Hjem

Vedlikeholds­plikt i eierseksjons­sameier

En eldre mann maler vinduskarmene på huset sitt.

Hver enkelt seksjonseier har en vedlikeholdsplikt for sin egen seksjon. Det betyr at du selv har ansvar for å holde seksjonen din forsvarlig ved like, slik at det ikke oppstår ulempe eller skade for de andre sameierne. Hver seksjon består av en hoveddel, samt eventuelle tilleggsdeler. Typiske tilleggsdeler er hage og boder. Ved vurdering av vedlikeholdsplikten må man skille mellom vedlikehold av de enkelte seksjonene, og vedlikehold av fellesareal.

Dette får du vite om vedlikeholdsplikten i eierseksjonssameier:

Hva innebærer vedlikeholdsplikt av egen seksjon?

Hver enkelt seksjon består av en hoveddel og eventuelle tilleggsarealer. Typiske tilleggsdeler er hage og boder. Du har selv ansvar for å holde din egen seksjon forsvarlig vedlikeholdt, slik at det ikke medfører skade eller ulempe for de andre sameierne.

I utgangspunktet står du fritt til å selv bestemme hvordan du ønsker å utføre vedlikeholdsarbeidet på din egen seksjon. De øvrige sameierne er således uvedkommende, og de kan kun reagere dersom vedlikeholdet ditt ikke er å anse som forsvarlig, og det mangelfulle vedlikeholdet påfører de andre seksjonene eller fellesareal skader eller andre ulemper.

Dersom andre seksjoner eller fellesareal er påført skader som følge av manglende vedlikehold, kan den sameieren som har forsømt vedlikeholdsplikten bli holdt erstatningsansvarlig for skadene som har oppstått.

Hva innebærer vedlikeholdsplikt av fellesareal?

Fellesarealet er alt arealet i eierseksjonssameiet som ikke inngår som en del av de enkelte seksjonene. Ansvaret for vedlikehold av fellesareal hviler på alle sameierne i fellesskap. Vedtak om vedlikehold kan treffes med alminnelig flertall på årsmøter (mer enn 50 % flertall). Alternativt kan et vedlikeholdsvedtak bli truffet av styret eller forretningsfører, på nærmere vilkår. Sameierne kan godt utføre vedlikeholdsarbeidet som en dugnad, men det er ikke mulighet for å innføre en dugnadsplikt.

At vedlikeholdet er forsvarlig er en individuell rettighet for hver enkelt seksjonseier. Dette betyr at det ikke er mulig å avgjøre på et årsmøte at vedlikeholdsplikten skal forsømmes, selv om flertallet stemmer for dette.

Dersom dette likevel skjer, kan den eller de seksjonseierne som utfører det nødvendige vedlikeholdet søke regress hos de øvrige sameierne for den andelen av utgiftene som overstiger vedkommendes egen del. Utgiftene til vedlikehold av fellesareal er en felleskostnad, som i utgangspunktet skal deles etter sameiebrøken.

Hvor går grensen mellom private seksjoner og fellesareal?

Det kan fort oppstå diskusjoner om hvor grensene går mellom fellesareal og de enkelte seksjonene. Disse grensene vil fremgå av seksjoneringsbegjæringen. Normalt går disse grensene i vegger og etasjeskiller som avgrenser seksjonene.

Hver sameier plikter å vedlikeholde seksjonen innvendig, og fellesskapet plikter å vedlikeholde de øvrige bygningsdelene. Vedlikehold av for eksempel tak og drenering vil derfor hvile på fellesskapet, og ikke sameierne som eier seksjoner henholdsvis øverst og nederst i bygningen.

Har du spørsmål knyttet til vedlikeholdsplikt i eierseksjonssameier? Snakk med oss.

Les også