Hjem
icon

Når er tilfeldige gevinster skattepliktige?

En mann  i dress skriver på en laptop mens han holder opp sitt kredittkort

Pokerspill, Lotto, sportsbetting, oddsspill og andre lignende spill er svært populære. Mange bruker penger i håp om å oppnå en gevinst. Skatteloven har regler om når gevinster er tilfeldige og skattefrie, og når de er skattepliktige.

Må jeg skatte av tilfeldige gevinster som er lavere enn kr 10 000?

Tilfeldige gevinster ved pokerspill, sportsbetting og andre lignende spill og konkurranser er skattefrie dersom gevinsten er kr 10 000 eller lavere.

Er gevinsten over kr 10 000, er den skattepliktig i sin helhet.

Har du mottatt flere tilfeldige gevinster i løpet av ett inntektsår, skal hver gevinst vurderes hver for seg. Skattefritaket gjelder som utgangspunkt selv om du mottar flere tilfeldige gevinster i året som til sammen er høyere enn kr 10 000. Du må likevel være klar over at dersom du har mottatt mange tilfeldige gevinster i løpet av et år, kan dette bli ansett som virksomhet og du blir likevel skattepliktig, se nærmere om dette under punkt 5.

En gevinst som er høyere enn kr 10 000 er skattepliktig selv om den fordeles på flere personer slik at gevinsten for hver enkelt ikke overstiger kr 10 000.

Det gis kun fradrag for kostnader knyttet til gevinster som er skattepliktige, se nærmere om dette under punkt 7.


Slik hjelper vi deg:

Vi hjelper deg med å beregne gevinster og finne ut av om du har skattefritak på dine gevinster.

Hvordan skattlegges andre gevinster enn tilfeldige gevinster?

En gevinst hvor dine kunnskaper, ferdigheter eller snarrådighet er avgjørende, anses ikke å være tilfeldig, og kan være skattepliktig etter andre regler.

Dette gjelder gjerne spill eller konkurranser som drives over tid og på et nivå hvor dine kunnskaper, ferdigheter eller snarrådighet er avgjørende for om det oppnås gevinst eller ikke.

Selv om dette tilfellet kan bære preg av tilfeldighet, tilsier reglen om tilfeldig inntekt at gevinsten ikke vil være skattepliktig.

Gevinsten kan derimot være skattepliktig som enten virksomhetsinntekt, eventuelt arbeidsinntekt eller være skattefri hobbyinntekt.

Vurderingen av om en gevinst er tilfeldig eller et resultat av kunnskap, ferdigheter eller snarrådighet, må avgjøres konkret.

Vurderingen vektlegger spillets karakter og spillerens erfaringer og ferdigheter. Videre faller spørsmålet på om spillets gang foregår på en måte som gjør at kunnskap, ferdigheter eller snarrådighet i større grad enn tilfeldigheter er avgjørende for om det oppnås gevinst eller ikke.


Slik hjelper vi deg:

Vi hjelper deg med å vurdere om dine gevinster er tilfeldige eller ikke.

Hvordan skattlegges tilfeldige gevinster ved pokerspill?

Et omdiskutert tema er hva som skal anses som tilfeldige gevinster i forbindelse med pokerinntekt. Tilfeldigheter kan enten i større eller mindre grad utgjøre en faktor for spillets utfall. Samtidig kan gevinsten bero på din kunnskap og snarrådighet. Dine ferdigheter og erfaringer vil være den avgjørende faktoren for spørsmålet

Særlig på høyt nivå vil pokerspill i større grad være avhengig av dine kunnskaper, ferdigheter eller snarrådighet enn av tilfeldighetene. Dette er slått fast i rettspraksis.

I en dom fra lagmannsretten hadde en person gjennom mange år spilt turneringspoker i stort omfang og vunnet betydelige pengesummer. Gevinstene kunne derfor ikke anses som tilfeldige. Konklusjonen av dommen var at pokeraktiviteten, som samlet sett hadde gått med tap, ikke var skattepliktig.

