Hjem
icon

Aksjeselskap: Forsvarlig egenkapital og likviditet

Kvinne som bruker kalkulator og PC for å beregne egenkapital

I aksjeloven står det oppført at et aksjeselskap alltid skal ha forsvarlig egenkapital og likviditet, basert på virksomhetens omfang og risiko. Hvis dette ikke bli oppfylt får selskapet en handlingsplikt, der tiltak må opprettes for å håndtere situasjonen. Dersom tiltakene ikke blir fulgt, kan styret få personlig erstatningsansvar.

Viktige forhold om forsvarlig egenkapital og likviditet:

Hva er egenkapital?

Den kapitalen eierne av aksjeselskapet har skutt inn selv, defineres som egenkapitalen. Opptjent kapital gjennom drift, som er gjeninvestert inn i selskapet er også en del av egenkapitalen. En enkel måte å definere egenkapital på er eiendeler minus gjeld.

EK = E - G

Hva betyr likviditet?

Et annet ord for likviditet er en virksomhets betalingsevne. Likviditet er et økonomisk begrep som forklarer hvilken betalingsevne selskapet har for å dekke utgifter. Eksempler på utgifter kan være fakturaer, lønnsutbetalinger, skatt og lignende.

Hva er en forsvarlig egenkapital?

Det foreligger ingen konkret fasit på hva som er et selskaps forsvarlig egenkapital i aksjeloven. Så hver vurdering vil være skjønnsmessig.

For å avgjøre hva som er aksjeselskapets forsvarlige egenkapital, vil det bli foretatt en helhetsvurdering av flere faktorer.

Vurderingen kan ta utgangspunkt i den regnskapsførte egenkapitalen, men det er den reelle kapitalen som gjelder. Denne vurderingen vil vise om selskapet har for lave eller høye bokførte verdier. Det vil da bli undersøkt om de bokførte verdiene er i overensstemmelse med den faktiske verdien av eiendelene.

Eksempelvis kan det bli foretatt en markedsvurdering sett opp imot bokførte verdier. Markedet kan være med å bestemme om selskapet er mer eller mindre verdt enn den bokførte verdien i regnskapet.

En virksomhets selskapsverdier skal også være med i helhetsvurderingen for forsvarlig egenkapital. Her skal eventuelle verdier som ikke er bokført, tas med i regnestykket. Selskapsverdier som skulle vært fjernet, skal her trekkes fra regnestykket.

Aksjeselskapets økonomiske situasjon vil ha betydning for hvilket krav som settes for en forsvarlig egenkapital.

Et selskap med høy gjeldsgrad kan ved første øyekast virke uforsvarlig, men hvis selskapet har ansvarlige lån kan de likevel oppfylle kravene for forsvarlig egenkapital.

Et selskap som er utsatt for mye risiko, vil kunne vurderes med strengere krav for å oppfylle en forsvarlig egenkapital. Motsatt gjelder for selskaper med lav risiko ovenfor eiere og kreditorer, her vil kravet være mildere.

Alle aksjeselskaper får en unik helhetsvurdering, da det er ulike faktorer som avgjør om selskapet har en forsvarlig egenkapital. Opplever du at din situasjon er utfordrende, så har vi dyktige advokater som kan bistå deg i en vanskelig situasjon.

Hva menes med forsvarlig likviditet?

Forsvarlig likviditet handler om selskapets evne til å kunne betale alle utgifter fortløpende. Hvis selskapet betaler utgifter innen overordnede frister, vil som oftest kravet om forsvarlig likviditet være oppfylt.

Handleplikt

Dersom selskapets vurdering ble satt til uforsvarlig egenkapital, skal styret samles for å vurdere hvilke tiltak som kan bedre situasjonen.

Etter aksjeloven § 3-5 er det også handleplikt hvis selskapets egenkapital er lavere enn 50 % av aksjekapitalen. Her har selskapet handleplikt, men det betyr ikke imidlertid at selskapet har uforsvarlig egenkapital. Dette vil alltid bli tatt med som faktorer i en helhetsvurdering.

Hvis derimot styret ikke vedholder handleplikten, eller ikke finner tiltak som kan bedre situasjonen, må styret vurdere oppløsning eller slås konkurs. Dette kan være en svært krevende situasjon for involverte parter.

Har selskapet et erstatningsansvar?

Hvis aksjeselskapet bryter de regler og plikter som er oppført i lovverket, vil det kunne bli krevd inn et personlig erstatningsansvar.

Codex Advokat kan bistå deg med:

  • Vurdering av aksjeselskapets kapitalsituasjon
  • Vurdering av handleplikt
  • Vurdering av konkursplikt
  • Rådgivning i henhold til gjeldende regler og plikter


Snakk med oss!