Hjem

Skattemessig bosted: Innflytting og utflytting

Mange flytter både inn- og ut av Norge. Hvor du bor (skattemessig bosted) har betydning for hvilket land du skal betale skatt til. Norske regler, skatteavtaler og reglene i landet du flytter til/fra regulerer hvor en ut- eller innflyttet person skal anses som skattemessig bosatt.

Ung mann som snakker i telefonen og noterer seg det som blir sagt.
icon

Dette trenger du å vite om skattemessig bosted:

Hvor har jeg skatteplikt – betydning av skattemessig bosted?

Hvis du arbeider og/eller oppholder deg i et annet land enn Norge vil du som utgangspunkt kunne bli skattepliktig til dette landet.

Er du skattemessig bosatt i Norge, innebærer det at du er fullt ut skattepliktig til Norge. Det betyr at du må betale skatt til Norge for all formue og inntekt uavhengig av hvor inntekten er opptjent eller hvor formuen befinner seg (globalskatteprinsippet).

Selv om du flytter til utlandet, kan du fortsatt være skattemessig bosatt i Norge, og derfor fortsatt betale skatt til Norge. Tilsvarende kan du fortsatt være skattepliktig i utlandet når du flytter til Norge.

For å unngå å måtte betale (full) skatt til flere land, kan du kreve fritak eller fradrag for skatt i ett av landene.

Dette forutsetter at landene har inngått skatteavtale. Hvordan dette praktisk skal gjøres er avhengig av hvilket land du er skattemessig bosatt i etter skatteavtalen.

Viktig:

Når du flytter fra/til andre land er det ikke uvanlig å være skattepliktig for samme inntekt og formue til begge land i en overgangsperiode. I slike tilfeller er det viktig å få avklart hvor du skal anses skattemessig bosatt i henhold til skatteavtalen, slik at du unngår å måtte betale (full) skatt til begge land.

Hvis du bor i utlandet, og ikke er skattemessig bosatt i Norge, må du likevel skatte i Norge av blant annet formue og inntekt av fast eiendom og lønn opptjent i Norge.

Hvis du er amerikansk statsborger vil du være skattepliktig dit på grunnlag av statsborgerskapet uansett om du bor der eller ikke. Hvor du er skattemessig bosatt vil imidlertid ha betydning for skatteplikten din til USA etter skatteavtalen mellom Norge og USA.

Når er jeg skattemessig bosatt i Norge etter norske regler?

Det første som må undersøkes er om du er skattemessig bosatt i Norge etter norske regler. Det tar lengre tid å bli skattemessig utflyttet enn innflyttet.

Innflytting til Norge

For å bli skattemessig bosatt etter innflytting til Norge må du ha oppholdt deg i Norge mer enn 183 dager i løpet av ett år. Det samme gjelder dersom du oppholder deg i Norge i mer enn 270 dager i løpet av tre år. Årsaken til oppholdet i Norge er uten betydning. Alle dager må telles med, også reisedager.

Når det gjelder piloter, flypersonell e.l. finnes det enkelte unntak. De kan oppholde seg i Norge uten at reisedagene blir tatt med i beregningen. Disse reglene er kompliserte.

Utflytting fra Norge

Ved utflytting gjelder ulike regler basert på om du har bodd i Norge flere eller færre enn ti år på utflyttingstidspunktet.

Hvis du har bodd i Norge i mindre enn 10 år opphører skattemessig bosted i Norge når du;

 • har tatt fast opphold i utlandet
 • kan dokumentere eller sannsynliggjøre at du ikke har oppholdt deg i Norge i mer enn 61 dager i inntektsåret
 • du eller dine nærmeste verken eier, leier, disponerer eller har rett til å bruke bolig i Norge. Som dine nærmeste regnes ektefelle/samboer/registrert partner og mindreårige barn.


Eksempel

Lars Holm, er opprinnelig fra Sverige og har bodd i Norge i fem år. Han flytter tilbake til Sverige i november 2019. Fordi Holm har oppholdt seg i Norge i mer enn 61 dager i 2019, kan Holm tidligst anses skattemessig utflyttet fra Norge i 2020. Hadde Holm flyttet i januar 2019 kan han imidlertid anses utflyttet fra Norge allerede fra 2019. Utflytting forutsetter at alle vilkår er oppfylt.

