Hjem
icon

Naboen bygger på fellesareal

Tre røde hus og en stor felles gressplen.

Som hovedregel har alle seksjonseiere i et eierseksjonssameie lik rett til å bruke fellesarealene. Det betyr samtidig at hovedregelen er at ingen seksjonseier har rett til å ta seg til rette på fellesareal slik at det går ut over de andre. Dersom du opplever at en nabo tar seg til rette og for eksempel bygger på fellesareal slik at det er til ulempe for deg, er det viktig å finne ut om han/hun har lov til dette og om det er noe du kan gjøre med det.

Viktige forhold du trenger å vite når naboen bygger på fellesareal:

Nærmere om hovedregelen

Utgangspunktet i eierseksjonsloven er at alle seksjonseiere har lik rett til bruk av fellesarealene.

Med fellesareal menes alt som ikke er hoveddel eller tilleggsdel til en bruksenhet, og reglene som gjelder følger av eierseksjonsloven.

Der står det at eierseksjonssameiet kan regulere bruken av fellesareal i vedtektene, eller gjennom vedtak.

Hovedregelen er at bruken av fellesareal ikke skal deles etter eierbrøken.

For eksempel er det slik at seksjonseiere med små boligseksjoner har lik rett til å bruke eierseksjonssameiets parkeringsplasser og bakgård som de med store seksjoner.

I praksis må seksjonseieres rett til å bruke fellesarealet tilpasses hverandre, slik at arealet ikke overgår normal bruk eller annet som samsvarer med tiden og forholdene.

I dette ligger også at ingen kan bruke fellesarealet på en måte som påfører andre seksjonseiere skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte. Utgangspunktet er derfor at ingen kan ta seg til rette på areal som ikke eksklusivt tilhører den enkelte seksjonen.

Dette utgangspunktet er ikke uten unntak, og i noen tilfeller har en seksjonseier rett til eksklusiv bruk av fellesarealet.

Har seksjonseier rett til eksklusiv bruk av fellesareal?

Med kvalifisert flertall har eierseksjonssameiets årsmøte anledning til å vedtektsfeste at én eller flere seksjonseiere har enerett til å bruke bestemte deler av fellesarealet i opptil 30 år.

Med enerett menes at de delene av fellesarealet kan disponeres eksklusivt av vedkommende seksjonseier(e) på samme måte som om arealet skulle tilhørt deres bruksenhet(er). Videre kan vedtektene fastsette om eneretten skal reguleres i form av kostnadsfordeling eller vedlikeholdsplikt.

Om det i sameiet er én eller flere boliger med næringsformål, kan vedtektene også fastsette enerett til bruk av bestemte deler av fellesarealet i opptil 30 år.

Det er også adgang til å fastsette eneretten i et lengre eller ubegrenset tidsrom, med mindre næringsseksjonene skal brukes av boligseksjonene til parkering, boder, og liknende. I disse tilfellene gjelder et øvre tidsrom på 30 år.

Hva skal til for å gjennomføre et vedtak?

Etablering av eksklusiv bruksrett til fellesarealer gjøres gjennom en vedtektsendring som kan fastsettes i eierseksjonssameiets årsmøte.

Det kreves kvalifisert flertall for dette. Endring av slike vedtekter krever tilsvarende flertall.

Dersom en nabo tar seg til rette og bygger i strid med seksjoneringsbegjæring og vedtak, så kan sameiet kreve at arealet tilbakestilles til opprinnelig stand på den enkeltes bekostning. Dersom tiltaket er ulovlig i plan- og bygningslovens forstand, kan også kommunen bistå i denne prosessen.

Hva gjør du hvis naboen bygger på fellesareal?

Det kan ofte være utfordrende å komme til enighet med andre seksjonseiere om bruken av fellesareal.

Et godt tips er derfor å søke veiledning hos advokat. Codex Advokat har flere advokater med inngående kjennskap til eierseksjonsloven, og vi bistår gjerne med å løse ditt problem.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Rådgivning innen seksjonering
  • Spørsmål knyttet til rettigheter for bygging på fellesareal
  • Nabotvister

Har du spørsmål knyttet til at en nabo bygger på fellesareal? Snakk med oss.