Hjem
icon

Seksjonerings­begjæring

Smilende blond kvinne foran en PS-skjerm

Har du planer om å seksjonere en eiendom? Da må hjemmelshaver til eiendommen sende inn en seksjoneringsbegjæring til plan- og bygningsetaten i gjeldende kommune. En seksjoneringsbegjæring er en forespørsel til kommunen, om oppretting eller endring av eksisterende seksjoner.

Viktige faktorer du trenger å vite om seksjoneringsbegjæring:

Hva inneholder en seksjoneringsbegjæring?

Etter eierseksjonsloven § 7, skal en seksjoneringsbegjæring inneha viktig informasjon om:

 • Eiendommens betegnelse
 • Seksjonenes formål
 • Sameiebrøk for alle seksjoner
 • Vedtekter for sameiet

Det skal også legges ved en situasjonsplan og plantegninger over eiendommens etasjer, rom, kjeller og loft.

Plantegningene skal vise tydelig hvor alle bruksenhetenes grenser går, forslag til bruksnummer, bruken av hvert enkelt rom.

Det skal også legges ved en situasjonsplan over ubebygde deler av eiendommen.

I tillegg må det legges ved en egenerklæring som beviser at lovens krav for seksjonering er oppfylt.

I seksjoneringserklæringen skal det vedlegges en oversikt over alle leiere av bolig på eiendommen.

Kommunen kan kreve et gebyr. Gebyret kan imidlertid ikke overstige tre ganger rettsgebyret eller fem ganger rettsgebyret hvis det må holdes befaring. Gebyrets størrelse fastsettes med utgangspunkt i gjennomsnittlige kostnader med saksbehandlingen. Det skal i tillegg betales et gebyr for tinglysning.

Hvordan behandler kommunen seksjoneringsbegjæringen?

Kommunen kan i noen tilfeller nekte å gi tillatelse til seksjonering. Dette gjelder blant annet dersom:

 • Vilkårene i § 6 ikke er oppfylt (krav om enerett til hver bruksenhet)
 • Seksjoneringsbegjæringen ikke samsvarer med eierseksjonsloven § 7
 • Gebyret ikke er betalt innen fristen

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

 • Utarbeidelse av en seksjoneringsbegjæring
 • Gjennomgang av vilkår som må være oppfylt for å kunne seksjonere
 • Klage på vedtak
 • Spørsmål knyttet til seksjoneringsbegjæring
 • Juridisk rådgivning
 • Støtte i rettsak

Har du spørsmål knyttet til seksjoneringsbegjæring? Snakk med oss.