Hjem
icon

Boligselgerforsikring: Din [Guide]

Eldre fornøyd dame som slapper av på sofaen.

Skal du selge en bolig? Trenger du egentlig å ha en boligselgerforsikring? Etter avhendingsloven skal en boligselgerforsikring dekke ansvaret til selgeren ovenfor kjøperen. En selgers rettigheter og plikter ved salg av bolig er regulert i avhendingsloven.

Viktige forhold du trenger å vite om boligselgerforsikring:


Kjøpt eller solgt bolig i 2022?
Les mer om: Endringer i avhendings­loven etter 1. Januar 2022

Hva er en boligselgerforsikring?

Etter du har solgt en bolig, har du et ansvar som selger i fem år etter salgsdato.

Du har et objektivt ansvar for vesentlig skjulte feil og mangler ved boligen. Et objektivt ansvar vil si at du er ansvarlig, selv om du ikke er skyldig i boligens feil og mangler. Dette kan medføre et erstatningsansvar på deg som selger.

En boligselgerforsikring kan sikre deg mot erstatningskrav.

Fordeler med boligselgerforsikring

Etter avhendingsloven er selger ansvarlig for skjulte feil og mangler i 5 år etter at boligen ble overtatt av ny eier.

En brukt bolig kan avvike i vesentlig grad fra forventet stand og kvalitet, kjøper kan da ha et krav mot selger. Boligselgerforsikringen gir derfor en trygghet for selger, fordi ansvar for eventuelle økonomiske krav blir overtatt av forsikringsselskapet.

Ved å tegne boligselgerforsikringen så unngår selger å måtte forhandle direkte med kjøper selv.

Det er normalt forsikringsselskapet som foretar seg av all korrespondanse og eventuelle forsikringsutbetalinger overfor kjøper. Mange av reklamasjonene som man kan motta i forbindelse med salg av en bolig dreier seg ofte om mindre forhold.

Ved å tegne boligselgerforsikring vil også selger slippe å forholde seg til slike klager og kan kun henvise kjøper til boligselgerforsikringsselskapet.

En boligselgerforsikring vil også være positivt for en kjøper ved at kjøper da må forholde seg til en part som har økonomiske evne til å foreta en betaling og er profesjonell. Da slipper man å bekymre seg for at selger ikke har økonomisk evne til å foreta betaling dersom kjøper skulle vinne frem med sitt krav.

Er det nødvendig med boligselgerforsikring?

En boligselgerforsikring er en ansvarsforsikring som helt eller delvis skal dekket ditt økonomiske ansvar etter salg av bolig dersom det oppstår en konflikt mellom partene.

Forsikringen dekker ansvaret for mangler som selger kan pådra seg overfor kjøper etter regler i avhendingsloven.

Dette er ikke en forsikring for eiendommen i seg selv.

Det anbefales at man tegner boligselgerforsikring på alle typer boliger. Dette uavhengig av om salgsobjektet er av nyere eller eldre dato, fritidseiendom, enebolig eller leilighet i et borettslag eller eierseksjonssameie.

Hva dekker boligselgerforsikringen?

Boligselgerforsikringen dekker skjulte feil og mangler ved boligen.

Utgangspunktet er at boligen skal være i samsvar med det som følger av den inngåtte avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1.

Er ikke boligen i samsvar med hva som er avtalt foreligger det en mangel.

De fleste boliger blir i dag solgt "as is" eller "som den er", det vil si at boligen selges som den fremstår ovenfor kjøper. Dette betyr igjen at en kjøper vil kunne ha et krav mot selger/boligselgerforsikringen ved visse krav som blant annet kan dreier seg om:

  • Selger har tilbakeholdt opplysninger om eiendommen som selger var klar over eller som han burde ha vært klart over og dette har virket inn på avtalen jf. avhendingsloven § 3-7.
  • Selger har gitt uriktige opplysninger som har påvirket avtalen. jf. avhendingsloven § 3-8.
  • Boligen er i vesentlig dårligere stand enn det man hadde grunn til å regne med jf. avhendingsloven § 3-9

Dersom boligen ikke passer til vanlig boligformål eller annet særlig formål som selger var kjent med, jf. avhendingsloven § 3-2, foreligger det også en mangel. Det samme gjelder også dersom det foreligger arealsvikt dersom svikten er vesentlig, jf. avhendingsloven § 3-3.

Hvor får man kjøpt og hva koster en boligselgerforsikring?

Eiendomsmegler eller advokat som bistår med salg av boligen tilbyr boligselgerforsikring.

I forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring må selger fylle ut egenerklæringsskjema, dette vil man få av eiendomsmegler eller advokat.

Pris på boligselgerforsikring blir beregnet ut fra en promillesats av salgssummen. Det er ulike satser på ulike typer boliger. Pris eller forsikringspremien vil bli trukket fra oppgjøret når boligen er solgt.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Har du ikke tegnet boligselgerforsikring, er det en stor fordel å ta kontakt å få bistand av en eiendomsadvokat. I disse sakene er både de juridiske og byggetekniske vurderingene komplekse og til dels skjønnsmessige.
  • Vi i Codex Advokat har god erfaring med å gi råd og bistand i saker knyttet til spørsmål og tvister etter boligsalg og boligkjøp.
  • Vi har lang erfaring med å bistå både selger og kjøper med tvister etter boligsalg, og kjenner derfor prosessen på begge sider.

Dekning av juridiske utgifter

Har man ikke tegnet boligselgerforsikring vil en tvist etter salg av bolig vil normalt gi rett til rettshjelpsdekning etter innbo- eller hjemforsikringen din, om det dreier seg om bolig eller fritidsbolig.

Man vil da vanligvis ha krav på å få dekket 80 % av kostnadene til advokat. I tillegg kommer en egenandel på 3000 eller 4000 kr. Forsikringen dekker også 80 % av utgiftene til en takstrapport, dette vis det er å anse som nødvendig.

Har du spørsmål knyttet til boligselgerforsikring? Snakk med oss.

Irene Jarland

Eiendomsmegler MNEF

Eiendomsrett og entrepriserett