Hjem
icon

Erstatningsansvar: Daglig leder og styremedlemmer i et AS

Blid mann i skjorte med armene i kryss.

Etter aksjelovens ansvarsregler kan daglig leder og styremedlemmer bli erstatningsansvarlige for skade eller tap som påføres aksjeselskapet. Det er viktig å kjenne til hva som utløser et erstatningsansvar, og hva som kan forhindre at dette oppstår.

Viktige forhold du trenger å vite om daglig leder og styremedlemmers erstatningsansvar:

Hvilket ansvar har daglig leder og styret i et AS?

Det overordnede ansvaret ligger hos medlemmene i et aksjeselskap.

Den daglige ledelsen av selskapets drift ligger hos daglig leder.

Normalt er det daglig leder som legger planer og setter opp budsjetter for selskapet.

Styret har et økonomisk oppfølgingsansvar, og skal også sørge for at aksjeselskapet følger alle vedtekter og regler.

Ansvaret om forsvarlig egenkapital og likviditet ligger både hos daglig leder og styret. Ledelsen kan allikevel ta risikoer, så lenge ingen krav brytes. Dette kan for mange være utfordrende.

Bryter ledelsen reglene om aktsomhet kan det oppstå et erstatningsansvar.

Hvem kan bli økonomisk ansvarlig?

Etter aksjeloven § 7 – 1, kan aksjeeier, selskapet eller andre kreve at styremedlemmer, daglig leder, gransker, medlemmer av bedriftsforsamling eller aksjeeier blir erstatningsansvarlige.

Dette kan de bli ved forsettlig eller uaktsom handling som har ført til skade på selskapet. Det vil da være skaden eller tapet de er erstatningsansvarlige for.

Hva skjer i et AS med én eier?

I noen aksjeselskaper er det kun en aksjonær som eier alle aksjene i selskapet. Den personen vil da være daglig leder, eier og styreformann.

Den ene personen kan da bli ansvarlig dersom selskapet ikke gjør opp for seg eller driftes dårlig. Eieren kan bli ansett for å ha opptrådt uaktsomt.

Eier kan også få et ansvar ovenfor kreditorer.

Kontraktsparter kan gjøre gjeldende krav om erstatning

Kontraktsparter kan holde daglig leder, styret og selskapet ansvarlige hvis kravene om erstatning er oppfylt.

Et selskap trenger ikke bli saksøkt i forkant av et erstatningskrav.

Gjelder det et selskap med svak økonomisk evne og likviditet kan det være hensiktsmessig å saksøke ledelsen og styremedlemmene fremfor selskapet.

Det kan oppstå et erstatningsansvar hvis det forekommer opplysningsmangler ved avtaler og ved et fravær av relevante opplysninger.

Ulovlig utdeling av utbytte og brudd på regler

Forekommer det ulovlige utdelinger og brudd på regler kan det bli et erstatningsansvar hos styremedlemmer og eiere. Dette innebærer blant annet ved ulovlig:

  • Utdeling av utbytte
  • Utdeling av lån
  • Misbruk av konsernkontoordninger
  • Forfordeling av aksjonær
  • Misbruk av myndighet

Både daglig leder og styremedlemmer skal sørge for at alle offentlige rettsregler blir fulgt. Eksempelvis må de sørge for riktig skattetrekk og avgiftstrekk.

Hvem er ansvarlig for å avgi årsregnskap og årsberetning?

Det er styret som er ansvarlige for utgivelse av både årsregnskap og årsberetning.

Viser dokumentene feil eller mangler – kan det bli spørsmål om erstatningsansvar.

Det er viktig at regnskapene er korrekte, da dette legger grunnlag for kredittvurderinger, oppkjøpsvurderinger, verdivurdering o.l.

Dersom en revisor kontrollerer regnskapene, og det oppstår feil eller mangler kan både styret og revisor bli erstatningsansvarlige.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med:

  • Vurdering om det foreligger erstatningsansvar
  • Rådgivning innen alle transaksjoner – salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner og omdannelser
  • Utarbeidelse av standardavtaler og spesialavtaler
  • Bistår både forhandlinger og tvisteløsninger
  • Kontraktsjekk

Har du spørsmål knyttet til erstatningsansvar? Snakk med oss.