Hjem
icon

Hvordan få foreldreansvar alene?

En far som spiser frokost med sine to barn.

Foreldreansvar er som utgangspunkt noe begge foreldrene har sammen for felles barn. Utfordringer knyttet til foreldreansvar kommer sjeldent opp før foreldrene flytter fra hverandre eller det oppstår en konflikt. I noen tilfeller har man å gjøre med en forelder som ikke er tilstede for barnet eller som vanskeliggjør samarbeidet mellom foreldrene. Dette kan være blant årsakene til at en forelder ønsker å få foreldreansvaret alene.

Viktige forhold du trenger å vite om foreldreansvar alene:

Hva er foreldreansvar?

I foreldreansvaret ligger det at barnet har krav på omsorg og omtanke fra den/de som har foreldreansvaret.

Når man har foreldreansvar, er det en del avgjørelser man må ta på vegne av barnet. Hvis begge foreldrene har foreldreansvaret sammen, må disse avgjørelsene fattes i fellesskap.

Etter barneloven kan man være forelder til et barn uten å ha foreldreansvar.

Foreldreansvar er ikke en rettighet som er gitt foreldrene av hensyn til dem selv, men av hensyn til barnet. Er du uenig med barnets andre forelder om hvem som skal ha foreldreansvaret eller uenige om avgjørelser som tilligger foreldreansvaret, og dere ikke har kommet noe vei i mekling ved familievernkontoret, bør du kontakte advokat for bistand.

I foreldreansvaret ligger nemlig den plikten og retten foreldre har til å bestemme over personlige forhold for barnet.

Som personlige forhold for barnet kan det for eksempel nevnes avgjørelser knyttet til:

 • Navnendring.
 • Flytting for barnet.
 • Bestille pass for barnet.
 • Få informasjon om barnet.
 • Innmelding i trossamfunn.
 • Type skole barnet skal gå på.
 • Opprettelse av bankkonto og bestille bankkort for barnet m.m.

Dette er avgjørelser man ikke kan ta uten samtykke fra begge med foreldreansvar. Med foreldreansvar er man også barnets verge.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater hjelper deg med å forstå dine rettigheter og plikter, og navigerer deg trygt gjennom det juridiske – slik at du får en bekymring mindre.

Hvem har foreldreansvar?

Før 1. januar 2020 måtte foreldre enten være gift eller samboere, for at begge fikk del i foreldreansvaret.
For alle barn som er født etter 1. januar 2020 vil foreldrene i utgangspunktet få felles foreldreansvar.

Hva er konsekvensen av å ha foreldreansvaret alene?
Konsekvensen blir at man er alene om de større avgjørelsene i barnets liv.

Dersom foreldrene bor hver for seg ved fødselen, kan mor få foreldreansvaret alene hvis hun innen ett år fra farskap ble fastsatt, sender melding til Folkeregisteret.

Dersom far ikke ønsker foreldreansvar, kan han innen samme frist sende melding om det til Folkeregisteret.

I de tilfeller hvor mor ber om foreldreansvar alene, kan far bringe saken inn for domstolen dersom han ikke er enig. Domstolen krever i slikt tilfelle gyldig meklingsattest fra Familievernkontoret. Inntil eventuell avtale eller avgjørelse om foreldreansvaret foreligger, har foreldrene felles foreldreansvar.

Avtalefrihet

Foreldrene har likevel mulighet til å avtale at de skal ha foreldreansvaret sammen, eller at en av foreldrene skal ha foreldreansvaret alene, selv om foreldrene verken er gifte eller bor sammen når barnet blir født.

Dette forutsetter at foreldrene er enige, og signerer en avtale om foreldreansvar.

Registrering i Folkeregisteret

Når farskap eller medmorskap er fastsatt og foreldrene er folkeregistret med samme adresse eller ulik adresse, eller erklærer i melding til folkeregisteret at de bor sammen/fra hverandre, skal folkeregisteret registrere at foreldrene har foreldreansvaret sammen.

En avtale om foreldreansvar må meldes til folkeregisteret for å være gyldig, og den må signeres av begge foreldrene.

Sammen med avtalen skal det sendes kopi av begge foreldrenes pass, førerkort eller annet ID-dokument som inneholder navn, fødselsdato, underskrift og bilde.

Uenige om foreldreansvaret?

Dersom foreldrene ikke blir enige om foreldreansvaret, må saken bringes inn for retten.

Det skal som regel mye til for at foreldreansvaret fratas en forelder. Det å bli fratatt den daglige omsorgen for barnet, er ikke det samme som å bli fratatt foreldreansvaret. Hver av foreldrene kan reise sak for domstolen dersom de er uenige om hvem som skal ha foreldreansvaret.

Det er et vilkår for å reise sak for domstolen at foreldrene har vært til mekling ved et familievernkontor, dersom barnet er under 16 år.

En meklingsattest er gyldig i seks måneder.

Domstolen kan avsi dom for felles foreldreansvar eller at en av foreldrene skal ha foreldreansvaret alene. Det styrende for domstolens avgjørelse om foreldreansvaret vil være hva som anses å være til barnets beste, og en eventuell endring av foreldreansvaret baseres på dette.

Vanligvis er det lagt til grunn at det beste for barnet er at begge foreldrene har foreldreansvar. Det kreves derfor gode grunner for å frata den ene parten foreldreansvar. Er det slik at barnets andre forelder nekter å samarbeide med deg om en løsning som er til barnets beste?

Vanskeliggjør den andre forelderen samarbeidet, ved å for eksempel nekte å la barnet få pass uten en god grunn, eller på annet vis bevisst vanskeliggjør samarbeidet med deg?

Er en av foreldrene utilgjengelig, for eksempel fordi vedkommende bor i utlandet? Eller har ikke den ene forelderen noe kontakt med barnet? Dette kan årsaker for å frata vedkommende foreldreansvaret.

Hva gjør vi for deg?

 • Du vil få svar på alle spørsmål om foreldreansvar.
 • Du vil få juridisk rådgivning.
 • Du vil få bistand i rettssak.

Bli kjent med våre advokater

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Har du spørsmål knyttet til å få foreldreansvar alene? Snakk med oss.