift eller samboere da barnet ble født, vil det være mor som får foreldreansvar alene, med mindre noe annet er avtalt. Dersom foreldrene har hatt felles foreldreansvar, skal det mye til for at en av dem skal få full foreldrerett.

Full foreldrerett - Dette får du vite:

Hvem har foreldreansvaret, og hva innebærer det?

Før 1. januar 2020 måtte foreldre enten være gift eller samboere, for at begge fikk del i foreldreansvaret.

For alle barn som er født etter 1. januar 2020 vil foreldrene i utgangspunktet få felles foreldreansvar.

Dette gjelder uavhengig av om foreldrene er gift, samboere eller om foreldrene ikke bor sammen når blir barnet blir født.

Dersom foreldrene imidlertid ikke bor sammen og mor ønsker foreldreansvaret alene, kan hun sende melding til Folkeregisteret innen ett år fra farskapet ble fastsatt. Det samme gjelder hvis far ikke ønsker del i foreldreansvaret. Når en av foreldrene har gitt slik beskjed, vil mor få foreldreansvaret alene.

Fra Foreldreansvaret - Hva er dine rettigheter og plikter?

Foreldrene kan endre dette gjennom avtale. Dersom foreldrene ikke blir enige om hvordan foreldreansvaret skal fordeles, må de reise sak for domstolen.

Den eller de som har foreldreansvar plikter å gi omsorg og omtanke til barnet, samt oppdra og forsørge barnet.

Dette innebærer at barnet har krav på blant annet kjærlighet, trygghet, oppmerksomhet og stell og pleie. Barneloven legger ingen føringer for hvordan denne omsorgen skal utøves, men dersom den er under et minstemål, vil barnevernet kunne gripe inn.

Et av ansvarsområdene i foreldreansvaret er å ta avgjørelser på vegne av barnet, som ivaretar barnets interesser og behov. Foreldrenes bestemmelsesrett vil begrenses i takt med at alderen og modenheten til barnet øker.

I barneloven står det at barnet ikke skal bli utsatt for vold, eller på noen annen måte bli behandlet slik at barnets helse blir skadet eller satt i fare. Dette gjelder både for fysisk og psykisk helse. Også vold i forbindelse med oppdragelse er forbudt.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater hjelper deg med å forstå dine rettigheter og plikter, og navigerer deg trygt gjennom det juridiske – slik at du får en bekymring mindre.

Hva innebærer felles foreldreansvar?

Felles foreldreansvar innebærer at begge foreldrene skal være med i større avgjørelser om barnets personlige forhold.

Dette gjelder blant annet i forbindelse med utstedelse av pass, endring av barnets navn, flytting til utlandet og større medisinske inngrep.

Hva vil det si å ha full foreldrerett?

Når du har full foreldrerett har du foreldreansvaret alene, og dette innebærer at du står fritt til å bestemme over barnets personlige forhold på egenhånd. Du behøver da ikke å innhente samtykke fra den andre forelderen for å ta større avgjørelser.

Dersom foreldrene tidligere har hatt felles foreldreansvar, skal det mye til for at den ene forelderen skal få full foreldrerett.

Et unntak er dersom den andre ikke ønsker å ta del i foreldreansvaret.

Vedkommende kan da si fra seg foreldreretten.

Hvis begge foreldrene ønsker å ta del i foreldreansvaret for barnet, må den som ønsker å ha full foreldrerett reise sak for domstolen. Det vil da være nødvendig å vise til konkrete situasjoner hvor det er tydelig at det beste for barnet er dersom vedkommende har full foreldrerett. Retten vil da kunne frata den andre forelderen foreldreansvaret.

Tilfeller hvor dette kan skje, er hvis det er vanskelig å samarbeide med den andre forelderen, dersom man ikke vet hvor vedkommende befinner seg, eller om de har meldt seg ut av barnets liv.

Når det tas avgjørelser om hvem som skal ha foreldrerett, vil barnets beste alltid være i fokus.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater tar en gjennomgang av saken din, slik at vi sammen kan prøve å finne ut hva som er barnets beste i deres tilfelle.

Bli kjent med våre advokater

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Har du spørsmål knyttet til full foreldrerett? Snakk med oss.

Andreas Poulsson

Advokat og partner

Familierett og arv

Har du spørsmål om full foreldrerett?

Kontakt oss