Hjem
icon

Erstatning ved forsinket diagnose

En lege i grønn drakt står med armene i kryss.

Noen opplever at riktig diagnose stilles for sent. Det kan føre til at du ikke får riktig behandling til riktig tid. Har du da krav på pasientskadeerstatning? Her får du svar spørsmål om når du har krav på erstatning ved forsinket diagnose.

Viktige forhold du trenger å vite om pasientskadeerstatning ved forsinket diagnose:

Hva menes med forsinket diagnose?

Med forsinket diagnose tenker vi på de tilfellene der diagnosen burde vært stilt tidligere. Forsinkelsen kan innebære at du får en skade som følge av at riktig behandling startes for sent.

Forsinket diagnose kan være et resultat av at fastlegen din ikke tolker dine symptomer riktig. Forsinket diagnose skyldes at sykehuset ikke foretar de undersøkelser som de burde gjort.

Vi ser mange eksempler på forsinket kreftdiagnose. Andre eksempler er forsinket diagnose av hjerneinfarkt.

I 2019 utgjorde ufullstendig undersøkelse årsaken til svikt i behandlingen i nesten ¼ av alle sakene der det ble konkludert med svikt

Hva er de vanlige skadene ved forsinket diagnostisering?

Kjente skader som kan oppstå som følge av forsinket diagnostisering er:

  • Sykdommen kan ikke lenger behandles – skaden er varig
  • Du må gjennomgå langt mer omfattende behandling enn om skaden hadde vært oppdaget på riktig tidspunkt
  • Redusert mulighet til overlevelse (svært aktuelt i kreftsaker)
  • Dødsfall

Når foreligger forsinket diagnostisering av kreft?

Ofte ser vi saker som gjelder forsinket diagnose av kreft. Legene har ikke tolket symptomene riktig, og har ikke foretatt de riktige undersøkelsene som kunne avdekket sykdommen.

I slike tilfeller kan du ha krav på erstatning. Det avgjørende er at diagnostiseringen ikke har vært slik man kan forvente. Du har ikke krav på erstatning for skade som er et resultat av selve sykdommen, og som ikke ville vært unngått ved rettidig diagnostisering.

Dette er de mest vanlige erstatningspostene ved forsinket kreftdiagnose:

  • Menererstatning:
    Du kan ha krav på menerstatning dersom forsinkelsen har medført at du har fått en større skade. Da har du krav på erstatning for merskaden.
  • Prognosetap:
    Dersom forsinkelsen har medført at prognosen for overlevelse er redusert, kan du har krav på erstatning for prognosetap.
  • Inntektstap:
    Du har krav på erstatning for inntektstap dersom forsinkelsen har gitt deg et inntektstap. De er viktig å vurdere om inntektstapet skyldes selve sykdommen eller forsinkelsen. Det er kun dersom tapet skyldes forsinkelsen, at du har krav på erstatning.
  • Utgifter:
    Du har i utgangspunktet krav på alle utgifter som skyldes forsinkelsen. Utgifter du ville hatt i alle tilfeller, eller utgifter som er en følge av kreftsykdommen, har du ikke krav på å få erstattet.

I første halvår av 2020, er det utbetalt mer enn 150 millioner kroner i erstatning i saker som gjelder kreft/andre svulster

Det er en belastning å få stilt en kreftdiagnose. I mange tilfeller har man nok med å bekjempe sykdommen. Da kan det være nyttig å ha en advokat som arbeider for at du skal få den erstatningen som du har krav på.

Når har du krav på erstatning?

Følgende vilkår må være oppfylt for at du skal ha krav på erstatning:

1. Ansvarsrgrunnlag:
Sykdommen burde vært stilt tidligere. Det avgjørende er om det foreligger et avvik fra alminnelig god legepraksis.

2. Årsakssammenheng:
Forsinkelsen/feilen må ha medført en skade. Dersom den samme skaden uansett ville oppstått som følge av kreftsykdommen, er ikke vilkåret oppfylt.

3. Økonomisk tap:
Som hovedregel må skaden ha medført et økonomisk tap. OBS! Det gjelder ikke menerstatning, hvor det avgjørende er skadens størrelse og ikke størrelsen på det økonomiske tapet.

Hvordan beregnes erstatningen din?

