Hjem
icon

Styreansvar sameie – Hva bør jeg passe på som styremedlem i boligsameier og borettslag?

En hund sitter i en trillebår. Foto

Som styremedlem i et boligsameie eller borettslag har du en rekke oppgaver. Styret har vide fullmakter og skal sørge for den daglige driften av sameiet eller borrettslaget. Ivaretas ikke oppgavene på en forsvarlig måte kan du som styremedlem bli erstatningsansvarlig.

Dette får du vite om styreansvaret i sameier:

Hva er vilkårene for å bli erstatningsansvarlig som styremedlem?

Styreansvar innebærer at du kan bli erstatningsansvarlig dersom du ved forsett eller ved uaktsomhet påfører noen et økonomisk tap under utførsel av ditt verv som styremedlem. For at et styremedlem skal bli erstatningsansvarlig må det foreligge et ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og økonomisk tap.

Det relevante spørsmålet er normalt om styremedlemmet kunne eller burde handlet annerledes, og om det er en sammenheng mellom styremedlemmet sin uaktsomhet og det anførte økonomiske tapet.

Hva er styret sine oppgaver?

Styret skal sørge for den daglige driften og nødvendig vedlikehold av sameiet eller borrettslaget.

Det betyr at det er styret som har ansvar for å kreve inn fellesutgifter fra beboerne, betale sameiet sine regninger, føre regnskap, iverksette nødvendig vedlikehold og ha kontakt med myndighetene ved behov.

Dersom et styremedlem ikke ivaretar sine oppgaver etter lov, vedtekter eller retningslinjer vil styresansvar ofte kunne inntre. Som styremedlem er det derfor viktig at du sørger for at styret ivaretar sine oppgaver på en forsvarlig måte.

Sørg for at styret ikke går utover sine fullmakter

Som styremedlem må du passe på at styret ikke går utover sine fullmakter.

Styret skal sørge for forvaltningen av sameiets felles anliggende og det betyr at styret skal gjennomføre vedtak som er besluttet på sameiermøtet. Har sameiermøte besluttet at det ikke skal bygges terrasser så kan ikke styret sette i gang med å bygge terrasser.

Styret kan uten beslutning på sameiermøte vedta og igangsette alt vanlig vedlikehold, uansett kostand.

Er taket ødelagt så kan styret vedta nødvendig vedlikehold av taket.

Som styremedlem må man være bevisst på hva som er nødvendig vedlikehold og hva som er arbeid som går ut på å heve standarden ved nyanskaffelser og utbygning. Dersom for eksempel garasjene til sameiet er for små for dagens biler så kan ikke styret vedta at garasjene skal bygges ut.

Styreansvar kan oppstå dersom styret igangsetter arbeid som ikke kan anses som vanlig vedlikehold.

Sørg for at det kalles inn til styremøter jevnlig

I utgangspunktet er det styreleder som kaller inn til styremøter når det er behov. Det finnes ingen lovregler som sier hvor mange styremøter det skal være i løpet av ett år, men det kan være fastsatt i vedtektene.

Det må gjennomføres nok styremøter til at styret kan ivareta sine oppgaver og plikter på en forsvarlig måte.

Sørg for at det føres protokoll fra styremøtene

Det er krav om at det føres protokoll fra styremøtene.

Protokollen skal undertegnes av alle styremedlemmer som deltok på styremøte.

Det er ikke regulert i loven hvordan protokollen fra styremøtet skal føres, men sørg for at protokollen er så grundig at det ikke oppstår uenighet om hva som ble behandlet og hva som ble besluttet.

En styreprotokoll bør som regel inneholde opplysninger om følgende:

  • Hvem som deltok i styremøte.
  • Hvem som var møteleder.
  • Tid og sted for møte.
  • En beskrivelse av hvilke saker som ble behandlet og vedtak som ble truffet.
  • Er det uenighet om et vedtak så bør det stå i rapporten hvem som stemte mot vedtaket.

Sørg for at styret er vedtaksført før vedtak treffes

Som styremedlem i et boligsameie eller borettslag er det viktig at du passer på at det ikke treffes vedtak dersom styret ikke er vedtaksført.

For at styret skal være vedtaksført må mer enn halvparten av alle styremedlemmer være til stede.

Består styret av 6 medlemmer så må minst 4 av disse møte for at styret er vedtaksført.

Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene, men likevel slik at mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene må stemme for.

Består styret av seks medlemmer, men bare fire medlemmer møter så må minst tre stemme for et vedtak for at det skal være gyldig.

Ved stemmelikhet på et vedtak så er det styreleder sin stemme som er avgjørende.

Hvem kan bli erstatningsansvarlige?

Styreansvaret er et personlig ansvar for det enkelte styremedlem. Det er ikke styret som organ som blir erstatningsansvarlig. Flere styremedlemmer kan bli ansvarlig for samme økonomiske tap, og de hefter da solidarisk for kravet.

Kan man tegne forsikring for styreansvar?

De fleste forsikringsselskap tilbyr styreansvarsforsikring og vi anbefaler at styret alltid vurderer om styreansvarsforsikring bør tegnes.

Styreansvarsforsikring vil kunne oppleves som en trygghet for styremedlemmene.