Hjem
icon

Oppløsning av eiendoms­sameie

Mor sitter foran datamaskin med et barn på fanget.

Mange eiendommer eies av to eller flere personer sammen. Den vanligste situasjonen er at for eksempel ektefeller eller samboere kjøper en eiendom sammen, og dermed blir sameiere. Det er heller ikke uvanlig at søsken arver en eiendom sammen. Dessverre er det ofte slik at man ikke tenker gjennom eierskapet på forhånd, og et sameierforhold kan gå surt. En aktuell problemstilling er da hvordan en sameier kan komme seg ut av sameiet uten å lide et økonomisk tap.

Dette får du vite om oppløsning av eiendomssameie:

Hva er sameie?

Et sameie er at to eller flere personer eier noe sammen. Ved eiendomssameie er det en eiendom som blir eid av to eller flere personer. Hver sameier vil da eie en ideell andel av eiendommen. Sameier reguleres av sameieloven, og er også kjent som ordinært sameie, ideelt sameie og tingsrettslig sameie.

Sameier eller eierseksjonssameier?

Ordinære sameier må ikke forveksles med eierseksjonssameier.

En oppløsning av sameie betyr at sameieforholdet bringes til opphør. Slik oppløsning kan skje frivillig eller gjennom tvang.
Rollen til advokaten er å veilede og bistå deg med selve prosessen, slik at du kan være trygg på at alt blir gjort riktig og at du oppnår best mulig resultat.

Ved eierseksjonssameier er en eiendom delt inn i ulike seksjoner, og hver seksjonseier eier en ideell andel av eiendommen, i tillegg til at de har en varig og eksklusiv bruksrett til en nærmere bestemt del av eiendommen. For slike sameier gjelder en helt egen lov, nemlig eierseksjonsloven.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater bistår deg med å få avklart om det foreligger et sameie eller et eierseksjonssameie, og gir deg veiledning om hva dine rettigheter og muligheter er.

Oppløsning av sameiet

Man skiller mellom såkalt frivillig oppløsning av et sameie, og tvangssalg av eiendommen.

Slik hjelper vi deg:
Dersom du ønsker å selge din ideelle andel, eller ønsker å få sameiet oppløst, vil våre advokater veilede deg gjennom hele prosessen.

Frivillig oppløsning

Som sameier kan du fritt selge din ideelle andel av eiendommen. Det er imidlertid ikke alltid like lett å få en akseptabel pris for denne ideelle andelen, ettersom det virker prisdempende å skulle kjøpe en fritidseiendom som må deles med ukjente mennesker. Ved et salg foreligger det også en opplysningsplikt om eventuelle uoverensstemmelser mellom de nåværende sameierne av eiendommen.

Det er derfor vanligere at en sameier som ønsker seg ut av sameiet kommer med en begjæring om oppløsning av sameiet. Vedkommende kan da bli løst ut av sameiet av de øvrige sameierne. Den største utfordringen med en slik løsning vil nok være å bli enige om en pris.

Tvangssalg

Dersom dere ikke blir enige om prisen, og det ikke er mulig å dele eiendommen rent fysisk, kan det være nødvendig med et tvangssalg av eiendommen. Eiendommen vil da selges på åpent marked, og salgssummen blir fordelt mellom sameierne, basert på hvor stor eierbrøk de ulike sameierne har. Kravet om oppløsning ved tvangssalg må fremsettes for tingretten.

Hvordan går du frem for å løse opp et sameie?

Dersom du ønsker å kreve et sameie oppløst, behøver du ikke å oppgi noen begrunnelse for det. De øvrige sameierne må imidlertid gis et varsel med rimelig frist.

Hva som regnes som en «rimelig frist» avhenger av situasjonen, og når begjæringen fremsettes. Dersom eiendommen er en sommerhytte og sameiet kreves oppløst rett før sommeren, må fristen nødvendigvis være lengre enn dersom begjæringen fremsettes på høsten.

Dersom sameierne har avtalt i en sameiekontrakt at sameiet ikke kan kreves oppløst, vil det ikke være mulig å oppløse sameiet, med mindre det gjøres en konkret vurdering og det kommer frem at denne oppløsningsbegrensningen er så urimelig at den må tilsidesettes.

Slik hjelper vi deg:
Vår advokater vil bistå deg med å utarbeide et varsel slik at du er trygg på at alle formelle krav til innhold er oppfylt. Her vil du få bistand med dialogen og forhandlinger med de andre sameierne.

Hvem har forkjøpsrett ved et tvangssalg?

Ved et tvangssalg har samtlige sameiere forkjøpsrett til eiendommen. Dette innebærer at de kan tre inn i det høyeste budet som oppnås på markedet. At det fremsettes et krav om oppløsning trenger derfor ikke nødvendigvis å føre til at en uforstående kjøper eiendommen.

Også den sameieren som krever oppløsningen av sameiet, har forkjøpsrett. Vedkommende kan altså kreve oppløsning for å kunne sikre seg eksklusiv bruk av eiendommen.

Dersom to sameiere legger inn like høye bud, og de ikke ønsker å fortsette som sameiere, vil det første budet som ble lagt inn ha fortrinnsrett.

Hva gjør vi for deg?

 • Vurdering av hvorvidt vilkårene for å kreve sameiet oppløst er oppfylt.
 • Utarbeidelse av varsel, forhandlinger og innsendelse av begjæring om oppløsning.
 • Overdragelse av sameierandeler.
 • Innhenting av relevante vedlegg.
 • Å foreta korrespondanse med sameierne, og tingretten etter at begjæring om tvangsoppløsning er sendt inn.
 • Den rettslige prosessen dersom sameierne mener at sameiet ikke kan oppløses.

Bli kjent med våre advokater

Elise - Sitat

Våre advokater

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Har du spørsmål knyttet til oppløsning av eiendomssameie? Snakk med oss.