Hjem
icon

Undersøkelsess­ak: Barn og foreldres rettigheter

Pappa og sønn som diskuterer. Foto

Når barnevernet får inn bekymringsmelding har de én uke på å avgjøre om det skal igangsettes undersøkelsessak. Etter at barnevernstjenesten har åpnet undersøkelsessak, har både barn og foreldre egne rettigheter.

Rettighetene er ofte ukjent for mange, og mange ønsker derfor en advokat som støtte. En advokat vil sørge for at både barns og foreldres rettigheter, interesser og rettssikkerhet blir ivaretatt i undersøkelsesfasen.

Viktige forhold du trenger å vite om barn og foreldres rettigheter i undersøkelsesfasen:

Har du rett på dokumentinnsyn i undersøkelsesfasen?

Ja, når du er part i en barnevernssak har du normalt sett rett på dokumentinnsyn.

Med dokumentinnsyn menes det at du kan be barnevernstjenesten om å få lese saksdokumentene.

I noen tilfeller finnes det unntak for dokumentinnsyn.

Blant annet kan barneverntjenesten nekte dokumentinnsyn i saken, dersom dette vil hindre muligheten for å få saken løst.

Det kan også gjøres unntak for dokumentinnsyn dersom dokumentene inneholder privat informasjon knyttet til en annen persons helse eller andre private forhold.

Hvis du blir nektet dokumentinnsyn av barnevernstjenesten skal dette fattes i vedtak, og du har rett til å klage på vedtaket.

Barnets rettigheter til medvirkning

Et barn har rett på medvirkning i egen barnevernssak, dersom barnets alder og modenhet taler for det.

Et barn kan også medvirke i undersøkelsesfasen.

Barnet har rett på informasjon, ytre sine meninger og bli hørt av barnevernstjenesten.

Det er barnevernstjenestens plikt å tilrettelegge for at barnet skal få medvirke i barnevernssaken.

Medvirkning i barnevernssaker skal være trygt tilrettelagt for barnet. Det er ikke lov å presse barnet til å medvirke. Barnet har rett til å ha med seg en person det stoler spesielt på i møter med barnevernet, og skal informeres om det.

Retten til å klage på vedtak

Etter av barnevernssaken er avsluttet uten at saken bringes inn for fylkesnemnda, vil det bli fattet et vedtak. I vedtaket står alt knyttet til undersøkelsesfasen, vurderinger og konklusjon av saken.

Konklusjonen faller enten på henleggelse av sak eller tilbud om frivillige hjelpetiltak.

Partene kan velge å takke nei til frivillige hjelpetiltak. Det er imidlertid viktig å vurdere om det vil utløse ny undersøkelsessak når det har gått en tid, og risikoen for at det skal ende med sak for fylkesnemnda og eventuelle tvangstiltak.

Rett på advokat?

Alle parter har rett på å få hjelp fra advokat i barnevernssaker.

Advokaten kan bistå deg gjennom alle prosesser i saksbehandlingen. Advokaten kan bli med på møter med barnevernstjenesten med foreldrene.

Har du spørsmål knyttet til barn og foreldres rettigheter? Snakk med oss.