Hjem
icon

Tips til skattemeldingen 2022 (2023)

Mann som sitter ved bordet og leser papirer

I skattemeldingen din får du en utfylt oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld. Selv om skattemeldingen er forhåndsutfylt av skatteetaten, har du likevel et ansvar for å gjennomgå skattemeldingen selv. Denne artikkelen gir deg gode tips til hva du må huske på ved gjennomgang av skattemeldingen.

Viktige forhold du trenger å vite om, og tips til skattemeldingen:

Hva er skattemeldingen (selvangivelsen)?

Tidligere ble skattemeldingen kalt for selvangivelsen. Alle personer som er bosatt i Norge, jobber i Norge eller har fast eiendom får en skattemelding årlig.

Hver skattemelding du mottar gjelder for året før, det vil si at skattemeldingen for 2023 gjelder inntektsåret 2022.

Skatteetaten har fylt ut din skattemelding ved hjelp av opplysninger fra arbeidsgiver, bank og lignende. I enkelte tilfeller kan disse opplysningene være feil, og derfor er det viktig at du selv gjennomgår skattemeldingen din for å kontrollere opplysningene. Du har en streng opplysningsplikt.

Hvis du oppdager feil eller mangler i skattemeldingen etter du har innlevert den, kan du enkelt endre opplysninger så langt som tre år tilbake i tid.

Hva skjer ved et skatteoppgjør?

I skatteoppgjøret får du se en beregning av skatten du skal betale.

Du vil også få en oversikt som viser om du har betalt for mye eller for lite skatt det siste året. Hvis du har innbetalt for mye skatt, får du skatt til gode som tilbakebetales til deg. Hvis du har betalt for lite skatt det siste året, får du restskatt, og du må innbetale det du skylder.

Når sendes skattemeldingen ut?

Skattemeldingene sendes ut fortløpende fra 14.3.2023, og alle skal ha mottatt skattemeldingen sin innen 4.4.2023.

Dagen du mottar skattemeldingen får du beskjed fra Skatteetaten på SMS eller epost.

I år vil også næringsdrivende motta den nye skattemeldingen.

Når skal du levere skattemeldingen?

Skattemeldingen skal leveres innen 30. april for lønnstakere og pensjonister.

For næringsdrivende skal skattemeldingen leveres innen 31. mai.

Kan jeg søke om utsettelse av skattemeldingsfristen?

Ja, du kan søke om utsettelse hvis du ikke rekker å innlevere innen 30. april / 31. mai. Dette gjør du ved å sende inn en søknad i Altinn.

For å søke bruker du et skjema som ligger i Altinn. Det finnes to skjemaer, ett for lønnstakere og pensjonister (RF-1115), og ett for næringsdrivende (RF-1114). I søknaden skal du forklare hvorfor du ikke rekker å innlevere innen overordnet frist.

Hva må du huske på ved formueskatt?

Hvis du har eiendeler eller gjeld som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, må du legge inn opplysningene selv.

Bunnfradrag

Dersom dine verdier overstiger 1 700 000, - kroner, må du betale formueskatt.

Summen kalles for bunnfradrag. Bunnfradraget justeres hvert år.

Skattesatsen på formueskatt er 0,7 % til kommunen og 0,25 % til staten for formue fra 1 700 001 kroner- 20 000000 kroner. Ved formue på 20 000 001 kroner og over vil skattesatsen til staten være 0,4%. Til sammen må du dermed skatte 0,95 % ved formuer som er mellom 1 700 001 kroner og 20 000 000 kroner.


Eiendeler i beregningsgrunnlaget for formueskatt

I beregningsgrunnlaget for formueskatt inngår blant annet:

 • Fast eiendom (boliger og næringseiendom)
 • Bankinnskudd
 • Aksjer og fond

Hvis du tar opp private lån må du opplyse om dette i skattemeldingen selv, da dette ikke blir gjort automatisk av Skatteetaten. Dette gjelder også dersom du har eiendeler i utlandet som ikke fremgår i skattemeldingen.

Verdsettelsesrabatter

Noen eiendeler har verdsettingsrabatter. Dette vil si at eiendelenes fulle verdi rabatteres ved fastsetting av formue. Da vil grunnlaget for formueskatt bli redusert og formuesskatten kan bli noe lavere. Dette blir automatisk justert i skattemeldingen. Det vil uansett være viktig at du kontrollerer skatteoppgjøret, i tilfellet verdsettingsrabatten er beregnet feil.

Du kan blant annet få verdsettelsesrabatter på primærboliger, sekundærboliger og aksjer.

Primærbolig er boligen du faktisk bor i. Primærboligen har den beste verdsettelsesrabatten på hele 75 % av boligens verdi, men likevel bare 50 % for delen av beregnet eller dokumentert omsetningsverdi over 10 000 000 kroner. Formuesverdien settes altså i utgangspunktet til 25 % av boligverdien.

Sekundærbolig kan blant annet være fritidseiendom (hytte) eller næringseiendom. Formuesverdien på sekundærboliger har i 2022 5 % i verdsettingsrabatt.


