Hjem
icon

Aksjeloven og aksjonær­rettigheter

Mann med kaffe i hånden og ser konsentrert på en PC-skjerm

Aksjeloven har ingen spesifikke bestemmelser om hvilke rettigheter en aksjonær har. Aksjonærrettighetene må forstås ut fra de ulike bestemmelsene i aksjeloven. Denne artikkelen gir en kort innføring i hvilke rettigheter en aksjonær har.

Dette får du vite om aksjeloven og aksjonærrettigheter:

Aksjonærers eierandeler

Aksjonærrettighetene som følger av aksjeloven er uavhengig av hvor stor eierandel du har i selskapet. Eierandelen vil angi hvilken eierfunksjon man har i selskapet.

Rett til utbetalinger

I utgangspunktet har aksjonærer rett til utbytte og utbetalinger ved kapitalnedsettelse, samt oppløsning og innløsning. Som oftest har også aksjonærer rett til å delta ved emisjoner, og har rett til fusjonsvederlag dersom generalforsamlingen beslutter at selskapet skal fusjoneres med andre selskaper.

Oppsigelsesrett

Aksjeloven inneholder ingen bestemmelser om oppsigelsesrett for aksjonærer som ønsker å tre ut av selskapet. Hovedregelen er at en aksjonær må selge aksjene sine for å komme ut av eierskapet.

Organisatoriske rettigheter

Hovedregelen er at alle aksjonærer har stemmerett på generalforsamlingen. I tillegg har de rett til å blant annet se protokollen, og anlegge ugyldighetssøksmål. Aksjonærer har imidlertid ingen rett til å delta i forvaltningen av selskapet, eller til å representere selskapet. Aksjonærer har heller ingen generell innsynsrett i selskapets virksomhet.

Aksjonærene har imidlertid en viss innsynsrett. Dersom generalforsamlingen ber om det, har ledelsen en plikt til å gjøre enkelte opplysninger tilgjengelige for forsamlingen. Dette handler om opplysninger som har betydning for:

  • Bedømmelsen av årsregnskapet og årsberetningen
  • Bedømmelse av selskapets økonomiske stilling
  • Bedømmelsen av saker som eierne skal avgjøre

Vedtekter og aksjonæravtaler

Ikke sjelden vil aksjonærer ha behov for andre rettigheter enn de som følger av aksjeloven. På bakgrunn av dette bør det inngås aksjonæravtaler. Det bør i tillegg utformes spesialregler i selskapets vedtekter som ivaretar disse behovene.

Har du spørsmål knyttet til aksjeloven og aksjonærrettigheter? Snakk med oss.