Hjem

Formueskatt: Din [Guide]

Hvor mye du må betale i formuesskatt er avhengig av hva formuen din består av. Det finnes investeringer som kan redusere eller fjerne formuesskatten. Den investeringen som gir lavest formuesskatt er verdien av bolig som du bor i selv og fritidseiendom.

De siste årene har det blitt mer gunstig å investere i aksjer med tanke på formuesskatt. I denne artikkelen får du svar på 7 vanlige spørsmål om formuesskatt.

Mann som smiler og sitter ved en skrivepult.
icon

Alt du trenger å vite om formueskatt:

Hva er formuesskatt?

Formuesskatt er en skatt på netto formue.

Netto formue finner du ved først å beregne den skattemessige verdien av alle dine eiendeler og investeringer (bruttoformue), deretter skal all gjeld som du hefter for trekkes fra.

Formuesskatt betales både til staten og kommunen av nettoformuen som overstiger et fribeløp (bunnfradrag).

Hvem må betale formuesskatt?

Er du skattemessig bosatt i Norge skal alle eiendeler regnes med i bruttoformuen din, uavhengig av om eiendelene befinner seg i Norge eller utlandet. Har du eiendeler i utlandet, kan det være unntak for visse eiendeler i enkelte land.

Hvis du er skattemessig bosatt i utlandet og for eksempel eier fast eiendom i Norge, må du også betale formuesskatt.

Har du netto verdier som overstiger fribeløpet pr. 31.12 i inntektsåret må du betale formuesskatt.

Aksjeselskaper betaler ikke formuesskatt. Formuen til aksjeselskapet vil fastsettes på eierne på grunnlag av aksjenes verdi.

Hvilke eiendeler gir lavest formuesskatt?

Den skattemessige formuesverdien skal som hovedregel settes lik markedsverdien på eiendelen. Typisk vil formuesverdien på en bankkonto være det samme som det innestående beløpet. Den skattemessige formuesverdien kan ikke være høyere enn markedsverdien.

Fra hovedregelen er det en rekke unntak og slik at den skattemessige formuesverdien settes lavere enn markedsverdien. Det gis altså en rabatt (verdsettingsrabatt) for visse eiendeler. Verdsettingsrabatten reduserer grunnlaget for formuesskatt og gir lavere formuesskatt.

Verdsettingsrabatten varierer også for de enkelte inntektsår. I tabellen nedenfor er det en oversikt over verdsettingsrabatter for eiendeler som er eid av personer.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Primærbolig
– bolig du bor i selv

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Primærbolig
- verdier over 10 MNOK
50%

Sekundærbolig

10%

20%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

Friluftseiendom minimum

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

Friluftseiendom oppregulering av forrige års beregningsgrunnlag
25%

Jord- og skogbrukseiendom

20%

20%

10%

20%

25%Bankinnskudd

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Aksjer

0%

0%

10%

20%

25%

35%

45%

25%

Andel i verdipapirfond
– aksjedel

0%

0%

10%

20%

25%

35%

45%

25%


Også biler, båter, campingvogner, innbo og løsøre har spesielle verdsettingsregler som normalt er lavere enn omsetningsverdien.

Hvorfor får jeg ikke fradrag for all gjeld?

Gjeld skal som utgangspunkt settes til full verdi.

Eier du visse eiendeler med verdsettingsrabatt, som for eksempel aksjer eller sekundærbolig, vil gjelden din bli redusert forholdsmessig mellom verdien av enkelte eiendeler med verdsettingsrabatt og verdien av din samlede formue.

Denne beregningen gjør skattemyndighetene maskinelt ved skatteberegningen.

Hvordan beregnes formuesskatten?

Formuesskatten regnes i prosent av nettoformue over et fribeløp (bunnfradrag).