Aksjer blir verdsatt til 75 % av estimert salgsverdi.

Hva må du huske på ved skatt av inntekt?

Vanligvis er opplysninger om lønn, renteinntekter og utbytte forhåndsutfylt av Skatteetaten. Men hvis du har hatt andre inntekter enn det som står i skattemeldingen, må du selv opplyse om dette.

Inntekt på utleie av bolig

Hvis du er leier ut bolig, hytte eller annen eiendom må du sørge for at leieinntektene står oppført i skattemeldingen.

Her er det også viktig å være klar over at det er ulike regler for utleie. Vi har dyktige advokater som kan hjelpe deg med dette.

Utleie av bolig gjennom AirBnB vil normalt ikke være skattefritt.

Inntekter på salg av eiendom

Selger du bolig, fritidseiendom eller annen fast eiendom må du opplyse om dette i skattemeldingen. I noen tilfeller er gevinsten på salget skattefritt, hvis vilkårene for det er oppfylt. Du må gi opplysninger om salget i skattemeldingen.

Inntekter på kryptovaluta og NTF

Ved kjøp og salg av Bitcoin eller annen kryptovaluta må du sørge for å opplyse om dette i skattemeldingen. All formue og inntekt skal du opplyse om. Inntekter ved trading og mining er skattepliktig.

Inntekter på tilfeldige gevinster

Pokerspill, Lotto, sportsbetting, oddsspill og andre lignende spill er svært populære. Skatteloven har regler om når gevinster er tilfeldige og skattefrie, og når de er skattepliktige.

Inntekter fra aksjer og fond

Du må skatte av aksjeutbytter og gevinster.

Normalt sett blir utbytter og gevinster automatisk ført opp i skattemeldingen din.

Har du mottatt utbytte eller gevinst som ikke er forhåndsutfylt, må du passe på å opplyse riktig tidspunkt for utdeling/realisasjon. Dette som følge av at faktortallet for oppjustering av gevinst/tap og utbytte på aksjer ble endret 6. oktober 2022.

• Faktortallet fra 1. januar til 5. oktober for inntektsåret 2022 er 1,60.
• Faktortallet fra 6. oktober til 31. desember for inntektsåret 2022 er 1,72.

Justeringen av faktortallet innebærer at skattleggingen av aksjeinntekter økte fra 35,20 prosent til 37,84 prosent fra og med 6. oktober 2022.

For utbytte, gevinst og tap som er forhåndsutfylt foretar skatteetatens systemer oppjusteringen automatisk, og vises i foreløpig skatteberegning eventuelt skatteoppgjør.

Er ikke beløpene forhåndsutfylt må du passe på å innrapportere beløpene på korrekt dato for å sikre at det blir riktig oppjusteringsfaktor. Vi anbefaler at du dobbeltsjekker at dette har blitt korrekt i skatteoppgjøret.

Utbytte og gevinst/tap på aksjer skal føres opp i skattemeldingen før oppjusteringen. Du skal altså føre opp den faktiske gevinsten, tapet og utbyttet.

Ved verdistigning på aksjer blir du skattepliktig først når du selger aksjene.

Hvis du mottar aksjer i gave eller gjennom arv utløser ikke dette en skatteplikt.

skattemeldingen2
Normalt sett blir utbytter og gevinster automatisk ført opp i skattemeldingen din.

Har du inntekt eller formue i utlandet?

Skattemyndighetene krever at du gir opplysninger om all inntekt og formue i utlandet i skattemeldingen.

Dette inkluderer blant annet bankinnskudd, aksjer, andel i verdipapirfond, fast eiendom, pensjon, lønn og leieinntekter..

Skatteetaten får opplysninger fra utenlandske skattemyndigheter og banker, men opplysningene blir ikke automatisk utfylt i skattemeldingen.

Du må derfor selv innhente opplysningene fra banker, finansinstitusjoner mv., og føre beløpene inn i skattemeldingen.

Merk: Nyhet om CRS!

Opplysninger som skattemyndighetene mottar fra utlandet, omtales også som CRS (Common Reporting Standard). Skatteetaten kan legge inn en merknad om slike opplysninger i den forhåndsutfylte skattemeldingen. I merknaden vil det normalt fremgå kontonummer og navnet på den utenlandske banken eller finansinstitusjonen.

Hvis du har uoppgitte inntekter eller formue i utlandet, og skattemyndighetene finner ut dette, kan du få en tilleggsskatt eller straff. Hvis du har inntekter og formue fra utlandet du ikke har rapportert, kan du søke om frivillig retting eller foreta egenretting.. På den måten kan du unngå tilleggsskatt.

I noen tilfeller kan du også få skattenedsettelse etter ettårsregelen på lønnsinntekter fra utlandet. Inntekt og formue kan også være unntatt fra skatteplikt etter skatteavtale mellom Norge og det aktuelle landet.

Har du flyttet til eller bor du i utlandet og har inntekt eller formue i Norge?

Selv om du har flyttet til utlandet (emigrert) eller bor i utlandet, kan du ha opplysningsplikt og være skattepliktig til Norge. Dette gjelder uansett om du betaler skatt i bostedslandet.