Ved pokerspilling som drives mer sporadisk og på et lavere nivå vil tilfeldigheter i større grad innvirke på resultatet. Er gevinstene tilfeldige og lavere enn kr 10 000, vil de være skattefrie, se punkt 1.

Der gevinstene ikke kan anses som tilfeldige, må det vurderes om det foreligger en virksomhetHvis det foreligger en virksomhet vil samlet inntekt etter fradrag for kostnadene være skattepliktig.

I grensetilfeller må det legges vekt på spillerens kunnskap og erfaring, og om spillingen skjer regelmessig og har et visst omfang.


Slik hjelper vi deg:

Vi hjelper deg med å vurdere om din pokerinntekt er et resultat av tilfeldighet eller kunnskap og erfaring, og om du kan oppnå skattefritak.

Når er tilfeldige gevinster ved sportsbetting skattepliktige?

Skattedirektoratet har uttalt at sportsbetting skiller seg fra poker, hvor deltakerne konkurrerer mot hverandre. Gevinster ved sportsbetting vil normalt være skattepliktige hvis gevinstene overstiger kr 10 000, jf. punkt 1.

Ved sportsbetting er motparten et profesjonelt spillselskap som har til formål å tjene penger på spillerens bekostning.

Skattedirektoratet har tidligere ment at gevinster ved sportsbetting alltid vil være tilfeldige og ikke kan anses som virksomhet. De har i en uttalelse fra 2020 endret synspunkt. Der uttaler Skattedirektoratet at det kan oppstå situasjoner der inntekt fra spill ikke kan anses som tilfeldig, fordi det er kunnskap, ferdigheter og snarrådighet som hovedsakelig er avgjørende for om det oppnås gevinst eller ikke.

Dette må vurderes konkret. Man må legge vekt på i hvor stor grad skattepliktiges aktivitet kan påvirke utfallet av spillet, og sette dette inn i en kontekst hvor det er relevant å vurdere både spillet og spillerens egenskaper. For at inntekt ved sportsbetting ikke skal anses som tilfeldig inntekt må spillingen utføres på en metodisk måte, for eksempel ved bruk av algoritmer eller arbitrasjespill.

Arbitrasjespill vil si at man helgarderer kamper, slik at man er garantert gevinst.

At inntektene i hovedsak frembringes av erfaring, kunnskap og snarrådighet kan sannsynliggjøres blant annet ved å vise at aktiviteten går med overskudd over en viss tidsperiode.

Skattedirektoratet forutsetter at dette vil kreve en forutgående målrettet innsats av et visst omfang. Skattedirektoratet antar at kravet til virksomhet vanligvis vil være oppfylt i disse tilfellene.

Grensen til virksomhet

I tilfeller der gevinstene ikke kan anses å være tilfeldige, må det vurderes om det foreligger en virksomhet. Vilkårene for at en inntektsgivende aktivitet skal anses som virksomhet er at aktiviteten har en viss varighet og omfang, er egnet til å gi overskudd og drives for skattyters regning og risiko. Om vilkårene er oppfylt beror på en konkret vurdering.

Foreligger det virksomhet er det samlet inntekt etter fradrag for kostnadene (nettoinntekt) som er skattepliktig, jf. skatteloven § 5-30.

Unntak - for visse typer tilfeldige gevinster eksempelvis fra Norsk tipping

Gevinsten er ikke nødvendigvis skattepliktig selv om du har vunnet en tilfeldig gevinst på over kr 10 000. Det eksisterer flere unntak fra skatteplikten på tilfeldige gevinster. Dersom du har vunnet ved spill fra Norsk tipping, totalisatorspill eller lotterier som er gjennomført i samsvar med norsk lov, vil du ha fritak for skatteplikt uavhengig av hvor stor gevinsten er.

Det finnes også unntak for gevinster som er opptjent ved lotterier eller pengespill utenfor Norge, men kun dersom det er innenfor EØS-området. Det ovennevnte unntaket er avhengig av at bestemte vilkår er oppfylt:

  • Aktøren som arrangerer lotteriet eller pengespillet må være underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemstaten.

