Hjem

Skilsmisse

Skilsmisse og samlivsbrudd mellom ektefeller bringer med seg ulike konsekvenser, både av familiær og økonomisk art. I de fleste tilfeller medfører det en stor påkjenning for partene som er involvert. Ekteskapsloven bestemmer hvordan delingen av gjeld og formue skal foretas. Dersom det er uenighet om barna, er det derimot barneloven som bestemmer.

En kvinne sitter på sengekanten. En annen kvinne ligger ved siden av henne.

Dette får du vite om skilsmisse:

Skilsmisseoppgjør - Hva skjer med formue, gjeld og eiendeler i en skilsmisse?

Ved en skilsmisse er det en rekke spørsmål som må avklares. Hvilke verdier skal fordeles mellom ektefellene, og hvordan skal de fordeles?

Ekteskapsloven inneholder reglene om hvordan det økonomiske forholdet mellom ektefeller er, og hvordan verdiene skal fordeles ved en skilsmisse i et såkalt skilsmisseoppgjør. Dersom ektefellene har inngått en ektepakt som regulerer ekteskapet, vil denne gjelde. Det er likevel ikke sikkert at ektepakten regulerer alle sider av et skilsmisseoppgjør, og da vil ekteskapsloven supplere ektepakten.

Likedeling - Hva sier ekteskapsloven om likedeling?

Hovedregelen i ekteskapsloven er at ektefellenes samlede verdier skal deles likt mellom ektefellene, såkalt likedeling. I praksis vil man da se på alle midlene hver av ektefellene eier, og dele verdiene hver ektefelle eier på to.

Det finnes likevel enkelte unntak. Dette gjelder dersom ektefellene i en ektepakt har avtalt at hele eller deler av verdiene skal være særeie, eller hvis en av ektefellene har skjevdelingsmidler. For at noe skal kunne være særeie, må det være avtalt i en ektepakt, eventuelt bestemt av arvelater eller gavegiver. Skjevdelingsmidler kan forekomme uten at ektefellene har avtalt det.

Ektefellenes samlede verdier skal deles likt mellom ektefellene.

Skjevdeling - Hvilke midler kan holdes utenfor delingen?

Enkelte eiendeler er ikke gjenstand for likedeling, men skal skjevdeles, til tross for at de er en del av felleseiet. Dette gjelder følgende verdier:

  1. Verdien av en formue en ektefelle hadde før ekteskapet ble inngått
  2. Verdien av en formue en ektefelle har arvet i løpet av ekteskapet
  3. Verdien av en formue en har fått i gave fra andre enn ektefellen

Dette kalles skjevdelingsmidler. Vilkåret for at en ektefelle ikke må dele verdien av disse midlene, er at verdien er i behold når ekteskapet opphører. Det er ektefellen som ønsker skjevdeling som må fremlegge bevis på at midlene ikke er brukt opp. Dersom midlene er i behold, kan ektefellen også kreve en eventuell verdistigning av skjevdelingsmidlene. På samme måte må ektefellen også akseptere at skjevdelingsmidlene kan ha tapt i verdi.

Særeie - Er det inngått en avtale om særeie?

Ved et skilsmisseoppgjør er det relevant om én eller begge ektefellene har eiendeler i særeie. Særeiemidler skal nemlig holdes utenfor likedelingen, og blir beholdt av vedkommende som eier gjenstanden. For at noe skal kunne eies i særeie, enten helt eller delvis, må det være bestemt i en ektepakt, eventuelt bestemt av arvelater eller gavegiver.

Hvilke midler er unntatt deling?

Enkelte andre midler kan også bli unntatt deling. Eksempler på dette, er:

  • Midler som har tjent til ektefellenes personlige bruk
  • Rettigheter i offentlige trygdeordninger
  • Offentlige eller private pensjonsordninger
  • Andre eiendeler og rettigheter som ikke kan overdras, eller som er av personlig karakter
  • Beholdt verdi av erstatning
  • Forsikring som dekker tap av fremtidig erverv og utgifter som en personskade antas å påføre skadelidte i fremtiden
  • Utbetaling fra arbeidsgiver i forbindelse med oppsigelse eller førtidspensjonering

Barnas eiendeler vil følge den som barna skal bo hos fast. Ektefellen som har den daglige omsorgen for barna, vil altså ha rett på eiendelene som er anskaffet til barna.

Det finnes altså en del unntak som er verdt å tenke på ved særtilfeller. Den ovennevnte listen er ikke uttømmende, og det finnes derfor også andre midler som kan være unntatt deling. For å kunne vurdere dette, vil det lønne seg å snakke med en advokat som har erfaring fra lignende saker.

