Hjem

Skatt - Utland

Skattereglene som omhandler skatt i utlandet er komplekse, og involverer både norsk og utenlandsk rett, i tillegg til skatteavtaler mellom Norge og det aktuelle landet. Hvilket land er du skattepliktig til?

Håret til en dame i profil blafrer i vinden
icon

Hva er FATCA?

FATCA er en forkortelse for Foreign Account Tax Compliance Act.

FATCA er i utgangspunktet en lov for å bekjempe skatteunndragelse spesielt rettet mot eiendeler borgere/skattepliktige har i utenlandske banker og finansinstitusjoner.

Hvor er du skattemessig bosatt?

Landet du er skattemessig bosatt i, er det landet du er skattepliktig til etter landets interne skatteregler.

Dersom flytter inn til Norge for første gang, vil reglene om skattemessig bosted ved innflytting gjelde for deg. Du vil bli skattepliktig i Norge dersom du bor her i mer enn 183 dager i løpet av enhver tolvmånedersperiode eller 270 dager i løpet av enhver 36 månedersperiode.

Hvis du flytter fra Norge opphører normalt ikke skatteplikten hit umiddelbart. Skatteplikten til Norge kan likevel være begrenset som følge av skatteavtale med det landet du flytter til.

Ved tilfellet hvor du både er skattemessig bosatt i Norge og i utlandet samtidig, må spørsmålet avgjøres etter reglene i skatteavtalen mellom Norge og det andre landet.

Kan du kreve skattenedsettelse? - Ettårsregelen

Du kan kreve skattenedsettelse dersom du har arbeidet sammenhengende i utlandet i mer enn ett år.

Ettårsregelen går ut på at skatten på lønnsinntekten som du har opptjent under ditt utenlandsopphold blir nedsatt.

Er det skatteplikt for eiendom i utlandet?

Normalt vil fast eiendom i utlandet skattlegges på samme måte som om eiendommen hadde vært i Norge. Det vil si at verdien av eiendommen, med rabatt, formuesbeskattes i Norge. Leieinntekter og gevinst ved salg vil også være skattepliktig, med mindre man oppfyller krav til eier- og botid.

Skatteavtalen med det landet eiendommen ligger i kan også begrense skatteplikten til Norge, for eksempel slik at verdien skal unntas fra formuesskatt.

Har du bankkonto i utlandet?

Dersom du har en bankkonto i en utenlandsk bank, må dette opplyses om i skattemeldingen. Norge har inngått avtaler med andre lands skattemyndigheter, som gjør at banksekretessen er opphørt, og norske skattemyndigheter mottar opplysninger om formue og inntekter i utenlandske banker.

Hvis du har unnlatt å gi opplysninger om bankinnskudd i utlandet til norske skattemyndigheter, kan du risikere kontroll og at vilkårene for frivillig retting for disse forhold ikke er oppfylt.

Har du glemt å opplyse om eiendeler eller inntekt i utlandet?

Hvis du har eller har hatt eiendeler og/eller inntekter i utlandet som du ikke har opplyst om til norske skattemyndigheter, kan du rapportere dette til skattemyndighetene uten å risikere å få tilleggsskatt og/eller straff.

Bli kjent med våre advokater

Per sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om skatt.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vår skatterettsavdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor skatterettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg både med skatt for selskap og skatt for privatpersoner.


Per Bernhard Wright

Advokat og partner

Personskatt

Gry Helgerud

Advokat og assosiert partner

Personskatt