Dette innebærer et krav til at en offentlig tillatelse må være gitt, og aktøren må operere etter denne. Aktøren må også være under offentlig regulering og kontroll i sitt hjemland.

  • Spillet eller lotteriet som gevinsten stammer fra må sammenfalle med det som lovlig kan tilbys i Norge.


Slik hjelper vi deg:

Vi bistår deg med å vurdere om du har fritak fra skatteplikten på dine gevinster.


Hva ligger i "å tilsvare"?

Kravene for de norske spillene må også stilles for de utenlandske, dersom de utenlandske spillene skal inngå i skattefritaket. Det dreier seg om to krav: ett til spillet og ett til aktøren. Begge disse kravene må være oppfylt.

Kravet til pengespillet eller lotteriet

Det stilles krav til formen på det spillet eller lotteriet som gevinsten stammer fra.

I forarbeidene uttales det at bestemmelsen tar sikte på å «likestille den skattemessige behandlingen av gevinster fra utenlandske spill som er av samme art som de som er tillatt tilbudt i Norge».

Dette innebærer et krav til at det spillet som har resultert i gevinst i et annet EØS-land, også må være mulig å spille på hos norske aktører. I dette ligger det at gevinster fra enkelte casino-spill ikke vil kunne være skattefrie selv om de øvrige vilkårene er oppfylt.

Kravet til spilleaktøren

Det knyttes også krav til tilbyderen av spillet som gevinsten er hentet fra (aktøren). Dokumentasjon om at aktøren kan oppfylle vilkårene for å avholde spillet eller lotteriet etter norsk lov på det norske marked må kunne legges frem.

I lotteriloven § 5 første ledd finnes ett av vilkårene etter norsk lov. Her kommer det frem at lotterier kun kan avholdes til inntekt for et humanitært eller samfunnsnyttig formål.

Motsetningsvis følger at spill hvor overskuddet fra virksomheten helt eller delvis tilfaller spilleaktøren i form av utbytte, vil være i strid med lotteriloven og dermed ikke lovlig kunne tilbys.

I dette tilfellet tilsvarer ikke spillet eller lotteriet det norske, og gevinsten vil ikke ha skattefritak.

Av rettspraksis følger det at det er et vilkår for skattefritak etter unntaksregelen at spill som tilbys av utenlandske spilleverandører ikke har et kommersielt formål, og at overskuddet i sin helhet skal tilfalle allmennyttige eller humanitære formål.

Lemping etter skatteforvaltningsloven § 9-9

Beskatning av tilfeldige gevinster etter § 5-50 første ledd kan i noen tilfeller gi urimelig stor fastsatt skatt i forhold til nettogevinst. Grunnen til dette er at det bare gis fradrag for kostnadene som er direkte knyttet til den skattepliktige gevinsten, og ikke kostnader til aktiviteten ellers.

Dersom du eksempelvis kjøper ti lodd og får gevinst på ett, vil du kun motta fradrag til kostnaden for det ene loddet du vant på. Dette resulterer i at nettogevinsten blir betydelig lavere enn den skattepliktige gevinsten.

En annen praktisk situasjon er at skattepliktiges nettoresultat av den samlede aktiviteten går med underskudd et år selv om skattepliktige mottar store enkeltgevinster det samme året.

I tilfeller som dette kan skattemyndighetene sette ned eller ettergi den fastsatte skatten i sin helhet, jf. skatteforvaltningsloven § 9-9. Dette er aktuelt når det av særlige grunner knyttet til fastsettingen av skatten, virker særlig urimelig å fastholde hele kravet.

Lempning forutsetter at saken er godt opplyst og dokumentert.

At skattepliktige gir skattekontoret innsyn i sin spillhistorikk hos spilleaktørene, kan settes som vilkår for lemping av Skattekontoret.

Skattemeldingen

Skattepliktige tilfeldige gevinster skal føres i skattemeldingen for det året gevinsten er vunnet. Dette gjelder også for inntekter fra spill som er virksomhet.Kontaktpersoner

Per Bernhard Wright

Advokat og partner

Personskatt

Gry Helgerud

Advokat og assosiert partner

Personskatt