Hvis du har bodd i Norge i mer enn 10 år opphører skattemessig bosted i Norge tidligst etter utløpet av det tredje inntektsåret når du:

 • har tatt fast opphold i utlandet
 • kan dokumentere eller sannsynliggjøre at du ikke har oppholdt deg i Norge i mer enn 61 dager per inntektsår
 • du eller dine nærmeste verken eier, leier, disponerer eller har rett til å bruke bolig i Norge. Som dine nærmeste regnes ektefelle/samboer/registrert partner og mindreårige barn.

Eksempel

Peder Ås har bodd i Norge mer enn 10 år og flyttet til utlandet 1.1.2020. Peder kan tidligst anses utflyttet fra Norge den 1.1.2024. Dette forutsetter at han tar fast opphold i utlandet, oppholder seg mindre enn 61 dager i Norge per år og ikke disponerer bolig i Norge etter utflyttingen.

VIKTIG

I utgangspunktet vil ikke din folkeregistrerte adresse ha noen betydning for skatteplikten. Det er forskjellige regler som avgjør hvor du er folkeregistret bosatt og hvor du er skattemessig bosatt.

Også folketrygdloven har egne regler om hvor du er bosatt, dvs. til hvilket land du skal betale trygdeavgift/helseforsikring.

Hvordan unngår jeg å betale skatt i to land – skattemessig bosted etter skatteavtale?

I tilfeller der du er skattepliktig i to land samtidig, vil skatteavtalen avgjøre hvordan dobbeltbeskatning skal unngås. Hvor du er skattemessig bosatt har betydning for hvilket land som enten må

 • unnta en inntekt og/eller formue (unntaksmetode/fordelingsmetode), eller
 • gi deg fradrag for skatt på inntekt/formue for skatt du har betalt i det andre landet (kreditmetode)

Hvilken metode som skal benyttes for de enkelte inntektene eller formuen fremgår av skatteavtalen mellom de aktuelle landene.

Etter skatteavtalen vil du være skattemessig bosatt i det landet du disponerer fast bolig.

Disponerer du fast bolig i begge land, tas det utgangspunkt i hvilket land du har de sterkest personlige og økonomiske forbindelser (sentrum for livsinteresse). Er det ikke mulig å avgjøre hvor du har sentrum for livsinteresser anses du bosatt i det landet du har vanlig opphold. Har du vanlig opphold i begge land vil du til sist bli ansett for å være skattemessig bosatt i det landet du har statsborgerskap.

Hvordan rapporterer jeg at jeg har skattemessig bosted i et annet land i skattemeldingen?

Når du flytter til et annet land, må du huske å gjøre skattemyndighetene oppmerksom på dette i skattemeldingen for det året du flytter fra Norge og eventuelt i de senere årene.

Selv om du har sendt melding til folkeregisteret eller NAV om at du har flyttet, er det ikke noe automatikk i at du ikke lenger er skattemessig bosatt i Norge. Så lenge du er skattemessig bosatt i Norge vil du også være skattepliktig til Norge.

Du kan opplyse om utflyttingen i skattemeldingens post 1.5. I den nye skattemeldingen opplyser du om dette i temaet som gjelder Personlige forhold. Det kan være at du også må krysse av for dette i de øvrige temaene for inntekter og formue. Vil du være helt sikker kan du også sende en melding om utflyttingen til skattemyndighetene, enten som brev eller via kontaktskjema i Altinn.

Før du krever at du er skattemessig bosatt i utlandet etter skatteavtalen, må du be om en bostedsbekreftelse fra skattemyndighetene i utlandet (Certificate of Residence). Denne må du fremlegge til skattemyndighetene i Norge dersom de etterspør dette.

Skattemyndighetene kan også be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon før de tar stilling til om du er skattemessige bosatt i Norge eller utlandet etter skatteavtalen med det landet du har flyttet til.

Når du oppfyller vilkårene for utflytting, kan du kreve at skattemyndighetene tar stilling til om du er skattemessig emigrert. Hvis du ikke krever skattemessig emigrasjon vil konsekvensen være at du fortsatt vil være skattepliktig til Norge for eksempelvis formue, selv om du ikke har noe formue i Norge.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

 • Skattemessige forhold både ved inn- og utflytting
 • Juridisk rådgivning innen skatterett
 • Bistand i rettssak

Har du spørsmål knyttet til skattemessig bosted? Snakk med oss.

Per Bernhard Wright

Advokat og partner

Personskatt

Gry Helgerud

Advokat og assosiert partner

Personskatt