Som utgangspunkt må du betale skatt til Norge av for eksempel (NB: listen er ikke uttømmende);

 • Formue og inntekt fra fast eiendom i Norge.
 • Lønn for arbeid utført i Norge.
 • Styrehonorar og utbytte fra selskap som er hjemmehørende i Norge.
 • Pensjon, uføreytelser fra folketrygden.

Du må sikre at det enten er trukket kildeskatt eller så kan du ha plikt til å levere skattemelding. Du må selv passe på at opplysningene stemmer og eventuelt gi tilleggsopplysninger om du er i tvil om en formue eller inntekt er skattepliktig.

Har du utført lønnsarbeid fra «hjemmekontor» i Norge, kan du for eksempel bli skattepliktig til Norge. Dette gjelder selv om du har betalt skatt i bostedslandet.

Har du mottatt forhåndsutfylt skattemelding, vil for eksempel opplysninger om fast eiendom, bankinnskudd og renteinntekter fra norske banker være forhåndsutfylt. Er du skattemessig emigrert fra Norge, skal du for eksempel ikke betale formuesskatt av bankinnskudd innestående i norsk bank. Skatteavtalen mellom Norge og bostedslandet ditt kan begrense skatteplikten til Norge.

Vi anbefaler at du holder løpende oversikt over hvor mange dager du arbeider og eventuelt oppholder deg i Norge for å være sikker på at du overholder opplysningsplikten og skatteplikten i Norge.

Reglene er kompliserte og det kan være vanskelig å finne frem til de riktige poster og kort i skattemeldingen som skal fylles ut. Det kan derfor være nyttig å sende inn tilleggsopplysninger i et vedlegg til skattemeldingen.

Skatteavtaler

Norge har inngått skatteavtaler med mange land. Skatteavtalen legger føringer for hvordan inntekt og formue skal beskattes Dette gjelder både om du er bosatt i Norge og har formue og/eller inntekt i utlandet eller om du er bosatt i utlandet og har formue og/eller inntekt i Norge.

Blant annet kan det i noen tilfeller være at formue kun skal beskattes i landet formuen befinner seg kommer fra.

Vi kan bistå deg med en vurdering av om din inntekt og formue skal beskattes i Norge eller ikke.

Skattesatser for skattemeldingen 2022

Her viser vi deg noen av de viktigste skattesatsene for 2022. En full oversikt finnes på Regjeringens hjemmesider.

Trinn 1

Innslagspunkt

Sats

2022

190 350kr

1,7 %

Trinn 2

Innslagspunkt

Sats

267 900 kr

4,0 %

Trinn 3

Innslagspunkt

Sats

643 800 kr

13,4 %

Trinn 4

Innslagspunkt

Sats

969 200 kr

16%

Er du dagpendler? Husk at reisefradraget har økt betydelig

Regjeringen har økt reisefradraget betydelig. I 2021 var det to satser for reisefradrag: 1,56 kroner per kilometer under 50 000 kilometer og 0,76 kroner per kilometer for over 50 000 km. Dette er nå erstattet med én, felles høyere sats på 1,65 kroner per kilometer.

Mange av postene i skattemeldingen er forhåndsutfylt, men dette gjelder ikke for reisefradrag. Dersom reisefradrag er aktuelt for deg, må du huske å fylle det ut slik at du nyter godt av det økte fradraget når skatteoppgjøret kommer.

Hva skjer hvis jeg utelater informasjon eller ikke sender inn skattemeldingen?

Du har en opplysningsplikt og et ansvar for å gi opplysninger i skattemeldingen din. Ved mangelfulle eller gale opplysninger kan skattemyndighetene endre skatten din.. Dette innebærer at skattemyndighetene fastsetter skattepliktige inntekter og formue ved skjønn samt at du kan risikere tilleggsskatt.

Hvis Skatteetaten påstår du har utelatt opplysninger for din egen fordel, kan skatteetaten økt tilleggsskatten på 20 %, 40 % eller 60 %.

Du kan også risikere å bli politianmeldt og få straff.

Hvis du er usikker på hva du må opplyse om i skattemeldingen, anbefaler vi at du gir utfyllende beskrivelser til skattemyndighetene i et vedlegg eller et brev. Vi kan også bistå deg hvis du trenger hjelp med skattemeldingen din.

Skal du levere skattemelding for personlig næringsdrivende og unnlater å sende inn opplysningene kan du bli ilagt tvangsmulkt.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

 • Du får bistand i spørsmål knyttet til skattemeldingen.
 • Du får juridisk rådgivning.
 • Vi har spesialister på skatt og tilleggsskatt.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Per

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om skatt.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vår skatterettsavdeling består av 5 dyktige advokater med bred erfaring innenfor skatterettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg både med skatt for selskap og skatt for privatpersoner.

Har du spørsmål knyttet til skattemeldingen? Snakk med oss.


Per Bernhard Wright

Advokat og partner

Personskatt

Gry Helgerud

Advokat og assosiert partner

Personskatt