Hjem
icon

Skatt ved salg av gårdsbruk

Gårdsbruk på fjellet dekket av snø.

Ved generasjonsskifte på en gård eller ved alminnelig salg av et gårdsbruk vil det være flere skattemessige konsekvenser det er viktig at man kjenner til. Et gårdsbruk har ofte stor verdi og det er nedlagt betydelig arbeid på gårdsbruket, som kan ha ledet til en verdistigning.

Eierne av gårdsbruket vil derfor være opptatt av om denne verdistigningen er skattefri eller ikke. Salg av gårdsbruk vil dersom nærmere vilkår er oppfylt kunne selges skattefritt.

Viktige forhold du trenger å vite om skatt ved salg av gårdsbruk:

Er gevinst ved salg av gårdsbruk av skattepliktig?

Når man realiserer et gårdsbruk, utløser dette i utgangspunktet en skatteplikt.

En realisasjon vil typisk være salg, men det kan også være et bytte, gavesalg, ekspropriasjon og odelsløsning. En ren gaveoverføring, arv eller overdragelse mellom ektefeller vil derimot ikke være en realisasjon og heller ikke utløse skatteplikt.

Utgangspunktet er at alle gevinster ved realisasjoner er skattepliktige og alle tap er fradragsberettiget. Fra dette utgangspunktet er det gjort unntak for gevinst ved salg av gårdsbruk i visse tilfeller.

Gevinst ved salg av gårdsbruk er skattefri dersom følgende vilkår er oppfylt:

  • eiendommen må være et alminnelig gårdsbruk
  • selgeren må ha eid eiendommen i minst ti år
  • kjøperen må være i slekt med selgeren
  • og vederlaget kan ikke overstige tre fjerdedeler av antatt salgsverdi

Dersom forskjellige deler av eiendommen selges til forskjellige kjøpere, må vilkårene vurderes for hvert enkelt salg.

Hva er et alminnelig gårdsbruk?

Skattefriheten gjelder kun for alminnelig gårdsbruk.

Både jordbrukseiendommer og skogbrukseiendommer faller innenfor begrepet.

Ved vurderingen av om en eiendom er et alminnelig gårdsbruk, er det sentrale momentet utnyttelsen av arealene og om eiendommen har en relevant bygningsmasse, som for eksempel et fjøs ved husdyrsdrift.

Det er videre en forutsetning at eieren eller andre, som for eksempel forpaktere, bruker eiendommen til jordbruksformål som for eksempel husdyrhold, kornproduksjon eller dyrking av grønnsaker, bær og frukt.

Det kreves ikke at bruken anses som en inntektsgivende aktivitet.

Ved skogbrukseiendommer er det et krav at eiendommen har skog som kan avvirkes. En eiendom som hovedsakelig består av uproduktiv utmark kan derfor ikke anses som en skogbrukseiendom. Det kreves likevel ikke at skogdriften må være en inntektsgivende aktivitet.

Rene gartnerieiendommer, oppdrett av pelsdyr og andre spesialproduksjonseiendommer kan ikke regnes som et alminnelig gårdsbruk. Det samme gjelder eiendommer som er spesielt utbygget til avl og trening av hester eller drift av ridesenter.

Dersom gårdsbruket ikke lenger brukes til jordbruksformål, kan ikke eiendommen anses som et alminnelig gårdsbruk.

Må eiendommen være eid av selger i minst ti år?

Eiendommen må være eid av selgeren i minst ti år for å oppnå full skattefrihet.

Dersom man ikke har eid eiendommen i ti år, kan man likevel få en forminsket gevinst til beskatning. Den delen av gevinsten som skal beskattes vil bli mindre for hvert år frem til den etter ti år er skattefri. Ved salg i løpet av de første fem årene av eiertiden vil gevinsten være skattepliktig i sin helhet.

År man har eid eiendommen:

Skattepliktig del av gevinsten:

6 år

4/5 av gevinsten

7 år

3/5 av gevinsten

8 år

2/5 av gevinsten

9 år

1/5 av gevinsten

Eiertid rundes av nedover til nærmeste hele år. Man får kun forminsket gevinst når de øvrige vilkårene er oppfylt.

Eiertid følger reglene om kontinuitet. Dette innebærer at dersom du har overtatt et alminnelig gårdsbruk ved arv eller gave etter 1. januar 2014, kan du legge arvelaters/givers eiertid til din egen.