Et vilkår man imidlertid ikke kommer utenom, er at midlene må være i behold når ekteskapet opphører. Dersom midlene er brukt opp, kan det ikke bli tale om at de blir beholdt av ektefellen som en gang mottok midlene.

Fordeling av eiendeler - Hvem får hva?

Hvordan skal fordelingen av eiendeler skje?

Hovedregelen er at hver ektefelle har rett til å beholde det de selv eier.

Utgangspunktet er at ektefellene tar med seg det de har råderett over. For gjenstander som sameies, vil ektefellen som eier mer enn 75 % av gjenstanden kunne overta den. Dersom ektefellene eier like stor del av en gjenstand, har ingen av dem større rett enn den andre. Ektefellen må likevel dele verdien av eiendelen med den andre, dersom eiendelen er en del av felleseiet.

Dersom ektefellene ikke blir enige om hvem som skal overta en eiendel, kan det være fornuftig å selge gjenstanden til markedstakst og dele salgssummen.

Vederlagskrav - Har du krav på vederlag?

I noen tilfeller vil det være relevant med et vederlagskrav.

Et vederlagskrav innebærer at en av ektefellene betaler en kompensasjon til den andre.

Dette kan være tilfellet dersom en av ektefellene har bidratt til å øke verdier som er den andre ektefellens særeie. Vederlagskravet blir dermed en slags kompensasjon for at særeiet har økt i verdi på grunn av den andre ektefellens innsats. Vedkommende har likevel ikke rett på kompensasjon for generell verdistigning og skjevdelingsmidler. Særeiet og skjevdelingsmidlene kan altså øke i verdi i løpet av ekteskapet.

Bruksrett til bolig - Hvem får boligen ved skilsmisse?

Det er mulig at en ektefelle får bruksrett til en bolig vedkommende selv ikke eier. I slike tilfeller må det foreligge særskilte grunner som følge av behovet til ektefellen eller barna. Dette gjelder både bolig som den andre ektefeller eier fullt ut, og bolig som eies i sameie. Ektefellen må i så tilfelle betale leie for å bruke den andre ektefellens bolig. Dersom hensynet til ektefellen eller barna faller bort, vil bruksretten også falle bort.

Det vil være fornuftig å utforme ryddige avtaler om dette på forhånd, og ikke minst avklare hvor mye som skal betales i leie. I tillegg vil det være nødvendig å avklare hvordan utgifter tilknyttet boligen skal deles. Normalt sett skal eierkostnadene dekkes av den som eier boligen, og det er også derfor den andre ektefellen skal betale leie.

Det vil være fornuftig å avklare hvor mye som skal betales i leie samt hvordan utgifter tilknyttet boligen skal deles, på forhånd.

Avtalefrihet - Hva er det?

Ektefellene har avtalefrihet ved skifteoppgjøret. Dette innebærer at ektefellene er pliktig å følge ekteskapslovens regler. Det er lurt å huske på at det er vanskelig å komme seg ut av en avtale du har inngått, dersom avtalen senere viser seg å være ugunstig. Det er for eksempel ikke tilstrekkelig at avtalen medførte en skjev fordeling av de økonomiske midlene, eller at resultatet ikke ble i tråd med det ektefellene hadde krav på. Derfor er det ekstra viktig å bruke en advokat når man skal signere en avtale om skifteoppgjør. Dette gjelder spesielt dersom du ikke er sikker på hvilke rettigheter du har. Det er i utgangspunktet bedre å investere i en vurdering før avtalen signeres, enn å måtte argumentere for å gå tilbake på avtalen når den først er inngått.

Skilsmisse med utenlandsk statsborger

Ekteskapsloven regulerer skilsmisse med utenlandske statsborgere på lik linje som norske statsborgere.

Hovedregelen er at det økonomiske oppgjøret etter et samlivsbrudd skal bli bestemt av retten i det landet hvor ektefellene hadde sin første bopel etter at de giftet seg.

Dersom man likevel ønsker at et annet land skal kunne regulere ekteskapet, kan man bli enige om dette i en ektepakt.

Barnefordeling - Er det uenighet om barna?

Dersom det er uenighet om hvem som skal få daglig omsorg over barna, er det barneloven som bestemmer. Barna har i utgangspunktet rett til kontakt med begge foreldrene, men hvordan barnefordelingen løses best mulig vil variere fra sak til sak.

Har du spørsmål knyttet til skilsmisse? Snakk med oss.

Har du spørsmål om skilsmisse?

Kontakt oss