Hjem
icon

Fullmakt til salg av fast eiendom og andel i borettslag

Forretningskvinne som smiler til kameraet.

Ved salg av eiendom kan det i en del tilfeller være hensiktsmessig at en annen enn den som er oppført som eier i grunnboken skal opptre som fullmektig og foreta selve salget av en bolig. Den som skal opptre som fullmektig må ha fått en fullmakt til å gjennomføre salget. Tinglysingsmyndigheten har krav til både fullmaktens klarhet og form.

Viktige forhold du trenger å vite om fullmakt til salg av fast eiendom og andel i borettslag:

Hva er en fullmakt?

Noen ønsker at en tredjeperson skal gis en fullmakt. Fullmakten kan utarbeides slik at både økonomiske og personlige interesser blir ivaretatt.

En fullmakt gir en tredjeperson myndighet til å opptre og handle på fullmaktsgivers vegne.

I noen tilfeller blir fullmakten begrenset til å kun gjelde en spesiell handling eller avgjørelse. For eksempel kan det gis fullmakt til å selge en bolig.

En fullmakt kan være både muntlig og skriftlig. Fullmakt til å gjennomføre salg av fast eiendom eller andel i borettslag må alltid være skriftlig.

Er du usikker på hvilke formkrav som stilles til en fullmakt kan vi stille med dyktige advokater som kan bistå deg.

Reglene om fullmakt er regulert i avtalelovens kapittel 2.

Formkrav til fullmakt

Dersom fullmakt skal benyttes ved salg av eiendom er det krav om følgende:

 • Fullmaktsgiver må være identifisert – navn og fødselsnummer.
 • Fullmektig må være identifisert – navn og fødselsnummer.
 • Eiendommen eller borettsandel må være identifisert. Gnr. og bnr. (ev. snr. og/eller fnr.) for fast eiendom og borettslagets org.nr. og andelsnummer ved borettsandel.
 • Fullmakten må signeres av to myndige norske vitner som bekrefter fullmaktsgivers signatur. Noen profesjoner kan være vitne alene. Det gjelder egne regler for vitner i utlandet.
 • Fullmaktsgivers sivilstand skal oppgis. Dersom salg gjelder felles bolig skal ektefelle underskrive på fullmakt.
 • Det skal være tydelig hva fullmakten gir rett til, eks. signere skjøte.

Generalfullmakt for salg av fast eiendom og andel i borettslag

En generalfullmakt benyttes i tilfeller hvor det er avtalt blanco-skjøte, det vil si at det ikke tinglyses skjøte i forbindelse med eiendomsoverdragelse.

En generalfullmakt er ugjenkallelig, det vil si at fullmaktsgiver ikke har mulighet til å tilbakekalle fullmakten.

En generalfullmakt gir fullmektigen myndighet til å disponere over eiendommen på enhver måte, herunder:

 • Tinglysning av eiendommens dokumenter, inkl. erklæringer.
 • Begjæring om deling og seksjonering.
 • Byggemelding o.l.
 • Overskjøting.
 • Pantsettelse.
 • Utleie.

I tillegg gir generalfullmakten myndighet til å foreta ethvert tiltak i forbindelse med utbygging/salg av eiendommen. Fullmakten gjelder også alle eventuelle senere fradelte parseller, opprettede seksjoner o.l.

Fullmakt ved privat skifte og dødsbo

Hvis du har overtatt et dødsbo til privat skifte, kan du velge å overrekke en fullmakt til en tredjeperson som kan gjennomføre oppgjøret.

Det stilles krav til at fullmektigen må være myndig.

Flere velger å gi en slik fullmakt til en advokat eller en tredjeperson som fullmaktsgiveren har tillit til. Eksempelvis et familiemedlem.

Fullmektigen får da myndighet til å gjennomføre alt som kan tilknyttes til selve oppgjøret og bobehandlingen. Dersom fullmakten er bevitnet kan den også gjelde ved overdragelse av bolig eller pantsettelse av fast eiendom.

Ønsker du å trekke tilbake fullmakten?

Dersom fullmakten som gis ikke er ugjenkallelig, er det tillatt å trekke tilbake fullmakten når det oppstår et behov for det. I slike tilfeller må fullmaktsgiveren kreve at fullmakten blir tilbakelevert, slik at fullmektigen ikke lenger er legitimert overfor godtroerververe.

Hvis fullmektigen er en tredjeperson, kan fullmakten trekkes tilbake når fullmektigen underrettes om dette.

For det tilfellet at fullmaktsgiveren oppdager at fullmektigen opptrer i strid med det som ble avtalt, kan fullmaktsgiveren trekke tilbake fullmakten.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

 • Spørsmål knyttet til fullmakt ved salg av fast eiendom
 • Juridisk rådgivning innen eiendomsrett
 • Bistå som fullmektig

Har du spørsmål knyttet til fullmakt ved salg av fast eiendom? Snakk med oss.

Irene Jarland
Eiendomsmegler MNEF

Eiendomsrett og entrepriserett