Hjem
icon

FATCA - dobbelt statsborgerskap, amerikansk statsborger, og skatteplikt

Kalkulator, penger og notatblokk på bordet

Skatteplikten til USA er basert både på bosted og statsborgerskap. Selv om du aldri har bodd i USA, er du altså skattepliktig dit så lenge du er amerikansk statsborger. Du plikter derfor å gi opplysninger om dine inntekter og formue både i og utenfor USA til amerikanske skattemyndigheter.

For at skattemyndighetene i USA skal få opplysninger om inntekt og formue utenfor USA, ble det vedtatt en lov som forkortes FATCA, og inngått en avtale med Norge om gjennomføring av FATCA.

Viktige forhold du trenger å vite om FATCA:

Hvorfor er jeg skattepliktig til USA når jeg bor og er skattepliktig til Norge?

Selv om du bare har betalt skatt i Norge og aldri bodd eller arbeidet i USA har du plikt til å gi opplysninger om inntekter og formue til amerikanske skattemyndigheter (IRS) så lenge du er amerikansk statsborger.

Dette er fordi USA er et av få land i verden som skattlegger borgere på bakgrunn av statsborgerskap i tillegg til de som bor og/eller arbeider der.

Så lenge du er amerikansk statsborger har du plikt til å levere skattemeldinger til amerikanske skattemyndigheter (IRS) for hvert inntektsår.

Hva innebærer FATCA?

FATCA er en forkortelse for Foreign Account Tax Compliance Act.

FATCA er i utgangspunktet en lov for å bekjempe skatteunndragelse spesielt rettet mot eiendeler borgere/skattepliktige har i utenlandske banker og finansinstitusjoner.

Formålet med loven er å sikre riktig beskatning av kontoer skattytere har utenfor sitt hjemland

Gjennom avtaler Norge har inngått med en rekke land, også USA, pålegger FATCA norske (og utenlandske) finansinstitusjoner en rapporteringsplikt til amerikanske skattemyndigheter om finansielle forhold.

Finansielle institusjoner som er omfattet av avtalen må rapportere bestemte opplysninger om amerikanske skattytere og statsborgere til norske skattemyndigheter. Avtalen pålegger igjen norske skattemyndigheter en plikt til å sende disse opplysningene til amerikanske skattemyndigheter.

Hvilke opplysninger må bankene gi til skattemyndighetene?

Plikten norske finansinstitusjoner har til å registrere opplysninger om hvor du er skattemessig bosatt og om du er amerikanske statsborger gjelder fra 1. april 2016. Finansinstitusjonene må også be om ditt utenlandske identifikasjonsnummer.

Kontoopplysningene skal rapporteres til Skatteetaten, som sender opplysningene til skattemyndighetene USA.

Du har krav på å få tilsendt kopi av opplysningene finansinstitusjonene har sendt til Skatteetaten.

Hva gjør jeg hvis jeg er amerikansk statsborger og ikke har levert skattemeldinger til USA?

Er du amerikansk statsborger og ikke har levert skattemeldinger til USA, kan du på visse vilkår be om en såkalt Voluntary Disclosure. Dette er regler tilsvarende norske regler om frivillig retting.

Reglene innebærer i korthet at du må levere skattemelding med pliktige vedlegg flere år tilbake i tid. I tillegg må det også gis en beskrivelse av hvorfor du ikke har oppfylt dine forpliktelser overfor amerikanske skattemyndigheter (IRS). Det er strenge vilkår knyttet til en frivillig retting. Du vil blant annet ikke kunne oppfylle vilkårene om frivillig retting dersom amerikanske skattemyndigheter (IRS) har påbegynt en kontroll eller de har mottatt opplysninger om deg fra en tredjepart.

Blir inntekter og formue skattlagt både i Norge og USA, dobbeltbeskatning?

Som utgangspunkt skal du ikke bli skattlagt for samme inntekt (og formue) både i Norge og USA. Dobbeltbeskatningsavtalen mellom Norge og USA forebygger dette.

Er du bosatt i Norge etter skatteavtalen mellom Norge og USA, noe de fleste med både amerikansk og norsk statsborgerskap vil være så lenge de bor i Norge, vil du avhengig av inntekten enten:

  • få fradrag for eventuelt utlignet amerikansk skatt i norsk utlignet skatt eller
  • inntekten vil bare være skattepliktig til Norge, dette gjelder typisk for lønnsinntekter for arbeid du utfører i Norge.

Hvordan kan jeg frasi meg det amerikanske statsborgerskapet?

I forbindelse med vedtakelsen av FATCA, har det vært mange amerikanske statsborgere som har frasagt seg sitt amerikanske statsborgerskap.

Hvis man frasier seg sitt amerikanske statsborgerskap vil plikten til å levere skattemeldinger opphøre.

For å kunne søke om å frasi seg det amerikanske statsborgerskapet må du ha oppfylt alle dine forpliktelser overfor amerikanske skattemyndigheter. Det vil si at du må ha levert opplysninger i skattemeldinger for de siste årene. I tillegg kan du bli pålaget en utflyttingsskatt (exit-tax).

Du må også betale en avgift til amerikanske myndigheter når du frasier deg det amerikanske statsborgerskapet. Pt. er denne avgiften på USD 2 300.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

Er du amerikansk statsborger og ikke har levert skattemeldinger til USA er det viktig at du setter deg godt i inn i dine forpliktelser, og vårt råd vil være å gjennomføre en etterrapportering til amerikanske skattemyndigheter.

  • Codex Advokat kan i samarbeid med et amerikansk advokatfirma bistå deg med å klargjøre dine forpliktelser overfor amerikanske skattemyndigheter, med å gi en vurdering av om du oppfyller vilkårene for frivillig retting, bistå med riktig etterrapportering til amerikanske skattemyndigheter.
  • Videre kan vi (Codex Advokat og det samarbeidende amerikanske advokatfirmaet) gi informasjon om arveavgift, utflyttingsskatt og oppgivelse av ditt amerikanske statsborgerskap.

Har du spørsmål knyttet til FATCA? Snakk med oss.

Per Bernhard Wright

Advokat og partner

Personskatt

Gry Helgerud

Advokat og assosiert partner

Personskatt