Hjem
icon

Finansiering av vedlikehold i eierseksjonssameier

To damer som maler en vegg.

Denne artikkelen forklarer alt du trenger å vite om finansiering av vedlikehold i eierseksjons­­­­­­sameier.

Viktige forhold du trenger å vite om finansiering av vedlikehold i eierseksjonssameier:

Kort om vedlikeholdsplikten i eierseksjonssameier

Ved vurdering av vedlikeholdsplikten i eierseksjonssameier må man skille mellom vedlikehold av fellesareal og den enkelte seksjon.

Den enkelte seksjonseier har en vedlikeholdsplikt for sin egen seksjon.

Dette betyr at seksjonseier må holde sin seksjons forsvarlig ved like på en måte så det ikke oppstår ulempe eller skade ovenfor andre seksjonseiere. Seksjonseiers vedlikeholdsplikt er beskrevet i eierseksjonsloven § 32.

Sameiet har vedlikeholdsplikt for fellesarealet, både utvendig og innvendig og felles konstruksjoner.

Alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter vedlikeholdsplikten til sameiet. Sameiets vedlikeholdsplikt er beskrevet i eierseksjonsloven § 33.

Det er viktig å bemerke seg at en annen vedlikeholdsfordeling kan fremgå av vedtektene til sameiet.

Fordeling av kostnader ved vedlikehold i eierseksjonssameier

Skal eierseksjonssameiet foreta større oppgraderinger er det vanlig at kostnadene dekkes gjennom et vedlikeholdsfond, lån som betales gjennom felleskostnader eller at den enkelte seksjonseier dekker kostnadene når de skulle komme.

Eierseksjonsloven legger opp til at felleskostnadene skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameierbrøken. I de fleste tilfeller er sameierbrøken fastsatt etter areal eller etter seksjonens verdi. Det følger av eierseksjonsloven § 30 at seksjonseierne kun hefter for sin sameiebrøk.

Felleskostnader skal dekke sameiets kostnader til strøm, forsikring, forretningsførsel, kommunale utgifter, eventuelle lån og vedlikehold av fellesareal.

Låneopptak i sameier

Ved større vedlikehold eller andre investeringer i eierseksjonssameier er det vanlig at det blir tatt opp lån i sameiet.

Låneopptak forutsetter at man ikke har oppsparte midler og lånet går til dekning for det som var tenkt.

Styret har i utgangspunktet myndighet til å gjennomføre nødvendig vedlikehold å ta opp lån. De kan også fordele utgiftene på seksjonseierne uten å legge en sak for årsmøte. Banken gis da adgang til å ta sikkerhet i sameiets felleskonto.

I et eierseksjonssameie eier hver enkelt beboer sin leilighet, den enkelte seksjon kan av denne grunn ikke pantsettes i forbindelse med låneopptak uten eier av seksjonen medvirker.

Vedlikeholdsfond i sameier

Et vedlikeholdsfond er oppsparing av økonomisk reserver for vedlikehold i eierseksjonssameier. For at det skal være anledning til å vedta at det skal spares opp til et vedlikeholdsfond, må dette vedtas på sameiermøtet.

Det er så opp til styret å fastsette beløp som skal spares til vedlikeholdsfondet, dette med mindre det ble vedtatt på sameiermøtet.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Har du spørsmål knyttet til finansiering av vedlikehold eller vedlikehold i eierseksjonssameier, men er usikker på hvordan du bør gå frem?
  • Vi i Codex Advokat har god erfaring med å gi råd og bistand i saker knyttet til spørsmål om eierseksjonssameier og vedlikehold.

Får jeg dekket advokatutgifter?

En tvist med styret eller lignende i et eierseksjonssameie vil normalt gi rett til rettshjelpsdekning etter innbo- eller hjemforsikringen din. Man vil da vanligvis ha krav på å få dekket 80 % av kostnadene til advokat.

I tillegg kommer en egenandel på 3000 eller 4000 kr. Forsikringen dekker også 80 % av utgiftene til en takstrapport, dette vis det er å anse som nødvendig.

Har du spørsmål knyttet til finansiering av vedlikehold i eierseksjonssameier? Snakk med oss.