Hjem

Skatt - Bolig og annen eiendom

Kjøp og salg av bolig og annen eiendom er for veldig mange en stor og viktig beslutning og kan påvirke hvor mye du må betale i skatt. . Derfor vil du dra nytte av å ha oversikt over hvilke skatteregler som gjelder i din situasjon. Er salget skattepliktig eller ikke? Hvilke unntak kan gi skattefritak? Hvor høy blir formuesskatten?

En mann i dress ser på et nettbrett
icon

Er gevinst ved salg av bolig og fritidsbolig skattepliktig?

Mange er opptatt av om en gevinst ved salg av en bolig er skattepliktig eller ikke.

Hovedregelen er at en gevinst ved salg av bolig er skattepliktig, og tap er fradragsberettiget.

Likevel finnes det unntak som gir skattefritak. Den praktiske hovedregelen er at gevinsten er skattefri om du har eid og bodd i boligen eller fritidsboligen innenfor en gitt periode. Utgangspunktet er at du må ha eid og bodd i boligen i minst ett år før salget. For fritidsboliger er kravet at du må ha eid og brukt fritidsboligen i minst fem år før salget.

Selv om du ikke har brukt eller bodd i boligen, kan gevinsten i visse tilfeller likevel være skattefri. Dette vil være hvis du må flytte fra boligen på grunn av arbeid, sykdom eller lignende.

Hva er skattereglene ved utleie av bolig?

Reglene om skatteplikt ved utleie av bolig vil være noe ulike avhengig av om det er snakk om korttidsutleie eller langtidsutleie.

Skattereglene vil også variere avhengig av om du leier ut en mindre del av eiendommen, eller om du leier ut hele eller en større del av eiendommen.

Ved kombinasjon av kort- og langtidsutleie, skal inntektene fra både kort- og langtidsutleie tas med i vurderingen.

Hva omfattes av reglene om skatt på salg av tomt?

All ubebygd eiendom regnes som tomt, og gevinst ved salg av tomt vil alltid være skattepliktig.

Ved salg av bolig eller fritidseiendom er det viktig at du undersøker om hele eller deler av eiendommen omfattes av reglene om skatt på salg av tomt.

Du må være spesielt oppmerksom på reglene om tomtesalg dersom:

 • Eiendommen skal selges til en utbygger eller andre som ønsker å benytte eiendommen til forretningsmessige formål, og/eller
 • Bebyggelsen på eiendommen er moden for nedrivning (kondemnabel)

Selv om du oppfyller kravene til eier- og botid etter reglene om skattefritak for gevinst ved salg av bolig eller fritidsbolig, er det likevel mulig at reglene om tomtebeskatning gjør at hele eller deler av gevinsten skattepliktig.

Er det andre regler ved salg av bolig i utlandet?

Skattereglene ved fast eiendom i utlandet er kompliserte, og involverer både norsk og utenlandsk rett, samt skatteavtaler mellom Norge og de aktuelle landene.

Ved salg av fast eiendom i utlandet gjelder i utgangspunktet de samme reglene som salg av fast eiendom i Norge, gevinst er skattepliktig og tap er fradragsberettiget. Også her finnes det unntak avhengig av hvor lenge du har eid boligen, hvor lenge du selv har brukt den og hvilket land boligen ligger i.

Hvilke regler gjelder ved generasjonsskifte og salg av gårdsbruk?

Ved generasjonsskifte eller alminnelig salg av et gårdsbruk er det viktig at du har kjennskap til flere skattemessige forhold.

Dersom nærmere vilkår er oppfylt vil nemlig gårdsbruk kunne selges skattefritt.

Hvilke regler ved beregning av formuesskatt?

Verdien av fast eiendom som du eier skal tas med ved beregningen av formuesskatt. For fritidsboliger og den boligen du eier og bor i selv, gjelder det spesielt gunstige verdsettelsesregler. For slike eiendommer gis det en betydelig rabatt sammenlignet med den virkelige verdien (70 – 75 %).

For næringseiendom, utleieboliger, tomter, bygg under oppføring gjelder det også særlige verdsettelsesregler – selv om rabatten normalt ikke er så høy som for egen bolig og fritidsboliger.

Eiendom i utlandet gis normalt samme rabatt som for fritidseiendommer, men skatteplikten til Norge kan være begrenset.

Bli kjent med våre advokater

Per sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om skatt.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vår skatterettsavdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor skatterettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg både med skatt for selskap og skatt for privatpersoner.


Per Bernhard Wright

Advokat og partner

Personskatt

Gry Helgerud

Senioradvokat

Personskatt