Hjem
icon

Overdragelse av aksjer

Smilende mann som drikker kaffe og leser avisen

Dersom ikke annet er avtalt, er det kjøpsloven som regulerer overdragelse av aksjer. Det vil imidlertid være fornuftig å inngå en kjøps- og salgsavtale for å sikre en vellykket og forutsigbar handel. Denne artikkelen tar for seg de viktigste forholdene rundt overdragelse av aksjer.

Dette får du vite om overdragelse av aksjer:

Hva er formålet med en kjøps- og salgsavtale?

Formålet med en kjøps- og salgsavtale er å sikre en forutsigbar og vellykket handel. Ved en tilstrekkelig avtale vil partene unngå overraskelser, og det vil avverge konflikter i løpet av handelen, og eventuelle tvister i ettertid.

I forkant av overdragelsen bør det avtales om det foreligger heftelser, konkurranserettslige hindere, samtykkekrav, skatterettslige forhold, finansieringsmessige spørsmål eller konsesjonskrav.

Hvilke sentrale forhold bør reguleres i kjøps- og salgsavtalen?

Det er ikke uvanlig at det tar litt tid fra et salg er avtalt og frem til selskapets aksjer er overført. Denne mellomperioden er noe som ofte skaper utfordringer og tvister i ettertid, ettersom det skapes usikkerhet i forbindelse med hvordan kjøpesummen skal beregnes.

I denne mellomperioden er det som hovedregel selgeren som har ansvaret og risikoen for driften i selskapet, både verdiskapning og verdireduksjon. I kjøps- og salgsavtalen bør det avtales hvordan verdiene eller tapene som oppstår i denne mellomperioden skal fordeles mellom partene.

Andre forhold som bør reguleres i avtalen, er blant annet:

  • Adgangen til å utdele utbytte
  • Adgangen til å gjennomføre utdelinger
  • Garantier
  • Partenes plikter og rettigheter

Foreligger det heftelser eller kolliderende rettigheter?

I kjøps- og salgsavtalen bør det avklares hvorvidt aksjene og selskapets underliggende objekter skal være heftelsesfrie, altså fri for forpliktelser. Før salget bør det også avklares om det foreligger omstendigheter som kan hindre salget, eller som kan skape problemer i ettertid. Et eksempel her er hvorvidt det foreligger forkjøpsrettigheter knyttet til boliger eller bygårder som eies av et aksjeselskap.

Forkjøpsrett ved aksjeoverdragelse, aksjonæravtaler og vedtekter må undersøkes og avklares før et salg. Generelt sett er det svært viktig med en grundig gjennomgang av selskapet før overdragelse av aksjer.

Er det et krav om samtykke ved overdragelse?

Det kan hende at salg av aksjer krever samtykke fra selskapets kontraktsparter. Dette er viktig å undersøke i forkant av overdragelse. Husleiekontrakter har for eksempel ofte et krav om samtykke fra gårdeier dersom det skal skje en endring av eierforholdene i selskapet.

For å unngå konflikter med gårdeier eller andre det kreves samtykke fra, er det viktig med god dialog gjennom hele overdragelsesprosessen. Alle nødvendige avklaringer må skje i forkant av et aksjesalg.

Det er også viktig å undersøke om det kreves særskilt samtykke fra selskapets styre når det kommer til aksept av nye aksjonærer.

Gjelder konkurranseregler ved overdragelse?

Dersom de involverte partene har høy omsetning, kan konkurranseregler komme i anvendelse ved aksjeoverdragelser. Dersom visse omsetningsgrenser overskrides, skal det meldes fra til Konkurransetilsynet, og gjeldende gjennomføringsforbud skal overholdes. Dersom konkurransereglene brytes, kan partene risikere å måtte betale overtredelsesgebyrer.

Hvordan skal overdragelsen finansieres?

Både selgeren og kjøperen må ha et bevisst forhold til hvordan aksjeoverdragelsen skal finansieres. Dersom selgerkreditt skal benyttes i kombinasjon med bankfinansiering, må det tidlig avklares hva som kreves av sikkerhet, og hvorvidt det er mulig å etablere dekkende sikkerhet. Dette er spesielt viktig med tanke på at banken vanligvis krever pant i objekter, og at andre kreditorer, slik som selgeren, får prioritet etter banken.

Uenighet, prioritet og sikkerhetsstillelse kan enkelt skape grobunn for forsinkelser og problematikk rundt gjennomføringen av aksjeoverdragelse.

Hvordan blir de skattemessige forholdene?

Dersom selgeren utfører riktige grep i salgsprosessen, kan vedkommende få skattefritak etter fritaksmetoden.

På grunn av dette er det svært viktig å undersøke og vurdere hvordan aksjeoverdragelsen vil slå ut skattemessig. Ettersom det ofte tar flere måneder å få etablert en egnet skattemessig struktur for selgeren, er det viktig å være tidlig ute.

Vi anbefaler også å benytte seg av en skatterådgiver til å hjelpe seg i løpet av denne prosessen.

Innehar selskapet tillatelser og konsesjoner?

Før en overdragelse skjer, bør det undersøkes om selskapet innehar tillatelser som er knyttet til fysiske personer. Det bør også undersøkes om disse eventuelt er overførbare til kjøperen. I tillegg bør det avklares om selskapet oppfyller gjeldende miljølovgivning, og innehar alle nødvendige tillatelser i forbindelse med dette.

Dersom regler om offentliggjøring av informasjon gjøres gjeldende, for eksempel meldeplikt til Oslo Børs, bør dette avklares i kjøps- og salgskontrakten. Det bør da også avklares hvordan dette skal håndteres, slik at det ikke oppstår uenigheter rundt dette forholdet.

Har du spørsmål knyttet til overdragelse av aksjer? Snakk med oss.

John Aage Hvardal

Advokat og partner

Forretningsjus og skatt

Thomas Hem

Advokat og partner

Forretningsjus