Hjem
icon

Overføre eiendom og aksjer til barn

To menn holder vinglass og gir hverandre en klem. Foto

Et sentralt spørsmål ved generasjonsskifte er hvordan verdier som eiendom og aksjer best mulig kan overføres til barn. Det er gjerne et felles ønske om å beholde verdiene i familien, men ulike ønsker om hvordan dette skal løses. Ulike løsninger fører også med seg ulike komplikasjoner. Denne artikkelen tar for seg de viktigste spørsmålene knyttet til dette.

Dette får du vite om overføring av eiendeler til barn:

Overføre eiendom til barn

Et viktig spørsmål er om du ser for deg å beholde eiendommen gjennom levetiden.

Du disponerer over egen formue så lenge du lever, og kan dermed fritt overføre eiendom direkte til ett av barna dine. Dette vil imidlertid betraktes som en gave, som fører til at mottaker må betale dokumentavgift. Ved gave, eventuelt gavesalg, skal dokumentavgiften beregnes av markedsverdien av eiendommen.

Hvis eiendommen du overfører har en markedsverdi på kr 4.000.000, må mottaker betale dokumentavgift på kr 100.000.

Det er fritak for dokumentavgift for ideell arveandel etter loven. Det innebærer at hvis barnet overtar en eierandel som tilsvarer hans/hennes arveandel, må han/hun ikke betale dokumentavgift. Gis en eiendom bort som forskudd på arv så vil tidspunktet for når eiendommen formelt overdras til arvingen avgjøre om forskudd på arv utløser dokumentavgift. Fritak for dokumentavgift henger sammen med når eiendomsretten overføres i Grunnboken.

Om du ser for deg å beholde eiendommen gjennom levetiden, burde tankene om fordelingen gå inn i et testament. Er det ikke opprettet testament, styres arveoppgjøret av arveloven. Hvis barna ikke selv blir enige om hvem som skal overta eiendommen, kan det i så fall ende med at eiendommen selges i det åpne markedet.

Fordi det ikke beregnes arveavgift, blir det som utgangspunkt ikke noe skatt for deg eller barna ved en ren gaveoverføring. Det er likevel viktig å være mulige skattefeller før overføringen.

Overdrar du eiendom som gave, og barna senere ønsker å selge eiendommen kan det bli skatteplikt på gevinsten. Om du ikke har oppfylt vilkårene for skattefritak for gevinsten, for eksempel fordi eiendommen har vært utleid, vil barna arve din kostpris på eiendommen. Om heller ikke barna oppfyller bo- og eierkravet i eiendommen før et salg kan det gi en høy skattepliktig gevinst.

Har du oppfylt bo- og eierkravet i eiendommen før du gir bort eiendommen, må det fastsettes en ny kostpris for eiendommen, tilsvarende markedsverdien. For å unngå eventuelle diskusjoner med skattemyndighetene senere, er det viktig å skaffe dokumentasjon på markedsverdien, for eksempel ved å innhente verdivurdering fra en eiendomsmegler.

Du kan lese mer om skattefritak ved salg av eiendom her:
Skatt ved salg av bolig

Skal barna betale et delvis vederlag (gavesalg) kan det oppstå noen særlige spørsmål. For eksempel kan skattemyndighetene tilordne en gevinst til deg om avtalen er at du overfører eiendommen til det ene barnet, mot at hen betaler ut sine søsken.

Om du overfører eiendommen, men forbeholder deg bruksrett er det også viktig å være klar over de skattemessige konsekvenser av dette.

Ved overføring av gårdsbruk gjelder det særlige skatteregler og som du kan lese mer om her: Skatt ved salg av gårdsbruk

Overføre aksjer til barn

På tilsvarende måte som for fast eiendom, er utgangspunktet at gaveoverføring ikke er skattepliktig som salg («realisasjon»), og at gavemottak ikke er skattepliktig som inntekt.

Hvis aksjene blir overført som gave, blir det derfor ingen skatt på verken senior eller junior.

Gaveoverføring betyr at giveren ikke mottar noe i retur, eventuelt bare et symbolsk vederlag. Annerledes er det hvis aksjene blir overført i et gavesalg. Gavesalg betyr at selgeren mottar noe ut over det symbolske vederlaget.

Gavesalg er skattepliktig realisasjon, som innebærer at senior skal beregne gevinst/tap.

Overføres aksjene som gave, er det viktig å være klar over at barna trer inn i dine skatteposisjoner («kontinuitet»). Det innebærer blant annet at barna arver din kostpris på aksjene, i tillegg til ervervstidspunkt, akkumulert skjermingsgrunnlag og skattemessig innbetalt kapital. Er det lenge siden du ervervet aksjene og det er tilknyttet «negativ RISK», så vil barna også arve denne skatteposisjonen, som kan innebære gevinstskatt.

Overføre aksjer til holdingselskap

Som nevnt kan barna motta dine aksjer skattefritt, hvis dette gis som gave. Vedkommende kan imidlertid ikke skattfritt overføre aksjene til eget holdingselskap. Det følger nemlig av langvarig forvaltningspraksis at aksjonæren blir skattlagt hvis aksjene blir overført vederlagsfritt til deres eget holdingsselskap.

Den enkleste løsningen på dette problemet er å gi aksjene direkte til barnet sitt holdingsselskap.

Etter skattedirektoratets praksis er det mulig for en forelder å overføre aksjer vederlagsfritt til barnas holdingselskap, uten at forelderen blir skattlagt.

I henhold til praksisen er det et vilkår at aksjene enten

1) har en positiv inngangsverdi, eller

2) at verdien av de aksjene som avstås er betydelig høyere enn den skattefordelen foreldrene oppnår ved å kvitte seg med aksjer med negativ inngangsverdi.

Spørsmål om overføring av verdier innen familien? Snakk med oss!

Vegard Skaug

Senioradvokat

Snakk med oss