Hjem

Fått tvangsmulkt? Dette bør du vite.

Av: Codex Advokat

Virksomheter som har plikt til å gi opplysninger til skatteetaten kan bli ilagt tvangsmulkt om opplysningene ikke gis. Dette gjelder uavhengig om virksomheten har plikt til å gi opplysninger om egne forhold eller opplysninger om andre (tredjepartsopplysninger).

Tvangsmulkt

Hvem kan få tvangsmulkt?

Virksomheter (også personlig næringsdrivende) som har plikt til å gi opplysninger til skatteetaten kan bli ilagt tvangsmulkt om opplysningene ikke gis. Dette gjelder uavhengig om virksomheten har plikt til å gi opplysninger om egne forhold eller opplysninger om andre (tredjepartsopplysninger).

Personer som skal levere skattemelding for lønnstakere og pensjonister, kan vanligvis ikke ilegges tvangsmulkt.

Hvorfor blir virksomheten ilagt tvangsmulkt?

Personlig næringsdrivende eller aksjeselskap kan typisk bli ilagt tvangsmulkt om de ikke leverer skattemeldingen eller skjemaer. Virksomheten kan også bli ilagt tvangsmulkt hvis de ikke retter seg etter bokføringspålegg, ikke etterlever reglene om OTP (offentlig tjenestepensjon) eller hvis det ikke sendes opplysninger som skattekontoret har etterspurt under kontroll.

Hvordan er saksbehandlingen – blir det sendt varsel om tvangsmulkt?

Skatteetaten sender ut varsel og betinget vedtak til de som ikke leverer opplysninger innen fristen. Varselet og det betingede vedtaket kommer i samme brev. Hvis du ikke leverer opplysningene innen den fristen som står i brevet, vil du vedtaket automatisk tre i kraft – og du blir ilagt en daglig mulkt.

Hvor stort beløp er tvangsmulkten på?

Størrelsen på tvangsmulkten varierer ut fra hvilke opplysninger som ikke er sendt inn. Ved manglende innsendelse av skattemeldingen for skatt eller merverdiavgift er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr som betyr at maksbeløpet i 2021 er 59 950 kroner.

Er det mulig å klage slik at tvangsmulkten reduseres eller bortfaller?

Det er mulig å klage på tvangsmulkten, og den kan reduseres eller falle bort om det for eksempel er særlige grunner. Vurderingen av særlige grunner er en helhetsvurdering. Det betyr at skatteetaten for eksempel kan redusere eller frafalle tvangsmulkten dersom virksomheten

  • har lang historikk på at opplysninger/meldinger er levert i tide, at forfalt skatt er betalt og manglende levering skyldes sykdom eventuelt en glipp
  • kan dokumentere at det er/har vært tekniske problemer med Altinn
  • nettopp har startet opp virksomheten og at det er uerfarenhet som er årsaken til feilen
  • skatteetatens saksbehandler har gitt feil informasjon i lengre tid og ved flere tilfeller. Du bør i så fall sikre dokumentasjon for at du har vært i kontakt med skattekontoret. Skattekontoret har i enkelte tilfeller logg over slik kontakt som du kan be om å få kopi av.

Følgende årsaker vil bare unntaksvis innebære at tvangsmulkten reduseres eller bortfaller;

  • regnskapsfører har ikke levert opplysningene, selv om det var avtalt. Virksomheten har plikt til å sørge for levering, og må i ytterste konsekvens vurdere om de må bytte regnskapsfører. Hvis derimot årsaken er at det har vært umulig for regnskapsfører å levere opplysninger, så kan det være grunnlag for at tvangsmulkten reduseres eller bortfaller
  • virksomheten har ikke mottatt varsel og betinget vedtak. Unntak kan tenkes hvis det har vært umulig for virksomheten å melde fra om adresseendring.
  • virksomheten har ikke kunnskap om regelverket eller regnskapsprogrammer. Virksomheten har plikt til å sette seg inn i regelverket og sørge for riktig rapportering. Men se ovenfor unntak om årsaken skyldes uerfarenhet, da kan det ha betydning for eksempel hvis regelverket er komplisert.

Codex Advokat kan hjelpe deg om du har spørsmål om tvangsmulkt eller du ønsker hjelp til å klage.

Har du spørsmål knyttet til tvangsmulkt? Snakk med oss.

Per Bernhard Wright

Advokat og partner

Personskatt

Gry Helgerud

Advokat og assosiert partner

Personskatt

Del