Hjem
icon

Exit-skatt på aksjer

En mann og en dame sitter med regnskap forran en PC. Foto

Har du planer om å flytte til utlandet, og du eier aksjer eller andeler i norske eller utenlandske selskaper er det viktig å være klar over regelen om utflyttingsskatt eller populært kalt exit-skatt. Hva er egentlig exit-skatt, og gjelder den for deg som skal flytte eller nylig har flyttet fra Norge?

Exit-skatt - Dette får du vite:

Merk at den såkalte 5-årsregelen er opphørt med virkning for utflyttinger fra og med 29. november 2022. Fra samme dag utvides også reglene slik at det skal fastsettes utflyttingsskatt ved overføringer til nære familiemedlemmer som er bosatt i utlandet. Fra 3. desember 2023 gjelder skatteplikten overføring til enhver som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i utlandet.

Hva er exit-skatt / utflyttingsskatt?

Exit-skatt er en skatt som påløper dersom du flytter fra Norge og skatteplikten til Norge opphører.

Har du for eksempel latente gevinster på aksjer, skal du i utgangspunktet skattlegges for den gevinsten som om aksjene ble solgt den dagen skatteplikten til Norge opphørte. Det er med andre ord den verdistigningen du har hatt på aksjene mens du har vært skattemessig bosatt i Norge som blir gjenstand for skatteplikt.

Begrunnelsen for exit-skatten er altså at gevinster som er opptjent mens du var skattemessig bosatt i Norge skal skattlegges i Norge.

Hvilke eiendeler er omfattet av exit-skatt?

Exit-skatten omfatter aksjer, men også andel og egenkapitalbevis i selskaper hjemmehørende i Norge, som verdipapirfond, samvirkelag mv. Videre er også andel i norsk selskap med deltakerfastsetting, aksje og andel i tilsvarende utenlandsk selskap og tegningsrett til aksje, opsjon og annet finansielt instrument hvor det underliggende objekt er eiendel i norsk eller utenlandsk selskap omfattet.

Det er også regler om utflyttingsskatt på andre eiendeler etter bestemmelsen i skatteloven § 9-14 og som ikke blir nærmere omtalt i artikkelen her.

Dette gjelder:

 • Eiendeler som har tilknytning til virksomhet når disse tas ut av norsk beskatningsområdet, se skatteloven § 9-14. Dette gjelder for eksempel fysiske driftsmidler, omsetningsgjenstander (varer), immaterielle eiendeler.
 • Finansielle eiendeler (det er ikke krav om at disse eiendelene har tilknytning til virksomhet).

Merk at det for eksempel ikke skal fastsettes utflyttingsskatt (exit-skatt) på Bitcoin og annen kryptovaluta (virtuell valuta).

Er noen gevinster skattefrie?

Det er bare i de tilfeller samlet gevinst på aksjer overstiger kr 500 000 som vil utløse utflyttingsskatt.

Regelen om utflyttingsskatt vil altså ikke gjelde om din latente gevinst (etter fradragsberettigede tap) er lavere enn kr 500 000. Begrunnelsen er at så vidt lave gevinster (under kr 500 000) ikke gjør at utflyttingen er skattemessig motivert.

Overstiger netto beregnet gevinst kr 500 000 vil hele gevinsten være skattepliktig.

For ektefeller skal den enkelte ektefelles netto beregnede gevinst i utflyttingsåret vurderes mot beløpsgrensen på kr 500 000.

Når oppstår skatteplikten (tidfesting)?

Gevinsten anses å være realisert og skal tas til inntekt (tidfestet) på det tidspunktet:

 • Skatteplikten til Norge opphører eller,
 • Når du anses bosatt i en annen stat etter skatteavtale, selv om aksjene eller andelene realiseres på et senere tidspunkt.

Det samme gjelder om du overfører aksjene til ektefelle som er skattemessig bosatt i utlandet.

Fra 29. november 2022 vil det også bli fastsatt utflyttingsskatt om du overfører aksjer til personer du er i nær slekt eller svogerskap med i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som onkel eller tante, og som er skattemessig bosatt i utlandet.

Hvordan beregnes verdien på gevinsten?

Den skattepliktige gevinsten din beregnes på utflyttingstidspunktet, se ovenfor. Gevinsten beregnes til differansen mellom inngangsverdien (typisk kjøpesummen) og utgangsverdien (typisk salgssummen).

Gevinsten skal beregnes som om aksjene hadde blitt solgt. Fordi det ikke vil være en «salgssum», skal utgangsverdien beregnes til aksjenes markedsverdi på utflyttingstidspunktet.

Inngangsverdien vil typisk være det du betalte for aksjene (kostpris). Har du flyttet til Norge etter at du ble født og bodd i Norge i mindre enn 10 år, kan du alternativt kreve at kostprisen settes til markedsverdien på det tidspunkt du ble regnet som skattemessig bosatt i Norge.

Et eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag frem til utflyttingstidspunktet skal komme til fradrag i den beregnede gevinsten. For børsnoterte aksjer benyttes utflyttingsdagens gjennomsnittlige omsetningskurs, eventuelt kjøperkurs der omsetningskurs ikke finnes. For ikke-børsnoterte aksjer og selskapsandeler uten kjent markedsverdi må markedsverdien/utgangsverdien fastsettes ved skjønn.

