Hjem
icon

Skjevdeling av bo ved skilsmisse

En kvinne med solbriller sitter på terrassen.

I forbindelse med et skilsmisseoppgjør må det foretas en deling av ektefellenes økonomiske midler. Midlene som skal deles, er felleseie. Hovedregelen er likedeling, men et unntak for denne likedelingen er skjevdeling.

Dette får du vite om skjevdeling av bo ved skilsmisse:

Hva betyr det at en eiendel skjevdeles?

Dokumentering av et skjevdelingskrav kan ofte være komplisert og kreve mye tid, penger og energi.
Våre advokater hjelper deg med å opprette et testament skreddersydd til deg med særkullsbarn.

Verdiene ektefellene har, er i utgangspunktet felleseie som skal likedeles. Et av unntakene fra dette er særeie, som ikke regnes som en del av felleseie. Ektefellene må ha bestemt i en ektepakt at midlene skal eies i særeie. Eventuelt kan det være bestemt av en gavegiver eller en arvelater.

Et annet unntak fra likedeling er midler ektefellene eier i felleseie som skal skjevdeles. Det betyr at midlene holdes utenfor likedelingen, selv om de er en del av felleseie.

At en eiendel eller verdi skjevdeles betyr altså at den holdes helt utenfor delingen av de øvrige verdiene. En ektefelle som har rett til å skjevdele en eiendel, beholder denne fullt ut uten at det påvirker delingsgrunnlaget.

Slik hjelper vi deg:
Vi hjelper deg med å klarlegge et eventuelt skjevdelingskrav og hvordan du skal fremme dette.

Vilkår for skjevdeling

Et av vilkårene for at en eiendel skal kunne skjevdeles, er at det må være mulig å «klart føre verdien tilbake til» midler som ektefellen hadde da ekteskapet ble inngått, eller som vedkommende har mottatt i form av gave eller arv fra andre enn ektefellen. Uttrykket «føre tilbake til» betyr at verdiene må være i behold.

Den som krever skjevdeling må bevise at midlene er i behold på det tidspunktet ektefellene går fra hverandre. Dette er ikke alltid like enkelt etter lange ekteskap. Ofte kan disse verdiene ha blitt blandet sammen med andre verdier i felleseie, og det kan derfor være vanskelig å skille skjevdelingsmidlene fra resten av felleseiet. I mange tilfeller kan det være avgjørende at ektefellene husker hva midlene har blitt brukt til, og at man eventuelt har dokumentasjon som viser dette.

Det er viktig å huske på at skjevdeling er et unntak fra hovedregelen om likedeling, og at det ikke alltid vil være aktuelt med skjevdeling. Dersom det for eksempel ikke er mulig å bevise hva midlene har blitt brukt til, vil man falle tilbake på utgangspunktet om likedeling.

Slik hjelper vi deg:
Innledningsvis bistår vi deg med å vurdere om du har et skjevdelingskrav, størrelsen og anbefale hvilken dokumentasjon som kan brukes som bevis.

Når kan skjevdeling være aktuelt?

Verdier som ektefeller hadde før ekteskapet ble inngått, eller som de har mottatt i gave eller arv fra andre enn ektefellen, er i utgangspunktet gjenstand for skjevdeling. Eksempler på dette er en fritidseiendom som en av ektefellene eide før ekteskapet ble inngått, og som kan krever skjevdelt dersom den fortsatt er i behold ved ekteskapets opphør. Det samme gjelder pengebeløp som den ene parten har mottatt fra sine foreldre, og som ikke er brukt opp ved ekteskapets slutt.

Slik hjelper vi deg:
Din advokat bistår deg i prosessen med å bevise at skjevdelingsmidlene fortsatt er i behold.

Også verdier som erstatter en skjevdelingseiendel vil kunne skjevdeles. Dersom man for eksempel har solgt fritidseiendommen som er nevnt ovenfor, vil salgssummen kunne skjevdeles forutsatt at beløpet ikke er brukt opp. Dersom pengebeløpet man mottok i gave er brukt til å kjøpe en bil, vil bilen kunne skjevdeles.

I tillegg er verdistigning av skjevdelingsmidlene gjenstand for skjevdeling. Dette gjelder både verdistigning av eiendom, renteinntekter og avkastning av aksjer og fond.

skjevdeling-av-bo-ved-skilsmisse2
Verdier som ektefeller hadde før ekteskapet ble inngått, er i utgangspunktet gjenstand for skjevdeling.

Hva skal skjevdeles?

Det er verdien av skjevdelingsmidlene på det såkalte skjæringstidspunktet som kan holdes utenfor likedelingen. Dette er altså tidspunktet ektefellenes begjæring om separasjon kom inn til fylkesmannen, eventuelt tidspunktet samlivet ble brutt.

Dette betyr altså at dersom en ektefelle i sin tid mottok en arv i form av et pengebeløp på 500.000 kroner, og beløpet på skjæringstidspunktet utgjør 600.000 kroner som følge av renter eller lignende, er det 600.000 kroner som vil kunne skjevdeles. På samme måte er det dagens markedsverdi av en ektefelles arvede fritidseiendom som vil kunne holdes utenfor likedelingen.

Det finnes enkelte unntak fra disse reglene. Dersom verdistigningen skyldes ektefellenes innsats eller felles bidrag, skal denne verdistigningen likedeles. Dette gjelder også dersom det er ektefellen som kan skjevdele eiendelen som også har stått for verdistigningen. Dette er på grunn av at verdiøkning som skyldes felles innsats eller bidrag, er en del av likedelingsmidlene.

I tillegg til det ovennevnte, kan en ektefelle blant annet skjevdele eiendeler som utelukkende tjener til ektefellens personlige bruk, rettigheter i offentlige trygdeordninger, offentlige eller private pensjonsordninger, eiendeler og rettigheter som ikke kan overdras eller som er av personlig karakter, og eiendeler som brukes av barna. Denne listen er ikke uttømmende.

Når kan det ikke foretas skjevdeling?

Dersom skjevdelingsmidlene er brukt opp, vil de ikke kunne skjevdeles. Dersom for eksempel salgssummen for ovennevnte fritidsbolig, eller pengesummen man har arvet fra foreldrene sine, har gått med på å betale for familiens feriereiser eller annet forbruk, vil ikke disse midlene kunne skjevdeles.

Dette vilkåret er strengt, og en ektefelle som krever skjevdeling må kunne bevise at verdiene er i behold når ekteskapet opphører. I omgjøringstilfeller bør det brukes kontoutskrifter eller annen dokumentasjon for å vise at det er de samme midlene som er i behold.

Et annet unntak fra skjevdeling er dersom det åpenbart er urimelig. Da kan retten til skjevdeling falle bort, enten helt eller delvis. I denne vurderingen vil det legges vekt på ekteskapets varighet, og ektefellenes innsats for familien. Dersom du er usikker på hva dette innebærer, kan det være fornuftig å diskutere ditt tilfelle med en advokat.

Vi bistår deg blant annet med følgende:

 • Du vil få hjelp med å klarlegge om du har et skjevdelingskrav og eventuelt størrelsen.
 • Du vil få gode råd innledningsvis om hvilke bevis som er nødvendig.
 • Du vil få hjelp med å vurdere motparts skjevdelingskrav.
 • Vi fremmer ditt skjevdelingskrav.
 • Du vil få råd underveis i hele prosessen, og vi forsøker å løse din sak på laveste nivå.
 • Vi prosederer din sak dersom du vil bringe den inn for domstolen.

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Silje

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.