Hjem
icon

Skatt av Bitcoin og annen kryptovaluta

En kvinne smiler mot kameraet med mobilen i hånden.

Informasjon om formue i, og kjøp og salg av, Bitcoin og annen kryptovaluta, blir ikke automatisk rapportert til Skatteetaten. Dette innebærer at du selv må oppgi formue i og inntekt av Bitcoin i skattemeldingen. Men hvordan oppgir du formue og inntekt i form av Bitcoin? Hva kan fradragsføres? Og hva gjør du dersom du har eller har hatt Bitcoin som tidligere ikke er oppgitt i selvangivelsen?

Dette får du vite om Bitcoin:

Kort om Bitcoin

Mange er opptatt av skatt av Bitcoin. I 2017 eide nesten 200 000 nordmenn Bitcoin og annen kryptovaluta (heretter omtalt som kun «Bitcoin») i følge Norstat. De fleste anskaffet seg Bitcoin som en investering, mens andre brukte Bitcoin til kjøp av varer og tjenester. Både formue og inntekt i Bitcoin er skattepliktig.

Bitcoin er en digital valuta som kan omsettes på internett. Bitcoin er ikke regulert, eksisterer kun digitalt og er ikke utstedt eller garantert for av en nasjonal sentralbank. Kursen og verdien av Bitcoin styres utelukkende av tilbud og etterspørsel av brukerne.

Skatteetaten likestiller ikke Bitcoin med annen valuta, men anser det som et skattepliktig formuesobjekt på lik linje med penger, aksjer, fond og tilsvarende. Inntekt av Bitcoin blir skattlagt på lik linje som kapitalinntekt.

Skatteetaten behandler annen kryptovaluta på samme måte som Bitcoin. Eksempler på andre typer kryptovaluta er Ethereum, Ripple og Litecoin.


Formuesskatt av Bitcoin

Hvis du eier Bitcoin ved utgangen av inntektsåret, skal verdien føres opp som formue i skattemeldingen. Du skal da oppgi omsetningsverdien i norske kroner pr. 1.1. I praksis kan pr. 31.12 benyttes. Normalt oppgis Bitcoin i USD eller EUR, og det må derfor foretas en omregning til NOK basert på Norges Banks kurs pr. 1.1 (31.12).

Hvorvidt du må betale formuesskatt avhenger av nettoformuen din, altså den formuen du har etter at gjeld er trukket fra. Her gjelder også et fribeløp, som i 2019 var på 1,50 millioner kroner. Nettoformue som er over dette fribeløpet, beskattes med 0,85 %.

Inntektsskatt av Bitcoin

Du skal beregne gevinst og tap på Bitcoin du har realisert i løpet av inntektsåret. Dette gjelder dersom du for eksempel har solgt, vekslet, minet eller brukt Bitcoins. Hver transaksjon med Bitcoins anses som en skattepliktig realisasjon.

Hvorvidt det foreligger tap eller gevinst av Bitcoins avhenger av differansen mellom inngangsverdi (kostpris) og utgangsverdi (salgspris fratrukket omkostninger).

Inngangsverdien er prisen du betalte for Bitcoinen. Inngangsverdien må omregnes til norske kroner etter kursen på kjøpstidspunktet. Ved mining gjelder kursen på tidspunktet for miningen. Har du hatt kostnader i tilknytning til kjøpet, kan du legge disse til inngangsverdien. Du får altså ikke fradrag for slike kostnader på kjøpstidspunktet, men først når du senere selger, veksler eller bruker Bitcoinen.

Utgangsverdien er salgsprisen i norske kroner. Utgangsverdien må omregnes til norske kroner etter kursen på salgstidspunktet. Omkostninger ved salget kan trekkes fra utgangsverdien, slik at denne reduseres noe.

Grunnlaget for beskatningen er differansen mellom inngangsverdien og utgangsverdien. Dersom differansen er positiv, utgjør dette en skattepliktig gevinst. Dersom differansen er negativ, utgjør dette et fradragsberettiget tap.

Du må være svært nøye når du beregner gevinst og tap på Bitcoin. Hver Bitcoin har for eksempel sin egen «adresse» som må følges for å finne de aktuelle transaksjonene for den spesifikke Bitcoinen.

Bitcoinens verdi kan ha store svingninger i løpet av et døgn, og det kan derfor være problematisk å fastslå den konkrete gevinsten for hvert enkelt tilfelle. Det er derfor svært viktig med dokumentasjon, både av selve verdien på Bitcoinen og transaksjonskostnadene.

Hvordan fører du Bitcoin i skattemeldingen?

Dersom du har formue i og inntekt av Bitcoin, må du fylle ut skjema RF-1159. Dette skjemaet kan du laste opp i skattemeldingen din i Altinn. Du finner skjemaet under fanen «Vedlegg». Når du har fylt ut de aktuelle postene i skjemaet, vil summene automatisk overføres til riktig post i skattemeldingen. Gevinster blir overført til post 3.1.13, mens tap blir overført til post 3.3.13. Formuesverdien blir overført til post 4.1.10.

Dokumentasjon av Bitcoin

Du behøver ikke å legge ved dokumentasjon ved innlevering av skattemeldingen, men ved forespørsel må du kunne legge frem nødvendig dokumentasjon. Dette kan være transaksjonslogger, dokumentasjon på dato for kjøp og salg, logg som viser antall og tidspunkt for Bitcoins som er minet, og dokumentasjon på kostnader ved kjøp og salg.

Du må ta vare på all dokumentasjon i minst 5 år etter at du solgte Bitcoinen.

Frivillig retting, kontroll og tilleggsskatt ved Bitcoin

Du har en opplysningsplikt overfor Skatteetaten, og har ansvar for at opplysningene som gis i skattemeldingen er korrekte. Dersom du er usikker på om du har rapportert korrekte beløp, kan du sende inn et vedlegg som forklarer hvordan du har beregnet inntekt og formue. Så lenge du gir riktige og fullstendige opplysninger, vil ikke Skatteetaten ha mulighet til å ilegge deg tilleggsskatt.

Dersom du tidligere ikke har oppgitt formue og inntekt av Bitcoin, kan du anmode skatteetaten om frivillig retting. Dette må imidlertid skje før Skatteetaten har satt i gang kontrolltiltak, og før de har blitt gjort oppmerksomme på forholdet.

Ved utelatt eller mangelfull rapportering kan Skatteetaten opprette en kontrollsak og endre din skattepliktige formue og inntekt. I tillegg risikerer du å måtte betale skjerpet tilleggsskatt på 40-60 %, og i verste fall kan du bli politianmeldt.

Har du spørsmål knyttet til skatt av Bitcoin og annen kryptovaluta? Snakk med oss.

Per Bernhard Wright

Advokat og partner

Personskatt

Gry Helgerud

Senioradvokat

Personskatt