Hjem

Generasjonsskifte

Når du som bedriftseier begynner å tenke på hva som skal skje videre med familiebedriften, er det i første omgang kanskje flere spørsmål enn svar. Jo tidligere man begynner å avklare forskjellige ønsker, interesser og behov, jo bedre blir prosessen. I snitt tar et generasjonsskifte ca 5 år.

Generasjonskifte
icon

Hvem skal føre arven videre?

Argumenter for å holde bedriften i familien er gjerne familiære hensyn som identitet, stolthet, lojalitet og dedikasjon. En trygg og kjent eier kan også bety trygge ansatte og sikre arbeidsplasser.

Argumenter for å selge ut av familien vil ofte være at nye eiere kan tilføre nye ideer, ny kapital eller nye markeder gjennom for eksempel en fusjon med annen bedrift. En salgsprosess vil gjerne også være en grundigere prosess med flere rådgivere og budgivere og en objektiv vurdering av ulike kandidater.

Og kanskje er den beste måten neste generasjon kan forvalte verdiene på videre, å starte nye prosjekter. Eller kanskje er junior den beste til å overta familiebedriften også i konkurranse med eksterne kandidater.

Et generasjonsskifte involverer i alle tilfeller flere rettsområder innenfor privat, næring og offentlig sektor. Vi ivaretar alle sidene av generasjonsskifte og sikrer deg en trygg juridisk ramme, enten det er i forbindelse med salg til tredjepart eller overføring til neste generasjon.

Et generasjonsskifte involverer også mange flere parter enn senior som skal gi videre og den som skal overta.

Hva er generasjonsskiftets rettslige rammer?

Formuesordningen

Formuesordningen til senior må avklares. Hvis senior er gift, vil for eksempel formuesordningen få betydning og verdiene som overføres må ligge innenfor ektefellens rådighetsdel.

En senior i uskifte er underlagt rådighetsbegrensninger ved overføring av gaver og utdelinger fra formuen. Er bedriften den ene ektefellens særeie, vil likevel den andre ektefellen i utgangspunktet arve ¼ av verdien.

Forholdet til arvinger

Skal arvingene likebehandles eller kan en forfordeling være rettferdig? Kanskje har den overtakende junior ikke mulighet til å kjøpe ut sine søsken hvis han/hun også skal sikre videre drift.

Hvis det både er aksjer, eiendom og kontanter som skal fordeles, er det vanskelig å spå verdiutviklingen inn i fremtiden.

Kanskje spiller også andre elementer inn, som sterke følelser knyttet til en familiehytte.

Alt overføres gjerne heller ikke i live, sånn at tidsaspektet for når de enkelte verdiene overføres og hvordan dette skal hensyntas også må vurderes.

Pensjon

Senior må sikres økonomisk når han gir fra seg rattet. Her finnes ulike alternativer for pensjon som engangsvederlag, løpende pensjon og utbytte.

Forholdet til medeiere, kontraktsparter og kreditorer

Hva som er avtalt i vedtekter eller aksjonæravtale, kontrakter med tredjeparter og låneavtaler må gjennomgås før en overdragelse av aksjer finner sted.

Forholdet til offentligrettslige regler

En gjennomgang av skattereglene er både nødvendig og hensiktsmessig for å sørge for en forutsigbar og riktig prosess.

Arveavgift?

Det store spørsmålet for mange er også om arveavgiften kommer tilbake.

Det er det ingen av oss som kan spå. Men det vi vet er at familieformuen på et tidspunkt skal videreføres til neste generasjon.

Og det kan skje uventede ting i prosessen.

Å sette opp både testament og fremtidsfullmakt kan sikre prosessen for det tilfellet at senior faller fra eller blir dement før et generasjonsskifte er gjennomført.

Dette kan være spesielt viktig hvis det er umyndige barn som arver familiebedriften.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med:

 • Vurdering av ulike alternativer for generasjonsskifte
 • Bistand ved overføring av familiebedriften til neste generasjon
 • Bistand ved salg av bedriften til nye eiere
 • Gjennomgang av seniors formuesordning
 • Gjennomgang av skatteregler
 • Gjennomgang av aksjonæravtale og vedtekter
 • Vurdering av ulike alternativer for overføring av familiehytta til neste generasjon

Disse dokumentene kan vi opprette for deg:

 • Gavebrev
 • Arveavtale
 • Familieavtale
 • Sameieavtale
 • Aksjonæravtale
 • Vedtekter
 • Aksjekjøpsavtale
 • Overdragelsesavtale
 • Testament
 • Fremtidsfullmakt

Spørsmål om formue og familie? Snakk med oss.

Vegard Skaug

Senioradvokat