Hjem
icon

Opphør av samboerskap – Hvilke rettigheter har du ved et samlivsbrudd?

En mann sitter på terrassen og drikker kaffe.

Et samboerskap anses som opphørt når partene avslutter samlivet eller ikke lenger bor sammen, uten at dette skyldes praktiske årsaker som studier, jobb eller andre forhold som gjør at man for en periode ikke bor under samme tak. Det finnes ingen formkrav til opphøret av et samboerskap. Men hvilke rettigheter har du, og hvordan fordeles verdiene når et samboerskap opphører?

Dette får du vite om opphør av samboerskap:

Samboerkontrakten gir klarhet

En samboeravtale kan gi klarhet i hvordan verdiene skal fordeles ved et samlivsbrudd.

Samboerkontrakten regulerer hvem som eier hva, og hvordan fremtidige erverv fordeles. Den kan også ha regulert samboernes eierbrøk i felleseid bolig, og det interne ansvaret for felles lån.

Når det er avtalt eierforhold og fordeling av gjenstandene i samboerkontrakten, er det denne avtalen som gjelder ved et samlivsbrudd. Samboerkontrakten gir derfor klarhet i fordelingen ved samboerskapets opphør.

Samboerkontrakten kan kjennes helt eller delvis ugyldig dersom fordelingen anses som urimelig. Det er en høy terskel for dette, det vil si at det skal svært mye til å sette til side en samboerkontrakt. Her er det avtalelovens regler som eventuelt kommer til anvendelse.


Slik hjelper vi deg:

Våre advokater hjelper deg med å avklare hva som bør stå i samboeravtalen, slik at den sikrer forutberegnelighet under samlivet deres og ved et eventuelt samlivsbrudd.


Hvem beholder hva?

Hovedregelen ved opphør av samboerskap er at hver samboer beholder sine verdier og sin gjeld. Det partene eier i eneeie, tar vedkommende med seg ut av samlivet. Det partene eier sammen i sameie, deles i utgangspunktet etter eierbrøk. Dersom det er eiendeler hvor man er usikre på eierbrøken, legges det til grunn at partene eier halvparten hver, hvis ikke noe annet er avtalt i samboerkontrakten.

Tips!
Vi anbefaler alle som lever i samboerskap å skrive en liste over hvem som eier eiendeler, eventuelt hvor stor andel av hver eiendel, slik at man unngår konflikter dersom samboerskapet oppløses.

Opparbeidelse av sameieandel

I noen helt spesielle tilfeller kan en samboer opparbeide seg en sameieandel i den andres eiendeler.

Dette vil særlig være en aktuell problemstilling for en felles bolig.

Det vil kun være aktuelt dersom det er snakk om lange samboerskap, gjerne med felles barn, og der den samboeren som ikke eier boligen bidrar inn i fellesskapet slik at det gir grunn for å argumentere for at vedkommende ikke kan sitte ubemidlet tilbake.

Dette er en juridisk problemstilling som krever en nærmere vurdering.

Rettsgrunnlaget er rettspraksis, som understeker at terskelen for dette er høy.

Eventuelt kan det være aktuelt med et vederlagskrav, altså en kompensasjon til den samboeren som har bidratt til en formuesforskyvning, der den andre samboeren har hatt en vesentlig berikelse eller besparelse som følge av samboerens innsats eller bidrag.

Dette kan for eksempel være fordi vedkommende har dekket mer enn sin halvpart av felles forbruksutgifter.

Kan jeg kreve tilbake penger jeg har brukt?

Når et samboerskap opphører, er utgangspunktet at det ikke skjer noe oppgjør eller avregning av det som er forbrukt i løpet av samboerskapet.

Det betyr at du som utgangspunkt ikke kan kreve tilbake det du har betalt til eller for samboeren din.

En samboer kan imidlertid fremme et vederlagskrav dersom vedkommende har bidratt til å øke verdien av noe som er den andre samboerens eie.

Bli kjent med våre advokater

Susanna sitat

Våre advokater

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Har du spørsmål knyttet til opphør av samboerskap? Snakk med oss.