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Formueskatt-
esats staten

0,15%

0,15%

0,15%

0,15%

0,15%

0,15%

0,15%

0,25%

Formueskatt-
esats staten over 20MNOK
0,40%

Fribeløp staten

(klasse 0, 1)

1400K

1400K

1400K

1480K

1480K

1500K

1500K

1700K

Formuesskatt-esats kommunen

0,70%

0,70%

0,70%

0,70%

0,70%

0,70%

0,70%

0,70%

Fribeløp kommunen – bosatt i Norge (klasse 1)

1400K

1400K

1400K

1480K

1480K

1500K

1500K

1700K


Fribeløpet gjelder for enslige skattytere. For ektefeller, som skattlegges under ett for sin samlede formue, er fribeløpet det dobbelte av hva tabellen viser.

Hvordan fører jeg formuesverdien i skattemeldingen?

Skattemeldingen er normalt forhåndsutfylt med eiendeler og gjeld. Formuesverdien av fast eiendom vil være oppført etter fradrag for verdsettingsrabatt.

Formue av aksjer mv. vil være forhåndsutfylt før verdsettingsrabatt. Du trenger ikke å justere ned disse verdiene fordi verdsettingsrabatten blir trukket fra på skatteoppgjøret ditt. Du skal heller ikke redusere gjelden som er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Reduksjonen skjer automatisk på skatteoppgjøret du mottar.

Har du gjeld eller eiendeler som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, må du føre opp beløpet. Opplysningsplikten til skattemyndigheten er streng og du risikerer tilleggsskatt om du ikke gir alle opplysninger.

Har du glemt å føre opp eiendeler for tidligere år, kan du sende endringsmelding eller be skattekontoret om frivillig retting av tidligere inntektsår.

Hvordan kan jeg få redusert formuesskatten?

 1. For det første bør du kontrollere den forhåndsutfylte skattemeldingen for å se om den skattemessige formuesverdien på eiendelene dine er riktig.

  Er den skattemessige formuesverdien høyere enn markedsverdien (salgsverdien) kan du kreve at den skattemessige formuesverdien settes ned, enten ved at du gir opplysninger ved innlevering av skattemeldingen eller ved endringsmelding/klage.

  Du må fremlegge dokumentasjon, som for eksempel en takst, som viser at verdien er satt for høyt.

  NB: Det kan gjelde spesielle regler for å få endret skattemessig formuesverdien på eiendeler med verdsettingsrabatt.

 2. For det andre kan du redusere den samlede formuesskatten ved å ha en større andel av totalformuen i en primærbolig eller en fritidsbolig. Her må du være oppmerksom på at investeringer i bolig/fritidsbolig ikke gir noen løpende likvid avkastning, det kan også medføre eiendomsskatt mv.

 3. For det tredje kan du får ned formuesskatten ved å investere en større del av formuen i aksjer/aksjefond som langsiktig sparing, samt benytte Individuell pensjonssparing (IPS).

  Vær oppmerksom på at dette kan medføre større verdisvingninger (risiko) på formuen, men også en høyere avkastningsforventning. I denne sammenheng er det imidlertid viktig å være klar over at avkastning på aksjer (utbytte og gevinst) kan ha en høyere skattesats enn avkastning av andre eiendeler.

  For deg som eier ditt eget holdingselskap vil du få lavere formuesskatt dersom du har bankinnskuddet ditt på bankkonto i selskapet. Denne fordelen må imidlertid veies opp mot at renteinntekter i prinsippet vil bli dobbeltbeskattet i et selskap.

Økonomi og skatt går hånd i hånd.

Eksemplene over viser at endringer av fordelingen fra ett formuesobjekt til ett annet kan få utilsiktede følger for din økonomi. Det kan derfor være klokt å få en gjennomgang for å finne hensiktsmessig løsninger med tanke på skatteforhold.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

 • Alle skatterettslige spørsmål
 • Rådgivning knyttet til formuesskatt
 • Vi jobber som et lag, fordi vi vet at best resultater oppnås når juridisk kompetanse kombineres med kommersiell og økonomisk forståelse.

Har du spørsmål knyttet til formueskatt? Snakk med oss.

Per Bernhard Wright

Advokat og partner

Personskatt

Gry Helgerud

Advokat og assosiert partner

Personskatt