Hjem
icon

Vedlikehold av terrasser i eierseksjons­sameier

En mann som planlegger vedlikehold av terrasse.

Et spørsmål som ofte er gjenstand for uenighet er hvem som har ansvar for vedlikehold av terrasser, takterrasser og balkonger i et eierseksjonssameie.

Den som anses som vedlikeholdsansvarlig skal bære vedlikeholdskostnadene og sørge for at vedlikehold blir gjennomført. Videre kan den ansvarlige også ende opp med å bli erstatningsansvarlig ifm. følgeskader fra f.eks. lekkasje fra terrassen.

Viktige forhold du trenger å vite om vedlikehold av terrasser i eierseksjonssameier:

Hvem er ansvarlig for vedlikehold i eierseksjonssameier?

For å avgjøre om det er seksjonseier eller sameiet som er ansvarlig for vedlikehold av en terrasse, må det vurderes om terrassen er en del av bygningskroppen.

Bygningskroppen er en del av fellesarealet og derav sameiets ansvar. Dette betyr at dersom terrassen tilhører fellesarealet er hovedregelen etter eierseksjonsloven at kostnadene dekkes av sameiet.

MERK! Det skal bemerkes at et sameie kan vedta en annen kostnadsfordeling enn det som følger av loven. Det er derfor viktig å ta en gjennomgang av sameiets vedtekter.

Hvor går skille mellom terrasse og takterrasse?

Spørsmålet er hvor skillet mellom bygningskropp og bruksenhet går.

Vannlekkasje skyldes i mange tilfeller slitt, ødelagt eller dårlig membran. I rettspraksis har det vært vurdert om membran i gulvet på en takterrasse var å anse som en del av bygningskroppen eller om den tilhørte den enkelte bruksenheten.

Dersom membranen regnes som en del av en sameiers bruksenhet følger det av eierseksjonsloven at eieren må dekke kostnadene ved å reparere membranen. Men tilhører den fellesarealet er hovedregelen at kostandene skal dekkes av sameiet.

I rettspraksis har det vært uttalt at takterrasser inngår som en del av bygningskroppen, da terrassegulvet erstatter det gamle taket for leilighetene under. Membranen ble i nevnte sak regnet som en del av takfunksjonen og utgjorde en del av bygningskroppen. Sameiet var dermed ansvarlig for vedlikeholdet av membranen.

Den enkelte seksjonseier har likevel ansvar for det innvendige overflatevedlikhold. Dette kan bl.a. være rengjøring, maling, rengjøring av sluk og utskiftning av fliser.

Balkong

En balkong er normalt seksjonert som fellesareal eller tilleggsareal til seksjonen.

Uavhengig av om arealet er fellesareal eller tilleggsareal er det sikker rett at balkonger er en del av bygningskroppen og følgelig er konstruksjonen å anse som en del av fellesarealet. Hvilket betyr at sameiet har ansvar for vedlikehold av den.

Seksjonseier har likevel, som ved terrasser, et ansvar for innvendig overflatevedlikhold. Hvilket kan omfatte både rengjøring, maling, rengjøring av sluk m.m., samt utskirftning av fliser og utskriftning av tremmer.

Mens utbedring av påstøp over membran, utskitfning av membran, utbedring av den bærende konstruksjon, herunder armering og utskiftning av sluk vil være sameiets ansvar.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • I mange tilfeller kan det være vanskelig å trekke grensen for vedlikehold av fliser på gulv og utbedring av påstøp mellom fliser og membran. Våre advokater har lang erfaring med dette og kan bistå deg med vurderingen av hvor grensen går.
  • Ansvaret vil i mange tilfeller bero på konkrete avveininger for det enkelte tilfelle. Våre advokater kan bistå med å vurdere hvem som har ansvar for vedlikeholdet i din sak.

Har du spørsmål knyttet til vedlikehold av terrasser i eierseksjonssameier? Snakk med oss.