Hjem
icon

Likedeling av bo ved skilsmisse

Mann som lager mat på kjøkkenet.

Etter ekteskapsloven skal formue som hovedregel deles likt i et skilsmisseoppgjør. Dette kalles for likedeling. Dette trenger ikke nødvendigvis å være enkelt, da det kan være vanskelig å få en konkret oversikt over alle eiendelenes verdi. Unntaket fra regelen om likedeling er skjevdeling. Dette er formue som ikke skal deles likt. I tillegg kommer særeie, som skal holdes helt utenfor skifteoppgjøret.

Viktige forhold du trenger å vite om likedeling av bo ved skilsmisse:

Hva innebærer likedelingsregelen?

Likedeling av felleseie vil si at ektefellene skal dele hver sin formue likt i et skilsmisseoppgjør.

Du må dele alt du eier med din ektefelle dersom du kun har likedelingsmidler.

Et unntak for dette er midler du har mottatt som arv eller gave, samt midler du bragte med deg inn i ekteskapet og som fremdeles er i behold. Dette vil da gå under skjevdeling.

Det er viktig å huske på at skjevdeling er et nettokrav, som betyr at det kun er det du netto eide da ekteskapet ble inngått du kan ta med deg ut igjen. Du kan også skjevdele verdistigning, eventuelt må du ta hensyn til verditap. Det er den som krever skjevdeling som har bevisbyrden for dette.

Særeie må være avtalt i en gyldig inngått ektepakt, eller være bestemt av giver eller arvelater.

Hvis så er tilfelle skal det som er særeie beholdes fullt ut av den som eier gjenstanden.

Ved likedeling har kona rett på halvparten av mannens formue, og mannen har rett på halvparten av konas formue.

Hvordan skal gjeld trekkes fra?

Ved et skilsmisseoppgjør skal hver av ektefellenes totalverdi av formue og eiendeler summeres, og deretter skal gjeld trekkes fra.

Det er det resterende beløp som skal deles likt med den andre ektefellen.

Hvis for eksempel konas eiendeler er verdt 200 000, - kroner, og hun har et lån på 50 000, - kroner, er nettoverdien 150 000, - kroner. De 150 000, - kronene skal hun dele likt med mannen, slik at han får 75 000,- og hun får 75 000,-.

Dersom kona har mer gjeld enn 200 000, - kroner, vil ikke mannen automatisk bli ansvarlig for gjelden. Det blir derimot 0, - kroner i deling fra hennes side. Hun skal allikevel få halvparten av mannens nettoverdier.

Når ektefellene er ansvarlig for gjeld i fellesskap, kan begge trekke fra dette i et skilsmisseoppgjør. Hvis kona er ansvarlig for 1/3 av gjelden, og mannen er ansvarlig for 2/3 av gjelden, kan begge trekke fra et beløp som tilsvarer brøken.

Merk at reglene om gjeldsfradrag blir annerledes når en ektefelle har skjevdelingsmidler. Fradraget vil bero på hva slags type gjeld det er og eventuelt den forholdsmessige andelen mellom likedelingsmidler og skjevdelingsmidler.

Mange er usikre på fordelingen av gjeld. Vi har dyktige advokater som kan kartlegge gjeldsfordelingen.

Tidspunkt for verdsettelse av formue

Verdsettelsen av formue skal knyttes til skjæringspunktet.

Skjæringspunktet er tidspunktet begjæring om separasjon ble mottatt av statsforvalteren, eller da samlivet ble brutt dersom dette skjedde først.

Merk at det for felles eiendeler vil være utlodningstidspunktet som er relevant.

Kjøp eller anskaffelse av gjeld etter skjæringstidspunktet vil ikke være med i beregningen for skilsmisseoppgjør. Det går ikke an å gjøre handlinger etter samlivsbruddet som gjør at den andre parten kommer dårligere ut.

Våre advokater kan bistå deg å bruke riktig skjæringstidspunkt.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Rådgivning innen skilsmisseoppgjør
  • Spørsmål knyttet til likedeling og skjevdeling
  • Bistand i rettssak
  • Familierettslige problemstillinger

Har du spørsmål knyttet til likedeling av bo ved skilsmisse? Snakk med oss.