Hjem
icon

Aksjeloven

Mobiltelefon som viser aksjekursen

Aksjeloven består av 21 kapitler som handler om alt du behøver å vite om aksjeselskaper. I denne artikkelen gir vi deg en kort oversikt over hva de ulike kapitlene handler om.

Kapitteloversikt i aksjeloven:

 1. Innledende bestemmelser
 2. Stiftelse av aksjeselskap
 3. Selskapskapitalen
 4. Aksjeeierne, overgang av aksjer mv.
 5. Generalforsamlingen
 6. Selskapets ledelse
 7. Revisor
 8. Utdeling av utbytte og annen anvendelse av selskapets midler
 9. Egne aksjer
 10. Forhøyelse av aksjekapitalen
 11. Finansielle instrumenter
 12. Nedsetting av aksjekapitalen
 13. Fusjon
 14. Fisjon
 15. Omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap
 16. Oppløsning og avvikling
 17. Erstatning mv.
 18. Rettergangsregler mv.
 19. Straff
 20. Særlige selskaper
 21. Ikrafttredelses- og overgangsregler

Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Kapittel 1 definerer lovens virkeområde, og inneholder regler om aksjeeiernes ansvarsbegrensning. Kapittelet definerer også hva et konsernselskap er.

Kapittel 2: Stiftelse av aksjeselskap

Kapittel 2 regulerer hvordan man går frem for å stifte et aksjeselskap. Her inngår regler for stiftelsesdokumentet, vedtekter, kostnadsdekning i forbindelse med stiftelse og hva som kan anvendes som aksjeinnskudd. Kapittelet regulerer også når det har oppstått en bindende tegning, hvordan et oppgjør skal skje og reglene rundt melding til foretaksregisteret.

Kapittel 3: Selskapskapitalen

Kapittel 3 inneholder bestemmelser om selskapskapital og egenkapital, samt kravene til selskapets kapitalforhold. Kapittelet gir også føringer til reglene i kapittel 8, om hva som kan deles ut i utbytte og hvordan selskapets midler kan anvendes.

Kapittel 4: Aksjeeierne, overgang av aksjer mv.

Kapittel 4 handler om likhetsgrunnsetningen, og regulerer føring av aksjeeierbok, aksjebevis og pantsettelse. I tillegg finnes regler om meldeplikt og samtykkekrav ved eierskifte, legitimasjon og rettsvernsregler, samt regler om forkjøpsrett og tvungen overføring av aksjer.

Kapittel 5: Generalforsamlingen

Kapittel 5 bestemmer at generalforsamlingen er selskapets øverste organ, og regulerer aksjeeiernes møterett, stemmerett, habilitet, innkalling, protokollføring og tilsvarende.

Det samme gjelder for reglene ved avlegging av selskapets regnskaper.

Kapittel 6: Selskapets ledelse

Kapittel 6 regulerer hvordan selskapet skal forvaltes. Selskapet skal ha et styre, men kan selv velge om det skal være en daglig leder. Reglene for valg av styremedlemmer, firmategningsretten og bedriftsforsamlingen er også skrevet i dette kapittelet.

Kapittel 7: Revisor

Dette kapittelet handler om valg av revisor og revisjonsplikten.

Kapittel 8: Utdeling av utbytte og annen anvendelse av selskapets midler

Reglene om utbytte og konsernbidrag står i kapittel 8. Reglene i dette kapittelet må vurderes i sammenheng med kapittel 3.

Kapittel 9: Egne aksjer

Kapittel 9 regulerer selskapets adgang til å eie egne aksjer. Regelen er at selskapet ikke kan tegne egne aksjer dersom det ikke tilfører selskapet kapital.

Kapittel 10: Forhøyelse av aksjekapitalen

Ved forhøyelse av aksjekapital er det reglene i kapittel 10 som gjelder. Denne forhøyningen vil skje ved beslutning på generalforsamlingen. Dette kapittelet inneholder også regler om tegninger av aksjer og forhøyelse ved fondsemisjon.

Kapittel 11: Finansielle instrumenter

Kapittel 11 omhandler konvertible lån. Myndigheten ligger hos generalforsamlingen. Kapittelet regulerer også tegningsrettsaksjer, frittstående tegningsrettigheter og lån med særlige vilkår.

Kapittel 12: Nedsetting av aksjekapitalen

Kapittel 12 angir vilkår for nedsettelse av selskapets aksjekapital. Beslutningsmyndigheten ligger hos generalforsamlingen.

Kapittel 13: Fusjon

Reglene for fusjon, altså sammenslåing av selskaper, reguleres i kapittel 13. De berørte selskapene må utarbeide en felles fusjonsplan som skal godkjennes av generalforsamlingen. Loven regulerer beslutning om fusjon, fusjonsplanens innhold, gjennomføring, ugyldig fusjon, og tilsvarende.

Kapittel 14: Fisjon

Kapittel 14 handler om fisjon, altså delingen av selskaper. Det må utarbeides en fisjonsplan som generalforsamlingen godkjenner.

Kapittel 15: Omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap

Kapittel 15 omhandler omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap.

Kapittel 16: Oppløsning og avvikling

Ved oppløsning og avvikling av selskapet er det bestemmelsene i kapittel 16 som gjelder. Beslutningsmyndigheten ligger hos generalforsamlingen.

Kapittel 17: Erstatning mv.

Erstatningsansvar blir regulert i kapittel 17. Selskapet, aksjeeiere eller andre kan kreve erstatning fra daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, gransker eller aksjeeier dersom disse har opptrådt uaktsomt.

Kapittel 18: Rettergangsregler mv.

Kapittel 18 regulerer hvordan rettergangen i en rettssak skal foregå.

Kapittel 19: Straff

Straffeansvaret for ledelsen i selskapet blir regulert i kapittel 19.

Kapittel 20: Særlige selskaper

Kapittel 20 inneholder særregler om skipsaksjeselskaper og statsaksjeselskaper.

Kapittel 21: Ikrafttredelses- og overgangsregler

Det siste kapittelet har overgangsregler fra gammel til ny lov.

Har du spørsmål knyttet til aksjeloven? Snakk med oss.

John Aage Hvardal

Advokat og partner

Forretningsjus og skatt