Hjem

Søknad om dispensasjon i byggesaker

Far og barn ser på datamaskin

I utgangspunktet skal alle byggverk oppføres innenfor lovverket, reguleringsplaner og andre bestemmelser. Dersom du som tiltakshaver likevel ønsker å bygge, rive eller endre en eiendom på en måte som strider mot kommunens reguleringsplan, kommuneplan eller kommunedelplan, må du søke om dispensasjon for å kunne fravike de vedtatte planbestemmelsene.

Dette får du vite om søknad om dispensasjon i byggesaker:

Hva innebærer en dispensasjon fra plan- og bygningsloven?

Dersom du får en dispensasjon fra plan- og bygningsloven, vil det innebære at du får lov til å utføre et tiltak som strider mot de vedtatte planbestemmelsene for området. Dette kan for eksempel være å bygge på et område som er regulert som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område).

En dispensasjon vil ikke endre bestemmelsene for området, men vil gi en tillatelse til å fravike bestemmelsene for ett spesifikt tiltak. En dispensasjonssøknad må være begrunnet, og det spesielt to kriterier som må være ivaretatt for at dispensasjon skal kunne gis:

  1. Hensynet bak bestemmelsen du søker dispensasjon fra, eventuelt hensynet i lovens formålsbestemmelse, kan ikke bli vesentlig tilsidesatt.
  2. Etter en samlet vurdering må fordelene ved å gi en dispensasjon være merkbart større enn ulempene en dispensasjon vil medføre.

Dette er de helt konkrete forholdene som skal vektlegges når det vurderes om det skal bli gitt dispensasjon eller ikke. Generelle grunner, slik som for eksempel behovet for økt plass, bedre utnyttelse av eiendommen eller arvefordeling, er sjelden relevant for en dispensasjonssøknad.

Kommunen kan velge å gi deg enten varig eller midlertidig dispensasjon. En midlertidig dispensasjon kan enten gis for ubestemt tid, eller for en bestemt tidsperiode. Dette innebærer at du ved utløpet av dispensasjonstiden må fjerne eller endre det utførte tiltaket. Dette skal skje uten kostnader for kommunen. Det er også mulig å knytte spesielle betingelser og vilkår til en dispensasjon.

Når du søker om dispensasjon, skal naboer varsles.

Når kan du få dispensasjon?

Det finnes situasjoner hvor det kan være aktuelt å søke om dispensasjon.

  • I utgangspunktet kan man ikke oppføre byggverk nærmere nabogrensen enn fire meter. Dersom du likevel ønsker å gjøre dette, men naboen ikke vil gi samtykke, må du søke om dispensasjon fra denne regelen.
  • Dersom du ønsker å bygge høyere og/eller større enn det som er tillatt av kommuneplanen eller reguleringsplanen, må du søke om dispensasjon fra disse bestemmelsene.

Dispensasjonssøknader kan sendes separat eller sammen med søknad om tillatelse. Du må i tillegg merke nabovarselet med at du søker om dispensasjon. Behandlingen av en dispensasjonssøknad er gebyrbelagt. Gebyret vil variere etter tiltakets størrelse og type.

Dersom du ikke får dispensasjon for et tiltak, har du mulighet til å klage på vedtaket. Klagefristen er på 3 uker etter at du mottok vedtaket. Klagen må inneholde hvilket vedtak det klages på, samt hva du ønsker endret og begrunnelsen for dette. Også naboer og andre som vil bli berørt av en eventuell dispensasjonssøknad, vil kunne klage på et vedtak.

Har du spørsmål knyttet til søknad om dispensasjon i byggesaker? Snakk med oss.