Hjem
icon

Har du bankkonto i utlandet?

Jente som skriver på iPad.

Har du en bankkonto i utenlandsk bank må du opplyse om dette i skattemeldingen. Som følge av avtaler Norge har inngått med andre lands skattemyndigheter er banksekretessen opphørt, og norske skattemyndigheter mottar opplysninger om inntekter og formue i utenlandske banker. Har du fortsatt bankinnskudd i utlandet som du ikke har gitt opplysninger om til norske skattemyndigheter? Det kan innebære at du risikerer kontroll og at vilkårene for frivillig retting for disse forhold ikke er oppfylt.

Viktige forhold du trenger å vite om bankkonto i utlandet:

Avtaler om informasjonsdeling på globalt nivå

Norge har inngått avtaler med flere land om automatisk utveksling av opplysninger for å bekjempe skatteunndragelser og internasjonal skattekriminalitet.

Avtalene medfører at Skatteetaten mottar opplysninger fra utenlandske skattemyndigheter om norske skattepliktiges bankinnskudd og annen finansielle formue og verdier de har i utenlandske finansinstitusjoner.

Avtalene omtales ofte som CRS (Common Reporting Standard) og FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Oversendelsen av opplysninger til norske skattemyndigheter om finansiell formue og inntekt for personlige skattepliktige begynte allerede i 2017. Det var til sammen 55 land som påbegynte rapporteringen dette året.

Blant annet begynte Spania, England, Luxembourg, Liechtenstein, Frankrike og Jersey rapporteringen av finansiell formue og verdier norske skattepliktige hadde i disse landenes banker.

I 2018 var det 48 nye land som påbegynte å informasjonsdelingen. Av de 48 landene var Canada, Sveits, Kina og Østerrike også med. Sveits er et land hvor norske statsborgere tradisjonelt har plassert penger.

Hva er konsekvensene?

Er du skattepliktig til Norge og har formue i en utenlandsk bank og fortsatt ikke har gitt opplysninger om dette i dine skattemeldinger, kan du anmode om en frivillig retting.

Frivillig retting innebærer at du gir komplette og fullstendige opplysninger om formue og inntekt i utlandet samt dokumenterer alternativt sannsynliggjør midlenes opprinnelse.

Midler opptjent på ulovlig aktivitet, vil ikke kunne bli gjenstand for frivillig retting. Det er et vilkår at du kommer frivillig til skatteetaten med forannevnte opplysninger. Er vilkårene for frivillig retting oppfylt vil du unngå å bli ilagt tilleggsskatt.

På grunn av at informasjonsutvekslingen har pågått i flere år, kan muligheten for frivillig retting være stengt.

Dette skyldes at skatteetaten allerede kan ha fått opplysninger om dine kontoforhold i utlandet.

Detter gjelder nok også i de tilfellene skatteetaten har fått opplysninger fra utlandet om dine kontoforhold, selv om de ikke har gjort deg oppmerksom på dette. Likevel har du en plikt til å gi opplysninger om din formue og inntekt i hele verden til norske skattemyndigheter.

Hvis du sier ifra til skatteetaten om formue og inntekter i utlandet uten at de har kontaktet deg, men det i ettertid viser seg at de allerede har opplysninger om dine konto(er) i utlandet, vil det at du selv sier ifra kunne få betydning for størrelsene på en eventuell tilleggsskatt.

På grunn av CRS er det risiko for at du som har en «skjult» konto i utlandet vil bli kontaktet av skattemyndighetene med spørsmål om denne kontoen når de har fått opplysninger om kontoen fra landets skattemyndigheter.

I så fall er du underlagt kontroll og vil kunne bli ilagt tilleggsskatt og i verste fall bli politianmeldt.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Vurdere om du oppfyller vilkårene for frivillig retting/skatteamnesti
  • Svare på spørsmål knyttet til en bankkonto i utlandet
  • Utarbeide en anmodning om frivillig retting, evt. utarbeide en anmodning om retting av tidligere års skattefastsettinger

Har du spørsmål knyttet til bankkonto i utlandet? Snakk med oss.

Per Bernhard Wright

Advokat og partner

Personskatt

Gry Helgerud

Advokat og assosiert partner

Personskatt