Hjem
icon

Skatt på lønnsinntekter: 183 dagers regelen

Mann i som smiler inn i kameraet.

Denne artikkelen gir deg nyttig informasjon om lønnsinntekter og skatt hvis du flytter inn- eller ut av Norge. Når blir du skattepliktig ved innflytting til Norge? Hvilke regler gjelder for beskatning hvis du flytter til utlandet? Kan du få skattenedsettelse etter 1-års regelen? Denne artikkelen gir deg svarene.

Viktige forhold du trenger å vite om lønnsinntekter og 183 dagers regelen:

Hva betyr det at du er skattemessig bosatt?

Er du skattemessig bosatt i et land betyr det at du er skattepliktig til det landet etter landets interne skatteregler.

Er du skattemessig bosatt i Norge?

Hvis det er første gangen du flytter inn til Norge, vil reglene om skattemessig bosted ved innflytting gjelde for deg.

Reglene vil også gjelde for deg som tidligere har bodd i Norge og har fått godkjent skattemessig emigrasjon, og flytter tilbake til Norge.

Dersom du bor i Norge i mer enn 183 dager i løpet av en tolvmånedersperiode blir du skattepliktig i Norge.

Dette gjelder også dersom du bor i Norge mer enn 270 dager i løpet av en trettiseksmånedersperiode.

Hvis du oppholder seg i Norge i mer enn 183 dager i innflyttingsåret, er du skattepliktig fra første dag du kom til Norge. Fordeler de 183 dagene seg over to år, er du skattepliktig fra 1. januar i år 2.

Hvis du er i Norge i mer enn 270 dager fordelt over en trettiseksmånedersperiode, er du skattepliktig bosatt i Norge fra 1. januar det året du har vært i Norge i mer enn 270 dager.

I gjennomsnitt kan du oppholde deg i Norge 90 dager i året uten å bli skattemessig bosatt i Norge.

Er du skattepliktig i Norge hvis du flytter til utlandet?

Dersom du tar et fast opphold i utlandet over lengre tid kan du bli ansett å være skattemessig utflyttet (emigrert) fra Norge. Dette innebærer at midlertidige opphold i utlandet ikke er tilstrekkelig.

Tidspunktet for når du kan anses skattemessig emigrert er forskjellig avhengig av om du har bodd i Norge flere eller færre enn 10 år på det tidspunktet du tar fast opphold i utlandet.

Hvis du har bodd i Norge i mer enn 10 år er det i hovedsak tre vilkår som må være oppfylt før du kan anses skattemessig emigrert og skatteplikten til Norge opphører.

 • Du har hatt tatt fast opphold i utlandet
 • Du har ikke oppholdt deg i Norge mer enn 61 dager per inntektsår
 • Du eller dine nærmeste (ektefelle, samboer eller barn) disponerer ikke bolig i Norge

Dersom du oppfyller alle disse tre vilkårene, vil ditt skattemessige bosted opphøre etter det tredje inntektsåret fra du tok fast opphold i utlandet.

Hvis du har oppholdt deg mindre enn 10 år i Norge før inntektsåret du tar fast opphold i utlandet, vil ditt skattemessige bosted i Norge opphøre fra det seneste av de to tidspunktene i dette året hvor disposisjonsretten til boligen opphører eller du tar fast opphold i utlandet.

Bosted etter skatteavtalen

Dersom du oppholder deg i utlandet, men ikke oppfyller kravene for opphør av skatteplikt til Norge, er du fortsatt skattepliktig bosatt i Norge etter norsk intern rett.

Hvis du både er skattemessig bosatt i Norge og skattemessig bosatt i utlandet samtidig, må spørsmålet avgjøres etter reglene i skatteavtalen mellom Norge og det andre landet.

For det første vil du etter skatteavtalen bli ansett bosatt i det landet hvor du disponerer bolig. Disponerer du bolig i begge landene vil du vil ansett bosatt der du har de «sterkest personlige og økonomiske forbindelser» det vil si sentrum for livsinteresse.

Hvis bostedet ikke kan avgjøres etter kriteriet for livsinteresse vil man se på hvilket land man har vanlig opphold og dersom dette ikke avgjør spørsmålet vil man bli ansett bosatt der man er statsborger.

1-års regelen om arbeidsopphold i utlandet

Har du arbeidet utenfor Norge i minst ett års varighet, kan du påberope deg 1-års regelen.

1-års reglen er en regel om skattenedsettelse. Det kan gis skattenedsettelse av skatt på lønnsinntekter fra arbeid i utlandet. Beregning av skatt gjøres etter den alternative fordelingsmetoden.

For å få skattenedsettelse må følgende vilkår oppfylles:

 • Ditt opphold i utlandet må være et arbeidsforhold
 • Utenlandsoppholdet har vart i minst 1 år sammenhengende
 • Oppholdet ditt i Norge må ikke overstige inntil seks dager pr. måned
 • Norge må ikke ha eksklusiv beskatningsrett til lønnsinntekten
 • Arbeidet må ikke hovedsakelig være utenfor andre staters territorium eller kontinentalsokler

Hvis du vil lese mer om skattenedsettelse etter 1-års regelen, trykk på lenken nedenfor.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

 • Rådgivning innen skattemessige forhold
 • Spørsmål knyttet til skattemessig bosted i Norge og utlandet
 • Rådgivning innen 1-års regelen
 • Juridisk bistand

Har du spørsmål knyttet til skatt på lønnsinntekter og 183 dagers regelen? Snakk med oss.

Per Bernhard Wright

Advokat og partner

Personskatt

Gry Helgerud

Senioradvokat

Personskatt