Hjem
icon

Fars rettigheter når mor...

Far som er ute å går tur med barnet sitt.

Ved barnefordeling har foreldrene stor grad av frihet. Det er først ved et samlivsbrudd det kan bli utfordringer knyttet til barnefordeling og samarbeid.

Mange fedre har spørsmål knyttet til sine rettigheter. Denne artikkelen gir deg svaret på flere vanlige spørsmål knyttet til barnefordeling og rettigheter.

Vi gjør oppmerksom på at barneloven er kjønnsnøytral hvor verken mor eller far har bedre rettigheter enn den andre. Det betyr at begge foreldrene har de samme rettighetene etter forholdene i barnefordelingssaker.

Viktige forhold du trenger å vite om fars rettigheter:

Ta alltid utgangspunkt i barnets beste

Ved barnefordeling er det alltid viktig å vektlegge hva som er til barnets beste.

Dette beror på hva som vil være til det beste for barnets behov og interesser, og vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Barnets alder vil ha en betydning for hvordan barnets beste blir vurdert, ved barnefordeling.

Dette handler mye om at et barns behov endrer seg når barnet blir eldre. Behovet til et barn på 2 år er som regel ikke det samme som et barn på 6 år.

Det kan være lurt å lage en samarbeidsavtale som regulerer når foreldrene skal være med barnet.

Dette anbefaler vi på det sterkeste (foreldresamarbeidsavtale gjelder foreldreansvar, barnets faste bosted og samvær). Denne avtalen kan endres etter hvert som barnet blir eldre og har andre behov.

Oppstår det uenigheter om samvær, foreldreansvar eller fast bosted mellom foreldrene, må den som ønsker endring innkalle til mekling på familievernkontoret. Det er også en mulighet å ta saken inn til domstolen, hvis foreldrene ikke klarer å bli enige. For at man skal kunne ta saken til retten er det et krav at foreldrene har vært til mekling ved familievernkontoret dersom barna er under 16 år.

Fra barnet fyller 7 år, har barnet rett til å bli hørt. Yngre barn kan også bli hørt, men dette vurderes skjønnsmessig ut fra barnets modenhet og evne til å danne seg egne meninger.

Når barnet har fylt 12 år skal det legges stor vekt på barnets mening. Dette forutsetter at barnet er modent nok til å ta en slik avgjørelse.

Det er flere momenter som tas med i vurderingen av «barnets beste». Dette kan du lese mer om i artikkelen lenket til nedenfor.

Fars rettigheter når mor nekter samvær (samværsnekt)

Retten til samvær står sterkt i lovgivningen.

Formålet med samværsretten er å opprettholde/etablere en nærmere kontakt mellom forelder og barn som ikke bor fast sammen.

Dersom en av foreldrene vurderer at samvær ikke er til barnets beste, kan bostedsforelderen nekte samvær.

Mor kan nekte far samvær dersom hun beskytter barnet mot uønskede situasjoner. Dette er hun også pliktig til. Utfordringen ligger i å definere hvilke situasjoner som er så alvorlige at samvær kan stanses. (Dersom samværsnekt fra mors side oppstår, må dette ha grunnlag i forhold som ikke er til barnets beste.) Codex Advokat har dyktige advokater som kan bistå deg i en slik vurdering.

Etter barneloven er utgangspunktet at avtalt samvær skal gjennomføres.

Hvis en av foreldrene nekter samvær må dette begrunnes.

Det er foreldrenes ansvar å sørge for at samværet blir gjennomført eller stanset. Samvær må stanses der samværet kan utsette barnet for reell fare. Her skal det også vurderes alternative løsninger for samvær, som kan fjerne risikoen for fare.

Trenger du/dere hjelp med en slik vurdering? Da kan våre advokater hjelpe.

Fars rettigheter når mor flytter

Hvis mor planlegger å flytte med barnet hun har fast bosted for, er hun pliktig å varsle far dersom flyttingen påvirker samværet.

Hvis barnet har fast bosted hos mor og mor ønsker å flytte, skal mor etter loven varsle far tre måneder før planlagt flyttedato.

Dette gjelder begge foreldrene som skal flytte med barn.

Dersom det oppstår konflikter knyttet til flytting og samvær, må den som ønsker endring søke bistand hos familievernkontoret, der begge foreldrene er pliktig til å ha et møte. Hensikten med møte er å komme til enighet og lage en ny samarbeidsavtale.

Hvis foreldrene ikke blir enige på familievernkontoret, kan det reises sak for domstolen. Domstolen vil da vurdere saken i henhold til barnets beste.

Hvis den andre forelderen planlegger å flytte til utlandet med barnet, vil den som har foreldreansvar kunne stoppe dette ved å bringe saken inn for retten. Konsekvensen for å ta med barn til utlandet uten samtykke er straffeforfølgelse for barnebortføring.

Fars rettigheter når mor er syk

Dersom far eller mor blir for syk til at de klarer å ivareta barnet, vil den friske forelderen være den nærmeste som kan hjelpe.

Hvis for eksempel mor blir så syk at hun ikke klarer å ta vare på barnet over lengre tid, kan det være aktuelt å vurdere om hovedomsorgen går til far. Det samme gjelder hvis far er den som blir syk.

Dersom foreldrene ikke blir enige, kan saken tas videre til domstolen etter mekling ved familievernkontoret.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

  • Avtaler om samvær
  • Spørsmål om foreldreansvar
  • Generell rådgivning innen familierett
  • Delt fast bosted eller samvær - hva er best?
  • Mekling på familievernkontoret - må jeg?
  • Rettigheter ved samværsnekt
  • Rettigheter når mor flytter
  • Foreta en vurdering av din sak
  • Være din advokat i en rettssak

Har du spørsmål knyttet til fars rettigheter? Snakk med oss.

Andreas Poulsson

Advokat og partner

Familierett og arv