Hjem
icon

Skatt av Bitcoin og annen kryptovaluta

En kvinne smiler mot kameraet med mobilen i hånden.

Informasjon om Bitcoin og annen kryptovaluta (virtuell valuta), blir ikke automatisk rapportert til Skatteetaten. Dette innebærer at du selv må gi opplysninger om formuen og inntekten i skattemeldingen. Men hvordan oppgir du formue og inntekt? Hva kan fradragsføres? Og hva gjør du dersom du har eller har hatt Bitcoin eller annen virtuell valuta og som du tidligere ikke har gitt opplysninger om i selvangivelsen?

Dette får du vite om Bitcoin :

Kort om Bitcoin

Mange er opptatt av skatt av Bitcoin (BTC) eller annen kryptovaluta. Eksempler på andre typer kryptovaluta er Ethereum (ETH), Ripple og Litecoin. Samlet også omtalt som virtuell valuta.

I 2022 gjennomførte Arcane Research og EY en undersøkelse som estimerte at vel 400 000 nordmenn eide virtuell valuta. Pr mars 2023 har imidlertid kun ca 43 000 personer opplyst om at de eier virutell valuta i skattemeldingen.

De fleste anskaffet seg kryptovaluta som en investering, mens andre brukte Bitcoin til kjøp av varer og tjenester. Både formue i og inntekt av virtuell valuta er skattepliktig.

Bitcoin og annen virtuell valuta er en digital valuta som kan omsettes på internett. Virtuell valuta er ikke regulert, eksisterer kun digitalt og er ikke utstedt eller garantert for av en nasjonal sentralbank. Kursen og verdien av virtuell valuta styres utelukkende av tilbud og etterspørsel av brukerne.

Skatteetaten likestiller ikke virtuell valuta med annen valuta («Fiat-penger»), men anser det som et skattepliktig formuesobjekt på lik linje med aksjer, fond og tilsvarende finansielle instrumenter. Inntekt av virtuell valuta blir skattlagt på lik linje som annen kapitalinntektFormuesskatt av Bitcoin

Hvis du eier Bitcoin eller annen virtuell valuta ved utgangen av inntektsåret, skal verdien føres opp som formue i skattemeldingen. Du skal da oppgi omsetningsverdien i norske kroner pr. 1.1. I praksis kan verdien pr. 31.12 benyttes. Normalt oppgis Bitcoin eller annen virtuell valuta i USD eller EUR, og det må derfor foretas en omregning til NOK basert på Norges Banks kurs pr. 1.1 (31.12).

Hvorvidt du må betale formuesskatt avhenger av nettoformuen din, altså den formuen du har etter at gjeld er trukket fra. Her gjelder også et fribeløp, som for 2022 er på kr 1 700 000 (kr 3 400 000 for ektefeller). Nettoformue som er over dette fribeløpet, beskattes med 0,95 %. For samlet nettoformuer som overstiger kr 20 000 000 er satsen 1,1 %.

Inntektsskatt av Bitcoin

Du skal beregne gevinst og tap på Bitcoin eller annen virtuell valuta du har realisert i løpet av inntektsåret. Dette gjelder dersom du for eksempel har solgt, vekslet, minet, byttet eller brukt virtuell valuta. Hver transaksjon anses som en skattepliktig realisasjon.

Hvorvidt det foreligger tap eller gevinst avhenger av differansen mellom inngangsverdi (kostpris) og utgangsverdi (salgspris fratrukket omkostninger).

Inngangsverdien er prisen du betalte for den virtuelle valutaen. Inngangsverdien må omregnes til norske kroner etter kursen på kjøpstidspunktet. Ved mining gjelder kursen på tidspunktet for miningen. Har du hatt kostnader i tilknytning til kjøpet, kan du legge disse til inngangsverdien. Du får altså ikke fradrag for slike kostnader på kjøpstidspunktet, men først når du senere selger, veksler eller bruker den virtuelle valutaen.

Staking og mottak av airdrops utløser skattepliktig inntekt på samme måte som mining. Om det er manglende opplysninger om verdien på valutaen, har skattemyndighetene i praksis akseptert at inngangsverdien kan settes til kr 0.

Utgangsverdien er salgsprisen i norske kroner. Utgangsverdien må omregnes til norske kroner etter kursen på salgstidspunktet. Omkostninger ved salget kan trekkes fra utgangsverdien, slik at denne reduseres noe.

Dette innebærer at det ikke skal gjøres en separat gevinst-/tapsberegning for valutaeffekten. Dette følger av det såkalte sammenslåingsprinsippet.

Grunnlaget for beskatningen er differansen mellom inngangsverdien og utgangsverdien. Dersom differansen er positiv, utgjør dette en skattepliktig gevinst. Dersom differansen er negativ, utgjør dette et fradragsberettiget tap.

Du må være svært nøye når du beregner gevinst og tap på Bitcoin. Hver Bitcoin har for eksempel sin egen «adresse» som må følges for å finne de aktuelle transaksjonene for den spesifikke Bitcoinen.

Verdien av Bitcoin eller annen virtuell valuta kan ha store svingninger i løpet av et døgn, og det kan derfor være problematisk å fastslå den konkrete gevinsten for hvert enkelt tilfelle. Det er derfor svært viktig med dokumentasjon, både av selve verdien på kryptovalutaen og transaksjonskostnadene.