Erstatningen din beregnes ved å sammenligne situasjonen med skaden og situasjonen slik den mest sannsynlig ville vært dersom forsinkelsen ikke hadde skjedd.

Dersom det er konstatert ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng (se over) kan du kreve erstatning for følgende tap:

  • Ménerstatning
  • Påførte utgifter
  • Fremtidige utgifter
  • Lidt inntektstap
  • Fremtidig inntektstap
  • Pensjonstap
  • Tapt evne til hjemmearbeid
  • Forsørgertap (ved dødsfall)

Erstatningsutmålingen er komplisert, og våre advokater kan hjelpe deg med å finne ut hva som er rett erstatning i din sak.

Hvem behandler erstatningskravet ditt?

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler krav om pasientskadeerstatning. NPE har også ansvaret for å innhente journaler og sakkyndig erklæring.

NPE skal sende kopi av den sakkyndiges erklæring til deg, slik at du kan kommentere denne før NPE treffer vedtak. Det kan være viktig å kommentere denne uttalelsen, ettersom NPE ofte legger avgjørende vekt på hva den sakkyndige har kommet frem til.

Dersom NPE konkluderer med at du har rett på erstatning, vil NPE starte arbeidet med å ta stilling til erstatningens størrelse. Nå vil du også få dekket utgifter til advokat.

Dersom NPE konkluderer med at du ikke har rett på erstatning, kan du klage til Pasientskadenemnda.

Hvem behandler klagen din?

Pasientskadenemnda er klageinstansen til NPE. Pasientskadenemnda består av 3 eller noen ganger 5 medlemmer. Nemnda er sammensatt av både jurister og leger.

Når kan du gå til rettssak?

Dersom du har fått avslag i Pasientskadenemnda, har du ikke flere klagemuligheter i forvaltingen. Det neste skrittet er søksmål (rettssak).

Fristen for å ta ut søksmål er 6 måneder fra det tidspunkter du mottok vedtaket fra Pasientskadenemnda.

Det vil alltid innebære en økonomisk risiko å ta ut et søksmål. Det er derfor lurt å få en grundig vurdering av advokat om det anbefales å ta ut søksmål.

Våre advokater har stor erfaring med å føre pasientskadesaker i retten. Vi kan hjelpe deg med å vurdere om du bør ta din sak til retten.

Får du dekket utgifter til advokat?

Du har som hovedregel ikke krav på å få dekket utgifter til advokat før NPE eller Pasientskadenemnda har konkludert med at du har krav på erstatning.

Dersom NPE har erkjent at du har krav på erstatning, vil du få dekket de utgifter til advokat som gjelder arbeid med erstatningsutmåling.

Ved klage til Pasientskadenemnda, får du kun dekket dine utgifter til advokat dersom klagen fører frem.

Ved søksmål (rettssak) er hovedregelen at du får dekket utgifter til advokat dersom du vinner saken. Dersom du taper saken, vil du måtte dekke egne advokatutgifter og i enkelte tilfeller også motpartens utgifter.

Mange vil ha krav på rettshjelpsforsikring, som ofte dekker utgifter opp til kr 100 000.

Fri rettshjelp innvilges kun helt unntaksvis i pasientskadesaker.

Våre advokater kan hjelpe deg i spørsmålet om du kan få dekket advokatutgifter.

Trenger du advokat?

Pasientskadesaker er kompliserte, både medisinsk og juridisk. Mange har i tillegg nok med å klare seg gjennom hverdagen, og har ikke krefter til å følge opp en erstatningssak i tillegg.

Våre advokater har mange års erfaring med pasientskadesaker som gjelder forsinket diagnostisering. Vi vet hvordan du best går frem for å få et godt resultat.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale om din sak!


Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

  • Melde krav om pasientskadeerstatning til NPE
  • Bistå med utredningen av saken
  • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som NPE innhenter
  • Utforme et detaljert erstatningskrav med oversikt over alle aktuelle erstatningsposter
  • Bistå i forhandlinger med NPE om erstatningen størrelse
  • Påklage avslag fra NPE til Pasientskadenemnda
  • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som Pasientskadenemnda eventuelt innhenter
  • Oppnå riktig erstatningsoppgjør
  • Foreta en vurdering av om du bør gå til rettssak
  • Være din advokat i en eventuell rettssak
  • m.m.

Har du spørsmål knyttet til erstatning ved forsinket diagnose? Snakk med oss.