Hjem
icon

Fradeling av tomt

Tomt på fjellet.

Når du fradeler en tomt, innebærer dette at den nye tomten blir en helt frittstående eiendom uten tilknytning til den opprinnelige eiendommen. Fradeling er altså noe annet enn seksjonering, hvor det opprettes et eierseksjonssameie hvor de ulike eierne må forholde seg til eierseksjonsloven og de vedtekter som bestemmes i sameiet.

Dette får du vite om fradeling av tomt:

Fradeling vs. seksjonering - Hva er forskjellen?

Fradeling og seksjonering er de to vanligste metodene for å skille en ny eiendom ut fra en allerede eksisterende eiendom. Hvilken løsning som er best for deg, vil avhenge av ditt spesifikke tilfelle, av den konkrete eiendommen og hvilke krav og regler som gjelder for den aktuelle kommunen.

I enkelte tilfeller kan fradeling være vanskelig eller umulig å få til, ettersom enkelte krav kanskje ikke vil bli utfylt. Det vil da kunne lønne seg å benytte seg av seksjonering, ettersom seksjonering i utgangspunktet vil gi deg større frihet til å disponere det totale arealet slik du selv ønsker.

Søknadsprosess, dokumentasjonskrav og vilkår - Hvordan foregår fradeling av tomt?

Dersom du skal opprette en ny grunneiendom, må du søke om tillatelse fra kommunen. For at søknaden skal være komplett, krever den minst følgende dokumentasjon:

  • Eget søknadsskjema om fradelingen
  • Følgebrev som forklarer situasjonen
  • Nabovarsel
  • Reguleringskart med nye tomtegrenser tegnet inn
  • Tegninger, slik som et illustrert bebyggelsesforslag til ny bolig på tomten

Det kan også hende at kommunen krever ytterligere dokumentasjon.

Kommunen vil behandle søknaden, og utføre en oppmåling av tomtens grenser. De vil også gi den nye eiendommen et eget gårds- og bruksnummer. Den nye eiendommen vil deretter bli en helt egen enhet, som må registreres i matrikkelen, altså eiendomsregisteret.

Ettersom fradelingen må være i samsvar med kommunens reguleringsplan for området, vil kommunen også ta stilling til hvorvidt den nye eiendommen kan bebygges. Den fradelte eiendommen må ha samme formål som området er avsatt til i gjeldende planer, og eiendommens grenser må være i samsvar med plankartet for tomtegrensene i området.

Ved fradeling må ulike krav oppfylles, slik som for eksempel utearealer, parkeringsarealer, adkomstvei og krav til vann og avløp. Både den fradelte og den opprinnelige tomten må oppfylle disse kravene. Du kan altså ikke fradele fra en tomt dersom det medfører at denne tomten ikke lenger oppfyller kravene.

Det er mulig å søke om dispensasjon fra konkrete planbestemmelser, dersom det ikke er mulig å oppfylle alle planbestemmelsene.

Dersom du skal gjennomføre en fradeling av tomt, må du også sende ut et nabovarsel.

fradeling-av-tomt2
Dersom du skal fradele en tomt, må du sende ut nabovarsel.

Hvordan registrerer man ny eier?

Eierforholdene blir ikke automatisk oppdatert ved fradeling av tomt, og den opprinnelige eieren vil bli eier også av den nye tomten. Det er kun denne personen som kan endre eierforholdene. Dette gjøres ved å tinglyse et skjøte på den nye eieren av den nye eiendommen.

Gjelder heftelser også på den fradelte eiendommen?

Dersom den opprinnelige eiendommen har heftelser, vil disse heftelsene også være på den nye eiendommen. En heftelse kan være for eksempel utestående betalinger i forbindelse med eiendommen, slik som utestående boliglån, eller servitutter som begrenser eiendommen. Du må derfor begjære sletting av slike heftelser som ikke skal gjelde den nye eiendommen.

Hvordan foregår fradeling av tomt i LNF-område?

LNF-område er en forkortelse for landbruks-, natur- og friluftsområder. På slike områder vil det for eksempel ikke være tillatt å oppføre hytter eller boliger. Fradeling av tomt i et LNF-område er derfor ingen enkel oppgave, og avhenger i all hovedsak av kommunens administrasjon og deres reguleringsplaner.

Har du spørsmål knyttet til fradeling av tomt? Snakk med oss.