Hjem
icon

Kjøp og salg av virksomhet eller aksjeselskap

Mann skriver under på en kontrakt.

Ved kjøp og salg av virksomhet eller aksjeselskap bør det foretas en grundig gjennomgang av virksomheten eller selskapet, også kalt due diligence. Det er også viktig å kartlegge ulike forhold i forbindelse med kjøp eller salg. Denne artikkelen tar for seg de viktigste aspektene ved kjøp og salg av selskap.

Dette får du vite om kjøp og salg av virksomhet eller aksjeselskap:

Due diligence

Før kjøp og salg av en virksomhet eller et aksjeselskap er det nødvendig med en grundig gjennomgang av virksomheten/selskapet. Denne gjennomgangen kalles også for due diligence. Gjennomgangen skal skje av både dokumentasjon og virksomhet, enten i forkant av transaksjonen, eller i ettertid for å avklare eventuelle forbehold. Dette kan typisk være dersom budet inneholder forbehold om gjennomføring av teknisk, økonomisk og/eller juridisk gjennomgang med tilfredsstillende resultat.

Før en slik gjennomgang finner sted kan det være fornuftig å samle inn aktuelle dokumenter som gjelder virksomheten eller aksjeselskapet. Dokumentasjonen presenteres gjerne gjennom en opplisting av aktuelle dokumenter i henhold til egen mal. Kjøperen kan da sette seg inn i denne informasjonen før gjennomgangen finner sted. Dette vil medføre at kjøperen har mer kunnskap om hva som skal kjøpes, og vil kunne stille mer aktuelle spørsmål i løpet av gjennomgangen.

Due diligence og tilstrekkelig fremvisning av aktuell dokumentasjon bidrar i tillegg med å redusere konflikter og tvister i ettertid.

Kartlegging av forhold

For kjøperen er det svært viktig med en due diligence for å skape trygghet rundt den investeringen vedkommende skal gjøre. Det er derfor viktig å kartlegge forhold som kan medføre kostnader fremover. Dette kan innebære å kartlegge risikoen for uventede kostnader, eventuelle pensjonsforpliktelser og andre forpliktelser som er knyttet til driften av virksomheten.

Det er spesielt tre forhold som er svært viktig å være klar over ved kjøp og salg av virksomhet. Uoppmerksomhet knyttet til disse forholdene kan medføre forsinkelser, økonomisk tap og tvister. Disse forholdene er finansiering, arbeidsrettslige regler om virksomhetsoverdragelse og godkjenning av dokumenter ved transaksjoner over landegrenser.

Finansiering

Oppkjøp av virksomhet eller selskap krever ofte bankfinansiering. Banken vil da kreve etablering av dekkende sikkerhet. Dersom sikringsobjekter ikke planlegges og tilrettelegges tilstrekkelig, kan det fort oppstå uventede forsinkelser i forbindelse med banken.

Ofte er grunnbokshjemmelen til faste eiendommer tilordnet andre konsernselskaper enn eiendommens reelle eiere. Ved pantsettelse av eiendommen vil det da oppstå behov for å rydde opp i dette. Dersom slike forhold ikke er på plass før transaksjonsprosessen er i gang, vil det ofte resultere i betydelige forsinkelser. Partene kan da oppleve økonomiske tap.

Dersom transaksjonen krever bankfinansiering, er det derfor viktig at kjøperen begynner dette arbeidet tidsnok.

Arbeidsrettslige regler om virksomhetsoverdragelse

Ved overdragelse av innmaten i et selskap vil de ansatte kunne ha rett til å være med over til kjøperen, med alle rettighetene i behold. Det er ikke uvanlig at selger og kjøper har avtalt både pris og gjennomføring, uten å ha avklart hva som skal skje med de ansatte. Dette oppstår vanligvis som følge av manglende kunnskap om reglene rundt arbeidsrettslig virksomhetsoverdragelse.

Før en overdragelse besluttes, bør kjøper vurdere om de ansatte i virksomheten også skal bli overtatt. Dersom kjøperen kun ønsker å overta innmaten eller eiendelene i virksomheten, må salgsprosessen rigges opp på en slik måte at reglene om arbeidsrettslig virksomhetsoverdragelse ikke kommer til anvendelse.

Dersom de ansatte vil følge med overdragelsen etter ufravikelige regler, må selger og kjøper planlegge både det driftsmessige og det økonomiske i forbindelse med overtakelse av de ansatte. Dersom dette ikke planlegges tilstrekkelig, vil det som regel medføre omfattende tvister og betydelige kostnader i ettertid.

Godkjenning av dokumenter ved transaksjoner over landegrenser

For at norske dokumenter skal være gyldige i utlandet, må de som oftest ha apostillestempel. Vilkåret for å få apostillestempel er at dokumentet skal være notarialbekreftet. En slik bekreftelse får man hos notarius publicus. Det er fylkesmannen som legaliserer slike dokumenter.

Det kan være både tidkrevende og utfordrende å få en slik bekreftelse på plass. Dersom alt må ordnes innen korte tidsrammer, vil mangel på bekreftelse kunne bli et stort problem. Transaksjoner som krever at dokumentene er godkjent, vil som oftest bli stoppet inntil dokumentene har fått gyldig og tilstrekkelig godkjenning. Forsinkelser vil kunne medføre betydelige tap for både selger og kjøper.

Det er derfor viktig at det settes av tilstrekkelig med tid for å sikre at gjennomføringen av transaksjonen ikke blir hindret av mangelfull stempling av dokumentene.

Har du spørsmål knyttet til kjøp og salg av virksomhet eller aksjeselskap? Snakk med oss.

John Aage Hvardal

Advokat og partner

Forretningsjus og skatt

Thomas Hem

Advokat og partner

Forretningsjus