Hjem

Statsbudsjettet 2024

Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2024. Vi gjennomgår noen av forslagene som er relevante for deg som er næringsdrivende, arbeidsgiver og personlig skattepliktig.

Løveskulptur i Løvebakken. Foto
icon

Dette er noen av endringene i statsbudsjettet 2024:

Endringer i skattesatser mv.

Skattesats for alminnelig inntekt foreslås videreført med 22 pst.

Trinnskatten

Det foreslås at satsene i trinn 1 og 2 i trinnskatten videreføres uendret, mens satsene i trinn 3 til 5 økes med 0,1 prosentenhet. Satsen i trinn 3 i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms blir den samme som i resten av landet, samtidig som finnmarksfradraget økes.

Innslagspunktene i trinn 1 og 2 øker med forventet lønnsvekst til hhv. 208 050 og 292 850 kroner. Innslagspunktene i trinn 3 og 4 øker til henholdsvis 670 000 kroner og 937 900 kroner. Innslagspunktet i trinn 5 øker med forventet lønnsvekst til 1 573 500 kroner.

Personfradraget (tidligere klassefradraget) foreslås økt fra 79 600 kroner til 88 250 kroner.

Samtidig foreslås det ingen endringer i sats eller øvre grense for minstefradraget.

Satsen for trygdeavgiften på lønn og trygd foreslås redusert til 7,8 % for lønnsinntekt og på næringsinntekt til 11,0 prosent. Satsen for pensjon videreføres på 5,1 prosent. Nedre grense for å betale trygdeavgift foreslås videreført uendret på 69 650 kroner.

Utbytte

Regjeringen foreslår ingen endringer i skatten på aksjeutbytte m.m.

Fagforeningskontingent

Fradrag for fagforeningskontingent er foreslått økt fra kr 7 700 til kr 8 000.

Formuesskatt

Satsen på formuesskatt på 0,25 pst. for formue inntil 20 millioner kroner, og 0,4 pst. for den delen av formuen som overstiger 20 millioner kroner, videreføres i 2024.

Primærbolig verdsettes i formuesskatten til 25 prosent av en beregnet omsetningsverdi. Prosentandelen skal likevel være 70 for den delen av den verdien som overstiger 10 millioner kroner.

Sekundærbolig verdsettes til 100% av beregnet omsetningsverdi.

Regjeringen foreslår at disse verdiene holdes uendret i 2024.

Regjeringen vil øke kalkulasjonsrenten som benyttes ved beregningen av markedsverdien av næringseiendom for formuesskatteformål, med 1 prosentenhet for eiendommer som er lokalisert utenfor storbyene. Dette vil ikke gjelde Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Arbeidsgiveravgift

Regjeringen innførte ekstra arbeidsgiveravgift på lønnsinntekter over 750 000 kroner i 2023. I 2024 starter regjeringen utfasingen av den midlertidige arbeidsgiveravgiften ved å heve beløpsgrensen til 850 000 kroner.

Regjeringen foreslår å øke fribeløpet i den differensierte arbeidsgiveravgiften fra 500 000 til 850 000 kroner. Bakgrunnen er at Europakommisjonen har foreslått nye regler for bagatellmessig støtte. Støtte som faller inn under reglene for bagatellmessig støtte, omfattes ikke av EØS-avtalens generelle forbud mot offentlig støtte. Begrunnelsen er at mindre støttebeløp antas å ikke påvirke konkurransen i markedet.

Skattlegging på privat konsum i selskap

Privat konsum i selskap er en betegnelse på personlige selskapseieres private bruk av selskapets eiendeler. Regjeringen har tidligere varslet et forslag til særregler for beskatning av privat konsum i selskap. Regjeringen fremmer ikke nå et slikt forslag, men tar sikte på å fremme dette i 2024, med virkning fra 2025.

Privat konsum i selskap skal uansett rapporteres og beskattes etter gjeldende regler.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Spørsmål knyttet til juridiske endringer i henhold til statsbudsjettet 2024.
  • Juridisk rådgivning.

Har du spørsmål knyttet til statsbudsjettet 2024? Snakk med oss.

Per Bernhard Wright

Advokat og partner

Personskatt

Gry Helgerud

Advokat og assosiert partner

Personskatt

John Aage Hvardal

Advokat og partner

Forretningsjus og skatt