Hjem
icon

Skatte­nedsettelse etter ettårs­regelen

En mann som ser på sin telefon og smiler på en buss.

Har du arbeidet sammenhengende i utlandet i mer enn ett år? Da kan du kreve skattenedsettelse. Dette kan du på grunn av ettårsregelen i skatteloven.

Ettårsregelen er særlig gunstig for i tilfeller hvor du ikke kan kreve skattemessig emigrasjon.

Alt du trenger å vite om ettårsregelen:

Hva innebærer ettårsregelen?

Ettårsregelen går ut på at skatten på lønnsinntekten som du har opptjent under ditt utenlandsopphold blir nedsatt.

I praksis vil dette innebære at du kun må betale trygdeavgift i Norge.

Regelen innebærer ikke at den alminnelige skatteplikten til Norge opphører, og du må gi opplysninger om lønnen i skattemeldingen samt å fylle ut skjema RF-1150. Regelen gir ikke skattefritak for andre inntekter enn lønn eller for formue.

Hvem omfattes av ordningen?

De som omfattes av ettårsregelen er i hovedsak personer som er skattemessig bosatt i Norge, men som arbeider og får lønn fra en utenlandsk arbeidsgiver.

Ordningen har stor praktisk betydning i situasjoner når du har flyttet til utlandet, men heller ikke oppfyller vilkårene om skattemessig emigrasjon fordi du eksempelvis fortsatt eier eller disponerer bolig i Norge.

Hvilke inntekter omfattes?

Det er lønnsinntekter fra arbeid i utlandet som omfattes av ettårsregelen.

Naturalytelser, feriepenger, sluttvederlag, bonus og lignende anses også som lønn.

I tillegg vil betalinger som erstatter lønnsinntekt også være omfattet av ettårsregelen. Eksempler på slike utbetalinger er blant annet sykepenger og foreldrepenger.

Arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og dagpenger blir ikke regnet som lønn.

Kan jeg benytte meg av ettårsregelen?

Ja, det kan du dersom disse vilkårene er oppfylt:

  • Du må ha vært i utlandet for å arbeide
  • Arbeide må minst ha vært ett år sammenhengende
  • Du har ikke vært i Norge mer enn antall dager som er godkjent
  • Norge kan ikke ha eksklusiv beskatningsrett til lønnsinntekten
  • Arbeidsforholdet skal i utgangspunktet ikke gjøres utenfor andre staters territorium eller kontinentalsokler

Arbeidsopphold

Et av vilkårene er at ditt opphold i utlandet er at ett arbeidsforhold.

«Arbeidsopphold» defineres som opphold hvor «hovedformålet er å utføre personlige tjenester av økonomisk karakter i eller utenfor et tjenesteforhold, men ikke som ledd i virksomhet». Kravet til arbeidsopphold vil som utgangspunkt være oppfylt om du er i et ansettelsesforhold og arbeider minst 50 % stilling.

Selv om du har fridager i utlandet, vil de fortsatt ses på som et arbeidsforhold. Dette gjelder imidlertid bare hvis fridagene er på linje med reglene i oppholdsstaten, ferier, bytte av arbeidsgiver, bytte av oppholdsland og avspasering.

Hvis du ikke er i utlandet med det formål å arbeide, vil ikke ettårsregelen komme til anvendelse. Den gjelder blant annet ikke dersom du skal studere, ha ferie eller du skal arbeide mindre enn 50 % av en full stilling.

Arbeidsoppholdets varighet

Videre må arbeidsforholdet i utlandet være minst ett år sammenhengende.

I tilfeller der du mottar lønn fra den norske stat, er det unntak fra kravet til sammenhengende opphold. Dette unntaket forutsetter at Norge ikke har noen skatteavtale med staten du oppholder deg i. Dette vil si at du kan inkludere flere arbeidsopphold i utlandet på en 30 måneders periode, så lenge du fyller kriteriet om at alle opphold varer i minst seks måneder.

Opphold i Norge

For hver hele måned du oppholder deg i utlandet opparbeider du deg rett til å oppholde deg seks dager i Norge.

Dersom du må være i Norge på grunn av upåregnelige forhold som verken du eller arbeidsgiver kan kontrollere, er det tillatt å være i Norge tre dager ekstra hver måned.

«Upåregnelige forhold» er definert som «hendelser, inngrep eller hindringer som ikke med rimelighet kunne tas i betraktning da arbeidsoppholdet ble påbegynt».

Uberegnelige forhold kan for eksempel være:

  • Naturkatastrofer
  • Krig
  • Stengte grenser
  • Sykdom

Norges beskatningsrett

I tilfeller der Norge har eksklusiv beskatningsrett til lønnsinntekten, vil ikke vilkårene for ettårsregelen være oppfylt. Bakgrunnen for dette vilkåret er å motvirke at arbeidstakere får skattefri inntekt i to land.

Arbeid utenfor andre staters territorium og kontinentalsokler

Dersom arbeidet befinner seg hovedsakelig utenfor andre staters territorium, vil ikke vilkårene for ettårsregelen være oppfylt. Med hovedsakelig menes at arbeidsforholdet har vært mer utenfor enn innenfor andre staters territorium. Norske sjøfolk i internasjonal fart vil ikke få benyttet seg av ettårsregelen.

Arbeidsforhold på Norges eller andre staters kontinentalsokkel likestilles med opphold på land. Dette gjelder der formålet med arbeidet er å bruke ressurser eller undersøkelser i forbindelse med havbunnen eller undergrunnen på sokkelen.

Særlig om piloter og ettårsregelen

Piloter og flyvende personell i internasjonal fart vil bli behandlet som landarbeidere ved ettårsregelen. Dette er bestemt av Finansdepartementet.

Flyvende personell vil utføre arbeid i flere land i løpet av en flyreise, og ved bruk av ettårsregelen blir dette sett på som arbeid utført i flere stater.

Det er opp til hver enkelt pilot å ha oversikt over hvilke land de har arbeidet i/fløyet over i 12-månedersperioden.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med:

- Gjennomgang av vilkårene for skattenedsettelse etter 1-årsregelen

- Bistand til å rapportere riktig i skattemeldingen

- Rådgivning innen skatterett

Har du spørsmål knyttet til ettårsregelen? Snakk med oss.

Per Bernhard Wright

Advokat og partner

Personskatt

Gry Helgerud

Advokat og assosiert partner

Personskatt