Gevinst og annen inntekt eller avkastning av Bitcoin eller annen virtuell valuta og annen virtuell valuta skattlegges som alminnelig inntekt med 22 %. Tap er fradragsberettiget med 22 %.

Det skal ikke beregnes personinntekt selv om omfanget av tradingen er så stor at det anses som virksomhet.

Hvordan fører du Bitcoin i skattemeldingen?

Dersom du har formue i og inntekt av Bitcoin eller annen virtuell valuta, må du legge inn opplysninger i skattemeldingen i Min Skatt. Du må legge inn opplysninger i skattemeldingen under overskriften «Finans». Velg knappen «Legg til opplysninger» og velg «Andre finansprodukter og virtuell valuta/kryptovaluta» og velg kortet «Virtuell valuta/kryptovaluta».

Du kan legge inn opplysninger for hver enkelt valuta direkte i skattemeldingen eller legge inn summeringer/oversikter som du enten kan fylle inn selv for eksempel i RF-1159 eller du kan legge ved oversikter fra leverandører som for eksempel Kryptosekken. Benytter du samleoversikter må disse lastes opp som vedlegg til skattemeldingen. Du må også legge inn opplysninger om adresse til lommebok/wallet og navn på børs.

Skal du levere endringsmelding for tidligere år i Altinn, må du legge ved skjema RF-1159 eventuelt andre samleoversikter.

Dokumentasjon av Bitcoin

Du behøver ikke å legge ved dokumentasjon ved innlevering av skattemeldingen, men på forespørsel må du kunne legge frem nødvendig dokumentasjon. Dette kan være transaksjonslogger fra børser og/eller lommebøker, dokumentasjon på dato for kjøp og salg, logg som viser antall og tidspunkt for Bitcoin eller annen virtuell valutas som er minet, og dokumentasjon på kostnader ved kjøp og salg.

Du må ta vare på all dokumentasjon i minst 5 år etter at du solgte Bitcoin.

Spesielt om Bitcoin eller annen virtuell valuta eid i Aksjeselskap

Det er mulig å eie Bitcoin eller annen virtuell valuta i AS. Gevinster og andre inntekter skattlegges på tilsvarende måte som for privatpersoner med 22 % i selskapet. Ved uttak fra selskapet skattlegges personlig aksjonæren av dette enten som lønn eller utbytte. Skattesatsen for utbytte er 35,2 % i 2022.

Selskapet er som sådan ikke formuesskattepliktig, men aksjonæren skal formuesbeskattes for verdien av aksjene. Verdien av kryptovalutaen vil inngå i formuesverdien på aksjene for det enkelte år.

Spesielt om NFT

En NFT er som regel knyttet til et underliggende digitalt eller fysisk objekt (for eksempel kunst). NFT behandles skattemessig som et formuesobjekt på tilsvarende måte som virtuell valuta.

Opprettelse av NFT utløser som utgangspunkt ikke skatteplikt, men har du realisert (solgt) virtuell valuta i forbindelse med opprettelsen vil kostnaden/realisasjonsgevinsten av dette inngå i inngangsverdien for NFTen.

Ved senere realisasjon (salg) av NFT vil gevinst/tap som utgangspunkt være skattepliktig på samme måte som for annen virtuell valuta. Vær imidlertid oppmerksom på at for visse NFT kan gevinsten omfattes av skattefritaket for salg av innbo og løsøre.

Ved beregningen av formuesskatt er det i utgangspunktet markedsverdien av NFTen som skal legges til grunn. Finnes det ikke opplysninger om markedsverdi, har skattemyndighetene i praksis lagt til grunn at inngangsverdien kan benyttes. Omfattes en NFT av regelen for innbo og løsøre kan verdien inngå i fribeløpet.

Brukes kryptokunst hovedsakelig i inntektsgivende aktivitet, kan det ikke anses som privat innbo.

Vi anbefaler at du gir tilleggsopplysninger i skattemeldingen om du mener at en NFT omfattes av reglene om innbo og løsøre.

Frivillig retting, kontroll og tilleggsskatt ved Bitcoin

Du har en opplysningsplikt overfor Skatteetaten, og har ansvar for at opplysningene som gis i skattemeldingen er korrekte. Dersom du er usikker på om du har rapportert korrekte beløp, kan du sende inn et vedlegg som forklarer hvordan du har beregnet inntekt og formue. Så lenge du gir riktige og fullstendige opplysninger, vil ikke Skatteetaten ha mulighet til å ilegge deg tilleggsskatt.

Dersom du tidligere ikke har oppgitt formue og inntekt av Bitcoin eller annen virtuell valuta, kan du anmode skatteetaten om frivillig retting. Dette må imidlertid skje før Skatteetaten har satt i gang kontrolltiltak, og før de har blitt gjort oppmerksomme på forholdet.

Ved utelatt eller mangelfull rapportering kan Skatteetaten opprette en kontrollsak og endre din skattepliktige formue og inntekt. I tillegg risikerer du å måtte betale skjerpet tilleggsskatt på 40-60 %, og i verste fall kan du bli politianmeldt.

Har du spørsmål knyttet til skatt av Bitcoin og annen kryptovaluta? Snakk med oss.

Per Bernhard Wright

Advokat og partner

Personskatt

Gry Helgerud

Advokat og assosiert partner

Personskatt