For eksempel: Du arver et gårdsbruk etter din mor. Din mor har bodd der i syv år. Etter at du har bodd der i tre år, har dere til sammen oppfylt vilkåret om eiertid i 10 år. Du kan da selge eiendommen skattefritt dersom de øvrige vilkårene er oppfylt.

Må kjøperen være i slekt med selgeren?

Det er et vilkår at kjøperen må være i slekt med selgeren for å oppnå skattefritak.

Regelen følger arvelovens bestemmelser om slektskap. Dersom du er arveberettiget etter arveloven, vil du regnes som i slekt med selgeren etter denne bestemmelsen.

Kjøperen må være i selgerens eller selgerens ektefelles slekt i opp eller nedstigende linje (barn, barnebarn og så videre, foreldre, besteforeldre og så videre), i første sidelinje (søsken, søskens barn og så videre) og i annen sidelinje så nære som søskenbarn. Barn av søskenbarn oppnår dermed ikke skattefritak.

Det er viktig å merke seg at dette vilkåret innebærer at et gårdsbruk ikke kan selges skattefritt til samboer, samboers særkullsbarn eller svigersønn/svigerdatter.

Hvor stort kan vederlaget være?

Vederlaget kan ikke overstige tre fjerdedeler av antatt salgsverdi.

Antatt salgsverdi vil være markedsverdien ved salg til utenforstående. Det er ikke et vilkår at vederlaget reduseres med et åsetesfradrag. Reduksjonen fra antatt salgsverdi kan også være gave eller forskudd på arv.

Hva som er markedsverdien på salgstidspunktet kan man måtte dokumentere overfor skattekontoret. Det bør derfor avholdes en uavhengig takst i tilknytning til salget.

Kan våningshuset likevel selges skattefritt?

Dersom du ikke oppfyller vilkårene for skattefritt salg av gårdsbruk, kan, dersom visse vilkår er oppfylt, likevel våningshuset på gården med naturlig arrondert tomt selges skattefritt. Våningshuset på gården følger reglene om salg av bolig, hvor det er andre vilkår som stilles for skattefrihet.

Hvis du selger et gårdsbruk med skattepliktig gevinst hvor våningshuset kan selges skattefritt, må du fordele salgssummen mellom våningshuset og gårdsbruket for øvrig. Dette kan for eksempel gjøres ved hjelp av en takst.

Er gevinst ved salg av tomt fra gårdsbruk skattepliktig?

Dersom du skiller ut en tomt fra et gårdsbruk, vil gevinsten ved salget være skattepliktig, mens et tap vil være fradragsberettiget.

Bindende forhåndsuttalelse

Hvis du er usikker på om ditt gårdsbruk kan selges uten skatteplikt, kan du be skattekontoret om en bindende forhåndsuttalelse.

I en bindende forhåndsuttalelse vil skattemyndighetene gi en uttalelse om hvordan de vil behandle en fremtidig disposisjon.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

Skatt ved salg av fast eiendom er et prioritert kontrollområde for skattemyndighetene. Ved planlegging kan man gjennomføre salg av gårdsbruk fra en generasjon til en annen uten gevinstbeskatning.. Det er derfor alltid lurt å kontakte en advokat før du selger gårdsbruk eller annen fast eiendom.

Vi i Codex Advokat har advokater med lang og betydelig erfaring med reglene om skatt ved salg av gårdsbruk og våningshus.

  • Ønsker du å selge en gårdseiendom og er usikker på om du må betale skatt? Vi har erfaring med å gi råd og veiledning. Vi gir også råd om hvordan du bør gå frem for å få forutsigbarhet om skatteplikt og eventuelt også beregne skattens størrelse.
  • Dersom du ønsker en bindende forhåndsuttalelse, kan vi bistå med å utarbeide en anmodning om bindende forhåndsuttalelse
  • Har du solgt en gårdseiendom og er usikker på om gevinsten er skattepliktig? Vi gir råd og kan også bistå med å redegjøre for saken til skattemyndighetene slik at du unngår å måtte betale skatt og/eller tilleggsskatt.

Har du spørsmål knyttet til skatt ved salg av gårdsbruk? Snakk med oss.

Per Bernhard Wright

Advokat og partner

Personskatt

Gry Helgerud

Advokat og assosiert partner

Personskatt