Hjem

Skatte­amnesti / frivillig retting

Du har en opplysningsplikt overfor Skatteetaten. Dersom du har skjult formue eller skjulte inntekter, vil du kunne bli ilagt tilleggsskatt (straffeskatt), anmeldelse og straff. Dette kan du unngå dersom du anmoder Skatteetaten om frivillig retting, såkalt skatteamnesti. Men hvordan gjennomfører du en slik frivillig retting?

En mann studerer papirer med en kalkulator ved siden av seg.
icon

Dette får du vite om skatteamnesti / frivillig retting:

Hva er skatteamnesti / frivillig retting?

Dersom du har skjult formue eller skjulte inntekter, risikerer du å måtte betale en tilleggsskatt dersom Skatteetaten oppdager dette.

Skjult formue kan for eksempel være bankinnskudd, verdipapirer eller fast eiendom, og skjulte inntekter kan være gevinster, renteinntekter, utbytter eller leieinntekter.
I verste fall kan du også bli politianmeldt og straffet. Hvis du ønsker å unngå dette, kan du anmode Skatteetaten om frivillig retting, såkalt skatteamnesti.

Frivillig retting innebærer at du frivillig korrigerer, eller gir nye opplysninger om, formuen og/eller inntekten din til Skatteetaten, slik at det kan beregnes riktig skatt for tidligere år. Dersom vilkårene for frivillig retting er oppfylt, vil Skatteetaten endre skattefastsettelsen og beregne riktig skatt inntil 10 år tilbake. Du vil da være nødt til å betale denne skatten pluss renter, men du unngår å måtte betale tilleggsskatt, og du vil heller ikke bli politianmeldt.

Hvem kan be om skatteamnesti / frivillig retting?

Både privatpersoner og selskaper kan be om frivillig retting. Er det flere berørte parter, for eksempel flere arvinger som har arvet en skjult formue, anbefales det å sende inn anmodning om frivillig retting i fellesskap. Det er heller ikke et krav at du selv anmoder om frivillig retting, og du kan derfor la deg bistå av advokat.

Dersom Skatteetaten allerede er blitt gjort oppmerksomme på din skjulte formue og/eller inntekt, eller de har satt i gang kontrolltiltak, vil du ikke oppfylle kravene til frivillig retting. Vi anbefaler imidlertid å oppgi alle opplysninger til Skatteetaten likevel, uavhengig av hvorvidt du oppfyller vilkårene for frivillig retting.

Hva kan vi i Codex Advokat hjelpe deg med?

Vi anbefaler sterkt at du lar deg bistå av advokat dersom du skal anmode om frivillig retting, slik at det blir gjort riktig. Skatteadvokatene i Codex har bistått svært mange klienter, både privatpersoner og selskaper, med utarbeidelse og innsending av anmodning om frivillig retting til Skatteetaten. Vi har bred erfaring og unik kompetanse på området.

En anmodning vil som regel inneholde:

  • Redegjørelse for de faktiske forholdene knyttet til den skjulte formuen og/eller inntekten, blant annet dokumentasjon og beskrivelse av midlene og deres forvaltning
  • Relevant dokumentasjon av inntekter og/eller formue i inntil 10 år tilbake i tid. Vi vil gå gjennom dokumentasjonen og vurdere hva som er relevant.
  • Oversikt og beregninger av hvilke beløp som skal legges til grunn ved skattefastsettelsen
  • Juridisk vurdering og/eller argumentasjon vedrørende vilkårene for frivillig retting
  • Juridisk vurdering av hvordan formue og/eller inntekt skal beskattes

Før vi utarbeider og sender inn en anmodning om frivillig retting, kan vi hjelpe deg med blant annet:

  • Vurdering av hvorvidt din formue og/eller inntekt er skattepliktig i Norge
  • Vurdering av hvorvidt du oppfyller vilkårene for frivillig retting
  • Estimering av skatt på formue og/eller inntekt som tidligere ikke er beskattet

Har du spørsmål knyttet til skatteamnesti / frivillig retting? Snakk med oss.

Per Bernhard Wright

Advokat og partner

Personskatt

Gry Helgerud

Advokat og assosiert partner

Personskatt