Hjem

Når er en gave forskudd på arv?

Av: Codex Advokat

Ny arvelov trådte i kraft 1. januar 2021. En viktig praktisk endring er at en gave som er gitt til livsarvinger ikke er forskudd på arv med mindre det er satt som en betingelse da gaven ble gitt.

Når er en gave forskudd på arv?

Er en gave forskudd på arv?

Hvis du tenker at barna dine skal arve like store verdier etter deg når du faller fra, tenker du kanskje også at større gaver som er gitt til barna, automatisk kommer til fradrag i barnets andel av arven. Det er imidlertid ikke riktig.

En gave vil bare avkortes i mottakerens arv hvis det var satt som en betingelse for gaven. Dette betyr at betingelsen må være gjort kjent for arvingen i forbindelse med at arvingen mottar gaven, slik at arvingen kan velge mellom å motta gaven på den betingelsen arvelateren setter, eller å avslå gaven.

Det trenger ikke foreligge gavehensikt. Også ytelser i form av for eksempel gratis eller redusert leie av bolig omfattes og det kan stilles som betingelse at ytelsene skal avkortes i senere arv til mottakeren.

Betingelsen bør komme til uttrykk i et skriftlig dokument, og betingelsen bør gjøres kjent for de øvrige arvingene.

Hvis betingelsen bare er fremsatt muntlig overfor den som mottar gaven, og de andre arvingene ikke er kjent med at dette var satt som en betingelse, kan det være en risiko for at avkortningen ikke blir gjennomført som forutsatt.

Våre tips

Vi anbefaler at giver oppretter et gavebrev hvor disse opplysningene kommer tydelig frem:

  • Gavens verdi. Hvis det overføres andre verdier enn penger, bør det innhentes en verdivurdering eller legges til grunn en verdi samtlige arvinger er enige om.
  • At gaven er forskudd på arv og skal avkortes i senere arv til mottakeren.
  • Hvilken verdi som skal legges til grunn når gaven skal avkortes i arveoppgjøret. Det kan gå mange år mellom gaven og arveoppgjøret. Det bør derfor avklares om det er det beløpet som opprinnelig ble gitt skal legges til grunn eller om beløpet skal indeksreguleres eller for eksempel knyttes til verdistigning på eiendom. Hvis noe annet ikke fremgår, vil det være den nominelle verdien som legges til grunn.
  • Om gaven skal være mottakerens særeie.
  • For mindreårige barn, om gaven skal forvaltes av noen utpekt av giver. Giver kan også bestemme hvor lenge gaven skal forvaltes og legge føringer for forvaltningen.

Gavebrevet bør dateres og undertegnes av giver, mottager og øvrige livsarvinger.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!

Andreas Poulsson

Advokat og partner

Del