Hjem
icon

Mindretalls­vern i eierseksjons­sameier

En hund sitter i en flytteeske.

Det finnes en begrensning i beslutningsmyndigheten til et sameie. Denne begrensningen kalles for mindretallsvernet. Dersom noen som representerer sameiet skal ta en avgjørelse på vegne av sameiet, for eksempel sameiets styre eller forretningsfører, kan de ikke treffe en beslutning som gir visse sameiere en urimelig fordel på bekostning av én eller flere øvrige sameiere.

Dette får du vite om mindretallsvern i eierseksjonssameier:

Hva er hensikten til mindretallsvernet?

Hensikten bak mindretallsvernet er å forhindre diskriminering. Mindretallsvernet forhindrer at noen som representerer sameiet, slik som sameiets styre, for eksempel kan bestemme at en annen sameier må tre ut av sameiet på bakgrunn av vedkommendes seksuelle legning, kjønn, etnisitet, religiøse tilknytning eller lignende.

Mindretallsvernet gjelder uavhengig av om en avgjørelse har fått simpelt flertall (mer enn 50 % av stemmene) eller kvalifisert flertall (mer enn ⅔ av stemmene).

Hva er reglene for avgjørelser på grunnlag av sameiets vedtekter?

Dersom en avgjørelse er truffet på bakgrunn av bestemmelser i sameiets vedtekter, vil mindretallsvernet fortsatt gjelde. Dette betyr imidlertid ikke at det ikke kan forekomme forskjellsbehandling i sameiets vedtekter. For eksempel kan det være vedtatt at alle skal betale en lik andel av fellesutgiftene, uavhengig av størrelsen på seksjonene deres. For at mindretallsvernet skal gjelde, må det foreligge en urimelig forskjellsbehandling. Forskjellsbehandling er for øvrig også lovlig dersom det foreligger en saklig begrunnelse for forskjellsbehandlingen.

Hvis du kjøper en bolig i et eierseksjonssameie hvor det er en forskjellsbehandling i vedtektene, og denne forskjellsbehandlingen er tinglyst eller på andre måter blir gjort kjent for deg, vil denne bestemmelsen bli ansett som akseptert når du kjøper boligen. Du vil da i ettertid ikke ha mulighet til å påberope deg mindretallsvern i forbindelse med den aktuelle bestemmelsen.

Likhetsprinsippet og vern mot majoritetsmisbruk

Prinsippene om mindretallsvern kalles noen ganger for likhetsprinsippet, eller vern mot majoritetsmisbruk. Mindretallsvernet handler altså om både et forbud mot usaklig forskjellsbehandling, og et forbud mot at majoriteten skal misbruke sin makt.

Mindretallsvernet må brukes strengt i eierseksjonsordninger. Bærebjelken i en slik ordning er at hver enkelt sameier i størst mulig grad skal ha samme frihet over boligen sin som en eier av enebolig. Dette innebærer at du skal ha mulighet til å motsette seg bestemmelser som du ikke ønsker, selv om flertallet av naboene er positivt innstilt til bestemmelsen.

Har du spørsmål knyttet til mindretallsvern i eierseksjonssameier? Snakk med oss.