Hjem
icon

Aksje­overdragelse: Utbytte

To menn i dress som er glade i gata.

Generalforsamlingen kan avgjøre når eierne i et aksjeselskap skal få utbetalt utbytte. Vi har allikevel noen viktige tips som det er lurt å kjenne til når det skal utbetales utbytte i forbindelse med aksjeoverdragelse.

Alt du trenger å vite om utbytte ved aksjeoverdragelse:

Hva er aksjeoverdragelse?

Eierne og deres beslutningsmyndighet i et aksjeselskap er basert på hvor store eierandeler som er fordelt mellom eierne. Deres aksjer kan videre selges eller gis bort, så fremt det ikke står noe annet oppført i lovverk, vedtekter eller aksjonæravtale. Når noen overtar aksjer, har det skjedd en aksjeoverdragelse.

Prisen på en aksje vil som oftest ta utgangspunkt i markedsverdien. Det kan også forekomme at aksjer blir priset til under markedsverdien. Dette vil da bli definert som et gavesalg.

I tilfeller der eiere av aksjer velger å gi bort andeler i gave, eller til redusert markedspris, kan det oppstå en skatteplikt.

Ved salg eller utbytte av aksjer, er gevinsten skattepliktig for eierne.

Avtale om aksjeoverdragelse

Ved aksjeoverdragelse er det vanlig at kjøper og selger har en aksjonæravtale.

Det er ikke påbudt å ha en aksjonæravtale, men det har flere fordeler. Det finnes ingen konkret mal for avtalen, hver avtale er unik og bestemmes av kjøper og selger.

Aksjonæravtalen er et viktig verktøy for å regulere eiernes beslutningsmyndighet over selskapet og aksjene. Ved et samarbeid mellom aksjonærene kan det besluttes hvor ansvar blir fordelt. Avtalen kan også inneholde retningslinjer ved et utbytte.

Rettigheter er også vanlig å ha med i en aksjonæravtale. Eksempler på aksjonærrettigheter er stemmerett i generalforsamlingen, økonomiske rettigheter og forkjøpsrett til aksjer.

I noen tilfeller kan en aksjonæravtale binde opp juridiske faktorer, det er derfor viktig at en advokat eller revisor vurderer avtalen før den signeres.

Hva menes med utbytte?

Et aksjeutbytte kan skje når selskapet har gått i overskudd, der noe av overskuddet kan utbetales til eierne. Hvor mye som kan utbetales av overskuddet baseres på totalsummen og kravet om forsvarlig egenkapital og likviditet.

Så fremt kravet om forsvarlig egenkapital og likviditet er oppfylt, kan overskudd fordeles mellom eierne.

Eierne får sitt utbytte i henhold til sin aksjeandel. Har ikke selskapet oppfylt kravene om forsvarlig egenkapital og likviditet, kan de få en handlingsplikt etter Aksjeloven, og i verste fall slås konkurs.

Utbytte er skattepliktig for aksjonærene.

Når får du utbetalt utbytte?

Når aksjeselskapet har gått i overskudd, vil styret legge frem et forslag til generalforsamlingen om utbytte. Generalforsamlingen vil da fatte en beslutning. Etter generalforsamlingen har gått igjennom årsregnskapet og besluttet et utbytte, vil normalt sett utbetalingen skje raskt.

Betalingen kan maks utsettes seks måneder, men det kan ha juridiske konsekvenser hvis det i løpet av denne perioden har skjedd en aksjeoverdragelse med ny eier.

Aksjeloven: Utbytte ved overdragelse

Etter Aksjeloven § 8-3 første ledd er utbytte tildelt den som var eier på det tidspunktet generalforsamlingen besluttet et utbytte. En konsekvens av dette er at selger av aksjene plikter å betale skatt av utbytte, til tross for at aksjene skal overdras.

I henhold til Kjøpsloven § 80 skal et aksjekjøp inkludere utbytte som er besluttet av generalforsamlingen, som ikke allerede har forfalt før kjøpet er gjennomført. Dette gjelder såfremt ikke annet er avtalt mellom involverte parter. Konsekvensen blir at den som selger sine aksjer er skattepliktig ovenfor utbytte, men det er kjøper som får utbetalt utbytte.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med:

  • Bistår både private og bedrifter
  • Alle typer transaksjoner
  • Rådgivning innen salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner og omdannelser
  • Vi sitter med solid kompetanse innen forretningsjus
  • Bistår deg i utforming og vurdering av avtaler
  • Kontraktsjekk
  • Bistår forhandlinger og tvisteløsning

Har du spørsmål knyttet til aksjeoverdragelse og utbytte? Snakk med oss.

John Aage Hvardal

Advokat og partner

Forretningsjus og skatt