Exit-skatt2
Den skattepliktige gevinsten din beregnes på utflyttingstidspunktet

Utsettelse av betalingsplikt ved sikkerhetsstillelse - Må skatten betales selv om jeg ikke har solgt aksjene?

Det er heldigvis slik at betalingsplikten for skatten på gevinsten ikke er ubetinget. Du kan på visse vilkår få utsettelse med innbetalingen av den skatten som fastsettes på gevinsten i forbindelse med den skattemessige utflyttingen.

For at du skal få betalingsutsettelse må du ha levert skjemaet RF-1141 «Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting» for de aksjene og andelene som omfattes av skatteplikten. Dette må du gjøre for det året du mener skatteplikten til Norge er opphørt.

I tillegg må du stille betryggende sikkerhet for skatteforpliktelsen. Sikkerhetsstillelsen må tilsvare skatteforpliktelsen, og kan skje i form av pant i de aktuelle aksjene mv, pant i andre verdipapirer, bankgaranti, eller annen betryggende sikkerhet.

Det er uklart om det også vil bli endringer i utsettelse av betalingsplikten som følge av endringene som ble gitt virkning fra 29. november 2022.

Flytting til EØS-stat

Flytter du til en EØS-stat som Norge, og har inngått folkerettslig overenskomst med om utlevering av opplysninger om dine inntekts- og formuesforhold og bistand til innfordring («skatteavtale»), gis det utsettelse av betaling av skatten uten at du må skaffe en sikkerhetstillelse.

Storbritannia er ikke lenger en del av EØS, så hvis du flytter dit må du nå ha betryggende sikkerhetstillelse for å få utsatt skatteregningen.

Bortfall av retten til utsettelse av betalingen av skatten

Realiserer du aksjene, dvs, at du selger eller gir den bort i gave før det har gått fem år etter den skattemessige utflyttingen, faller retten til å utsette betalingen av exit-skatten.

Det samme gjelder om du flytter til et nytt land. Da må retten til utsatt betaling av utflyttingsskatten vurderes på nytt.

Dokumentasjon på at vilkårene for fortsatt utsettelse med betalingen av skatten er oppfylt

Du må hvert år dokumentere ditt bosted og at aksjene ikke er solgt hvert år for fortsatt få utsettelse med betalingen av skatten. Dette må sendes til skattemyndighetene samtidig med skattemeldingen 30. april.

Forebyggelse av dobbeltbeskatning

Hvis du selger aksjene eller andelene, kan gevinsten være skattepliktig i tilflyttingslandet. Hvis du i tillegg er eller blir ilagt exit-skatt i fraflyttingslandet kan du bli dobbelt beskattet.

Du vil derfor kunne ha krav på fradrag i norsk gevinstskatt for skatt betalt av gevinsten i tilflyttingslandet.

Må jeg betale skatten selv om jeg venter med å realisere («selge») aksjene til det er gått mer enn fem år etter utflyttingen?

Har du flyttet til utlandet/blitt skattemessig bosatt i utlandet før 29. november 2022 så vil skatteplikten for beregnet gevinst ved utflytting falle bort, hvis du ikke har realisert aksjen inne fem år etter at skatteplikten til Norge som bosatt etter intern rett eller etter skatteavtale opphørte. Dersom du igjen bli bosatt i Norge etter intern rett bortfaller også betalingsplikten.

Tilsvarende vil gjelde hvis du har gitt bort aksjene eller andelene i gave til din ektefelle som er bosatt i utlandet. I tillegg vil det gjelde dersom aksjen gis tilbake til deg og du bor i Norge.

Har du flyttet til utlandet/blitt skattemessig bosatt i utlandet etter 29. november 2022 eller senere, så vil ikke plikten til å betale skatt bortfalle, selv om du har bodd i utlandet i mer enn 5 år.

Fra. 3. desember 2023 gjelder skatteplikten overføring til enhver som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i utlandet. 

Forslag om innstramming av reglene om utflyttingsskatt

Regjeringen ønsker å stramme ytterligere inn på reglene om utflyttingsskatt, med virkning fra 20.mars 2024.

Forslaget er sendt på høring, og høringsfristen er satt til 21. mai 2024.

I høringsbrevet framgår det blant annet følgende innstramminger:

 • Utflyttingsskatt skal betales innen 12 år etter utflytting
 • Utflyttingsskatten bortfaller ved tilbakeflytting til Norge innenfor 12-årsperioden
 • Reglene om utflyttingsskatt skal gjelde også for aksjesparekonto og fondskonto
 • Beløpsgrensen på kr 500 000 reduseres til kr 100 000 i tilfeller av overføring av aksjer til mottaker bosatt eller hjemmehørende i utlandet.
 • Beløpsgrensen på kr 500 000 for å utløse utflyttingsskatt for utflytteren fastholdes
 • Bestemmelsen som gir skattyter rett til å kreve at fastsatt utflyttingsskatt blir redusert hvis aksjen har falt i verdi etter utflyttingstidspunktet foreslås opphevet
 • Bestemmelsen om utsatt betaling av utflyttingsskatt skal presisere at realisasjon og skattyters død fører til at utflyttingsskatten må gjøres opp

Du kan lese regjeringens forslag i sin helhet her.

Bli kjent med våre advokater

Per sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om skatt.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vår skatterettsavdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor skatterettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg både med skatt for selskap og skatt for privatpersoner.


Per Bernhard Wright

Advokat og partner

Personskatt

Gry Helgerud

Advokat og assosiert partner

Personskatt