Hjem
icon

Omorganisering

Ansatte i grupperom som diskuterer omorganisering.

I noen tilfeller har arbeidsgiver et behov for å omorganisere arbeidstakere og endre en virksomhets struktur.

Viktige forhold du trenger å vite om omorganisering:

Hva er omorganisering?

Omorganisering og restrukturering av virksomhet kan påvirke flere forhold innen blant annet selskapsrett, skatterett og arbeidsrett.

Omorganisering vil si å endre en virksomhets struktur. Optimalisering av selskapsstruktur kan bidra til sparing av skatt og merverdiavgift, bedre finansiering, fordeling av risiko samt gunstigere kapitalflyt og inntjening. Regler og selskaper endrer seg stadig, og derfor er det viktig å holde seg oppdatert for å kunne drifte virksomheter best mulig over lengre tid.

Endringsoppsigelse ved omorganisering

En forutsetning er at det foreligger saklig grunn.

En endringsoppgivelse gis til arbeidstakere hvis arbeidsplassen har behov for større endringer. I slike tilfeller vil gjeldende arbeidsavtale sies opp, og ny arbeidsavtale bli tilbudt.

Generelle prinsipper for nedbemanning

I hovedsak er det to vanlige årsaker for nedbemanning. Den første årsaken er at bedriften går dårlig. Den andre årsaken er at arbeidsoppgavene kan utføres med færre ansatte.

Hvis en bedrift står i fare for nedleggelse, kan det foreligge saklig grunn for å nedbemanne.

Ved nedbemanning må arbeidsgiver følge relevante utvelgelseskriterier under prosessen. Eksempler på utvelgelseskriterier er kompetanse, alder, sosiale hensyn og ansiennitet.

Basert på utvelgelseskriteriene, må bedriften utøve et godt og saklig skjønn i utvalget av ansatte som skal sies opp.

Omorganisering og beholde driftsselskapet

En vanlig selskapsform er aksjeselskap. Omorganisering kan blant annet gjennomføres for å oppnå en holdingstruktur. Formålet vil ofte være skatteoptimalisering.

I hovedsak utløser transaksjoner skatt. Det finnes imidlertid unntak. Norge har egne regler for omorganisering av bedrift, og det er unntak for skatt ved de fleste fusjoner og fisjoner. Videre får fritaksmetoden anvendelse hvor aksjeselskaper selger aksjer. Dette kan være en god grunn for å etablere en holdingstruktur.

Fusjon og fisjon

Fusjon innebærer at et selskap overfører alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser til et annet selskap.

Det overtagende selskapet driftes videre, mens det overdragende selskapet blir slettet.

Når et selskap deles opp i to eller flere selskaper, kalles dette å fisjonere. Aksjonærer i det fisjonerte selskapet får et vederlag i det overtakende selskapet. Ofte brukes fisjon som et mellomledd for å selge bedriften som fisjoneres ut skattefritt, ved at man selger aksjene i det overtagende selskapet.

I hovedsak kan både fusjoner og fisjoner gjennomføres skattefritt i henhold til kontinuitetsprinsippet. Kontinuitetsprinsippet inkluderer at alle skattemessige verdier som overføres ved fusjoner og fisjoner videreføres til det overtagende selskapet.

Omdanning av selskapsform

Valg av selskapsform har betydning for ansvar, skatt, risiko, plikter og rettigheter.

En omdannelse vil si å omorganisere virksomheten til en annen sammenslutningsform.

De vanligste formene for omdanning er at enkeltpersonforetak, NUF og Ansvarlig Selskap (ANS) omdannes til aksjeselskap (AS).

Bakgrunnen for at de fleste velger å omorganisere til et aksjeselskap er blant annet at aksjeselskaper har begrenset ansvar og mindre risiko enn andre selskapsformer.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Spørsmål knyttet til omorganisering
  • Juridisk bistand ved omorganisering

Har du spørsmål knyttet til omorganisering? Snakk med oss.