Hjem
icon

Nedsettelse av innbetalt aksjekapital

En mann sjekker aksjekursen på en iPad.

Etter vedtak fra generalforsamlingen kan et selskaps innbetalte aksjekapital nedsettes. Aksjekapitalens nedre grense er på kr. 30.000,-. Nedsettelsesbeløpet kan deretter blant annet utbetales skattefritt til aksjeeierne.

Dette får du vite om nedsettelse av innbetalt aksjekapital:

Hva er nedsettelse av innbetalt aksjekapital?

Ved en nedsettelse av innbetalt aksjekapital, såkalt kapitalnedsettelse, vil aksjekapitalen bli redusert. Nedsettelsen kan imidlertid ikke være større enn at den gjenværende aksjekapitalen og selskapets bundne egenkapital beholder full dekning.

Det er aksjelovens kapittel 12 som inneholder bestemmelser om hvilke formål en kapitalnedsettelse kan ha, hvordan beslutningsprosessen skal foregå, hvilke dokumenter som skal utarbeides og hvor stort nedsettelsesbeløpet kan være.

Beslutning av generalforsamlingen

For at kapitalnedsettelse skal bestemmes, må styret fremme et forslag. Forslaget skal blant annet inneholde forslag til generalforsamlingens beslutning, forslag til nødvendige vedtektsendringer og en kort redegjørelse for forholdene som må vektlegges ved en kapitalnedsettelse.

Beslutningen om nedsettelse må deretter treffes av generalforsamlingen. Det er generalforsamlingens beslutning som skal angi nedsettingsbeløpet, og hva beløpet skal brukes til.

Hva kan nedsettingsbeløpet anvendes til?

Etter aksjeloven § 12-1 kan nedsettingsbeløpet kun brukes til:

  1. Dekning av tap som ikke kan dekkes på noen annen måte
  2. Utdeling til aksjeeierne, eventuelt sletting av selskapets egne aksjer
  3. Avsetning til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning

Melding til foretaksregisteret

Dersom generalforsamlingen har besluttet en kapitalnedsettelse, skal dette meldes fra til Foretaksregisteret innen to måneder etter at beslutningen ble truffet. Dersom denne fristen ikke overholdes, vil kapitalnedsettelsen falle bort.

Foretaksregisteret vil deretter kunngjøre meldingen om kapitalnedsettelse, hvorpå kreditorens frist er på seks uker. Når denne fristen har utløpt, og forholdet til de eventuelle kreditorene som har fremmet innsigelser er klart, sendes det en ny melding til Foretaksregisteret. Kapitalnedsettelsen vil tre i kraft når den er registrert i Foretaksregisteret.

Når får man skattefri utbetaling?

Når utbetalinger til aksjeeiere gjennomføres ved kapitalnedsettelse, behandles de skattemessig som tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital. En slik utbetaling vil derfor være skattefri. Inngangsverdien for aksjene skal da reduseres med det tilbakebetalte beløpet.

Har du spørsmål knyttet til nedsettelse av innbetalt aksjekapital? Snakk med oss.