Hjem
icon

Overtakelse av bolig ved samlivsbrudd

Kvinne sitter i stuen i sofaen.

Hovedregelen ved samlivsbrudd er at begge parter beholder egne verdier og gjeld. Dette betyr at det må gjøres et oppgjør etter eiendomsgrensene, som innebærer at begge beholder sitt.

Viktige forhold du trenger å vite om overtakelse av bolig ved samlivsbrudd:

Hva sier reglene i lovverket?

I utgangspunktet er hovedregelen at ingen av partene kan kreve å overta den andre partens eierandel.

I de tilfeller partene ikke klarer å komme til en enighet, vil som oftest boligen bli solgt på det åpne markedet.

I husstandfellesskapsloven er det imidlertid et unntak fra hovedregelen.

Her kan en samboer både få bruksrett og rett til å overta boligen.

Selv om du er medeier i en bolig, betyr altså ikke det at du har krav på boligen etter et samlivsbrudd.

Hvis samboer skal ha rett på boligen er det noen vilkår som må være oppfylt. Disse vilkårene er følgende:

  • Samboerne må ha bodd sammen i mer enn 2 år
  • Venter, har eller har hatt felles barn

Det er også et krav om at boligen ble brukt som felles bolig for samboerne.

I tillegg kreves det etter husstandfellesskapsloven at en ikke-eiende samboer har «sterke grunner» for å overta boligen.

Hva menes med «sterke grunner»?

Det må foreligge «sterke grunner» hvis en ikke-eiende samboer skal ha rett til å overta boligen i samboerskap. Hva som kan beskrives som en sterk grunn vil bli vurdert ut ifra husstandsmedlemmers behov og interesser.

Ofte er en sterk grunn at den som ønsker boligen har omsorg for barna, og barna har et behov for trygghet og stabilitet.

Rett til å overta bolig gjelder ikke dersom den ene parten har odelsrett på eiendommen eller boligen er ervervet fra slekt.

Kan en samboer få bruksrett?

Ja, en samboer kan få bruksrett hvis vilkårene for dette er oppfylt. Samboeren må da betale leie til den andre eieren av boligen, som ikke bor der. Leieprisen skal settes ut ifra markedsverdi.

Det er noe lettere å få bruksrett over en bolig enn det er for å overta en bolig ved samlivsbrudd.

Bruksrett til bolig gjelder også dersom den ene parten har odelsrett på eiendommen eller eiendommen er ervervet fra slekt.

Dersom partene har inngått en samboeravtale må den avtalen vike for reglene i loven. Men avtaler som etableres på oppgjørstidspunktet er bindende.

Hva koster det å overta en bolig?

Kostnadene settes normalt sett ut ifra markedsverdien på boligen ved overtakelse.

Det er normalt å ha flere verdivurderinger/takster, for deretter å sette en gjennomsnittsverdi på boligen.

Hvis partene er uenige om boligens verdi, kan man kreve at verdien settes ut ifra skiftetakst. Skiftetaksten vil normalt sett tilsvare markedsverdien. Dette gjøres for at ingen av partene skal ha noen økonomiske fordeler knyttet til overtakelse av bolig.

Overtakelse av bolig etter samboers død

En samboer kan kreve å overta boligen til den avdøde samboeren, når det foreligger «særlige grunner» for overtakelsen.

Ved dødsfall er vilkåret «særlige grunner», som er mindre strengt enn ved samlivsbrudd, som krever "sterke grunner". Det er imidlertid de samme faktorene som vil bli vurdert.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Rådgivning knyttet til regler ved samlivsbrudd mellom samboere
  • Spørsmål knyttet til bruksrett
  • Spørsmål knyttet til overtakelse av bolig ved samlivsbrudd
  • Juridisk bistand i rettssak

Har du spørsmål knyttet til overtakelse av bolig ved samlivsbrudd? Snakk med oss.